Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

55.000

Category:

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ Ọl Ỏc DÂN

——————–LvJxSxs———–

TRẦN ĐỨC THẮNG

ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực TẠI

CÔNG TY CÓ PHẢN QUẢNG CÁO TRựC TUYỂN 24H

LUẬN VÃN THẠC sĩ KINH TÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Kinh té Ọl Óc DÂN

TRÀN ĐỨC THẢNG

ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CÓ PHÀN QUẢNG CÁO TRựC TUYẾN 24H

Chuyên ngành: Kinh tế lao động

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ

NGƯỜI HƯỞNG DẤN KHOA HỌC: PGS. TS. PHẠM THI Ý HƯƠNG

Lời cam đoan

Tôi đà đọc và hiểu về các hãnh vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h cầu về sự trung thực

trong học thuật.


Hà Nội, ngày íhángnăm 20 ỉ 9

Tác già


Trần Đức Thắng


Lài câm ưn

Tôi xin chân thành câm ơn Quý thầy cô Viện đão tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế quốc dân đà tận tâm giáng dạy. truyền dạt kiến thức quỷ báu cho tòi trong suốt quá trinh tôi học tập ở trường. Đặc biệt, tôi xin chân thành căm ơn PGS.TS Phạm Thúy Hương đà tận tinh Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h hướng dần cho tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban Lãnh đạo Còng ty cổ phần Quáng cáo trực tuyến 2411. các anh chị dồng nghiệp đang công tác tại Công ty đà hết lông hồ trợ. cung cấp số liệu và đóng góp nhũng ý kiến quý- báu cho tói hoãn thành luận văn nãy.

Hà Nội, ngàythángnàni 2019

Tác gia

Trần Đức Thắng

MỤC LỤC

Trang Lời cam đoan

Lời Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h cảm 011

MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt

Danh mục bàng

Danh mục hình vẽ

Tóm tắt kết quà nghiên cứu luận văn

MỜ ĐẪU

CHƯƠNG 1 – Cơ SỞ LÝ LUẬN VÉ ĐÀO TẠO NGUÕN NHÂN Lực TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1.2.  Đào tạo nguồn nhân lực Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h 11

 • 1.4. Các nhân Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo

trực tuyến 24h tố ành hường đến đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 24

nhàn tố bèn trong doanh nghiệp

nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

Ị. 5. ỉ. ỉ. Công ty’ cồ phần Ford Thăng Long Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

 • 1.5.2.2 …………………………………………………………………………………………………….

Công ty Cô phần May xuất nhập khâu Việt Thái

 • 1.5.2.    Bãi học kinh nghiệm về đào tạo nguôn nhân lục cho Còng ty cổ phần Quáng

cáo trực tuyến 24h

CHƯƠNG 2 – THựC TRẠNG CÒNG TÁC ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực Ờ CÔNG TY CÔ PHẢN QUÀNG CÁO TRựC TUYỂN 24H

 • 2.1.  Nhũng nhân tố cùa Cóng ty Cô phần Quảng cáo trực tuyến 2411 anh hưởng

đến công tác đào tạo nguồn nhân lực

 • 2.1.1.  Quá Luận văn đào tạo nguôn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h trinh hình thảnh và phát triển của Công ty Cô phần Quàng cáo trực tuyến

24h

 • 2.2. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực cùa Công ty cô phần Quãng cáo trực tuyến 24h7 Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

định mục tiêu đào tạo

 • 2.2.2.3 ……………………………………………………………………………………………………. Lựa

chọn đoi tượng đào tạo

 • 2.2.2.4

dựng chương trình dào tạo

 • 2.2.2.7.

chọn giáng viên đào tạo

2.2.2.8…………………………………………………………………………………………………….

Đánh giã kết quá Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h đào tạo

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart