Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai

Add your review

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai

fff

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai

fff

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai

fff

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai

fff

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai

fff

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai

fff

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ MÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG, so ĐÒ TÓM TÁT LU AN VẤN

PHẦN MỞ ĐẤU

Chương 1: cơ SỞ LÝ LUẬN VẺ DÀO TẠO NGHÈ CHO LAO ĐỘNG

NÔNG THÔN

 • 1.1.1  Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai Lao động nông thôn 7

 • 1.2.4  Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai Lựa chọn các hình

thức đào tạo nghề

 • 1.3.3  Đội ngũ giáo viên dạy nghề, cán Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn

tỉnh lào cai bộ quân lý dạy nghề

 • 1.4.  Kinh nghiệm đào tạo nghề cho lao dộng nông thôn trong và ngoài nước 23

 • 1.4.1 Kinh nghiệm đào tạo nghề cho lao dộng nòng thôn cua một số nước ờ

châu Á

 • 1.4.2 Kinh nghiệm đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở một số địa phương

trong nước

 • 1.4.3 Bài học kinh nghiệm đối với đão tạo nghề cho lao động nông thôn tinh

Lão Cai…………

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai_________________________

Chương 2: THựC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỌNG NÔNG

THÔN TỈNH LÀO CAI

 • 2.1   Các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xả hội ânh hường đến đào tạo nghề

cho lao động nông thôn tinh Lào Cai

 • 2.2.1 Nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn41 Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai

2.2.2. Quy mỏ. cơ cấu ngành nghề đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai

 • 2.3.1  Mạng lưới cơ sờ đảo tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bản tình

Lào Cai

 • 2.3.4 Tác động của chinh sách phát triển đến đào tạo nghề cho lao động nông

thôn

 • 2.4   Đánh giá chung về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tinh Lào C ai..75

 • 2.4.1 Nhũng kết Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai quà đạt được của đào tạo nghề cho lao động nông thôn tinh

Lào Cai

 • 2.4.2 Một số khó khăn, tồn tại đối với đâo tạo nghề cho lao động nông thôn

tính Lào Cai

Chương 3: NHỮNG GLẢI PHÁP ĐẢY MẠNH ĐÀO TẠO NGHÈ CHO LAO ĐỌNG NÒNG THÔN TÌNH LÀO CAI

 • 3.1   Chiến lược phát triển kinh tế xà hội tĩnh Lào Luận văn đào tạo nghề cho

lao động nông thôn tỉnh lào cai Cai đen năm 2020

 • 3.2   Dự báo đào tạo nghề cho lao động nóng thôn tại tình Lào Cai đến

năm 2020

 • 3.3   Các quan điểm, định hướng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn….84

 • 3.2.1  Quan điềm

 • 3.2.2  Định hướng và nhiệm vụ phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn ..84

 • 3.2.3  Mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn tinh Lào Cai đến năm 2020 .85

  • 3.4   Một số giải pháp chú yếu đê Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông

thôn tỉnh lào cai đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lào

Cai

 • 3.4.1  Tích cực nâng cao trách nhiệm cúa chính quyền, các tố chúc xà hội ớ địa

phương, đấy mạnh công tác tuyên truyền chinh sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 • 3.4.2  Cài thiện chất lượng cơ sờ vật chất, đa dạng hóa các hình thức đào tạo

nghề, đối mới nội dung chương trình đào tạo nghề

 • 3.4.3 Nâng cao chất lượng của đội ngũ quân Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai lý và giáo viên dạy nghề cho lao

động nông thôn

 • 3.4.5  Tàng cường công tác giãi quyết việc làm sau đào tạo nghề cho lao động

nông thôn

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

101


DANH MỤC Từ VIẾT TẮT

<<<123>>>

CCN

Cụm công nghiệp

CCKT

Cơ Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai cấu kinh tế

CĐN

Cao đẳng nghề

CMKT

Chuyên môn kỳ thuật

CNH-HĐH

Công nghiệp hóa. hiện đại hóa

csvc

Cơ sở vật chất

DN

Doanh nghiệp

ĐTN

Đào tạo nghề

GRDP

Tống sàn phầm trên địa bàn

GVDN

Giáo viên dạy nghề

ILO

Tổ chức Lao động thế giới

KT-XH

Kinh tế – xà hội

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai Lao động

LĐNT

Lao dộng nông thôn

TBXH

TBXH

TCN

Trung cấp nghề

TDMNPB

Trung du miền núi phía Bảc

THCS

Trung học cơ sở

THPT

Trung học phố thòng

TTB

Trang thiết bị

TTDN & GDTX

Trung tàm dạy nghề và giáo dục thường xuyên

DANH MỤC BÀNG, sơ ĐÒ

Bang

Bâng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai tinh Lão Cai giai Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai đoạn 2012-2016

Bàng 2.2: Dân số tinh Lào Cai phân theo giới tinh và khu vực giai đoạn 2012 – 2016

Bâng 2.3: Hiện trạng nguồn lao động tinh Lão Cai giai đoạn 2012-2016

Bâng 2.4: Trình độ học vấn cùa LĐNT tinh Lào Cai năm 2012J2016

Bàng 2.5: Trình độ chuyên môn kỳ’ thuật cúa lao động nòng thôn tinh Lào Cai năm 2016……..36 Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào

Bâng 2.6: Cơ cấu tồng sân phẩm trên địa bàn tinh Lão Cai theo giá hiện hãnh

theo khu vực kinh tế giai đoạn 2012-2016

Bàng 2.7: số lượng LE) tham gia hoạt động kinh tế chia theo nhóm ngành kinh tế ..39 Bâng 2.8: số lượng LĐNT có nhu cầu học nghề tinh Lào Cai năm 2012-2016….42 Bàng 2.9: Kết quá đào tạo nghề theo ngành nghề cho LĐNT Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai tính Lào Cai năm 2012-2016…………………………………45

Bàng 2.10: Chương tr’mh, giáo trình dạy nghề cua các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tinh Lào Cai nãm 2016

Bàng 2.11: Bang tổng hợp kiến kết quá đánh giá sự phù hợp cứa chương trình đào tạo nghề

Bâng 2.12: Hình thức đào tạo nghề LĐNT tinh Lào Cai theo trinh độ đào tạo giai đoạn 2012-2016

Bàng 2 Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai .13: Kết qua đào tạo nghề cho LE)NT tinh Lào Cai theo thời gian đào tạo giai đoạn 20122016

Bàng 2.14: Kinh phi đào tạo nghề cho lao động nông thôn tinh Lào Cai năm 2016 .55 Bàng 2.15: Kết qua đào tạo nghề cho lao động nông thôn tinh Lào Cai giai đoạn 20122016

Bàng 2.16: Hiệu quả đào tạo nghề cho LĐNT tinh Lào Cai giai đoạn 2012 Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai -2016 .58 Bàng 2.17: Tổng hợp mức độ hài lông cua LĐNT khi tham gia đào tạo nghề……………………………………………61

Bàng 2.18: Tổng hợp ý kiến lĩnh vực cần đổi mới để nâng cao chất lượng ĐTN cho

LĐNT

Bâng 2.19: Bâng tòng hợp csvc, TTB cùa các cơ sở dạy nghề trên địa bân tỉnh Lào Cai năm 2016

Bàng 2.20: Bàng tổng hợp số lượng cán bộ. giáo viên dạy Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai nghề cũa các cơ sớ ĐTN tinh Lào Cai năm 2016

Bâng 2.21: Trình độ chuyên môn cùa cán bộ. giáo viên các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tính Lâo Cai năm 2016

Bàng 2.22: Bang tổng hợp kiến đánh giá mức độ đáp ímg yêu cầu dào tạo cua giáo viên các cơ sở đào tạo nghề tinh Lào Cai

Hình

Hình 2.1:  Kết qua tồng hợp kiến về Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông

thôn tỉnh lào cai cơ sớ vật chất phục vụ hoạt động E)TN 67

Hình 2.2:  Kết quả tỏng hợp ý kiến sự cằn thiết bố sung thêm TTB giáng dạy 68

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai
Luận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh lào cai
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart