Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam

53.000

Category:

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DÂN

TẠ THỊ LAN PHI ONG

ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực TẠT CÔNG TY LD TNHH H1NO MOTORS VIỆT NAM

Chuyên ngành: Ql ẢN TRỊ NHÂN l.ực Mã ngành:834.04.04

LUẬN VĂN THẠC SĨQUẢN TRỊ NHÂN LỤ C

NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

Hà Nội – 2Ơ2Ơ

LỜI C AM ĐOAN

lôi đà đọc và hicu VC các hành vi vi phạm sự trung thục trong Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam học thuật, lôi cam kết bằng danh dự cá nhàn rằng nghiên cứu này do tôi tụ thục hiện vả không vi phạm yêu cằu về sự tiling thục trong học thuật.

ỉĩà Nội,ngàylhảnỊỊnăm 2020

ĨTọc liên

Tạ Thị Lan Phuong

LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng căm ơn các thầy cô trong Ban Giám hiệu. Viện Sau Đại học trường Đại học Kinh tế Quốc dân đà tạo mọi điều kiện đề em hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

Hơn hết Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam . em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Thị Bích Ngọc – người đà hướng dần chi bão tận tình, động viên em trong suốt quá trinh nghiên cứu đề hoàn thành Luận văn này.

Em xin chân thành câm ơn Ban lành đạo. các phòng ban Công ty LD TNHH Hino Motors Việt nam đà hồ trợ cung cấp tài liệu, số liệu để em có cơ sớ thực tiễn bô sung cho bãi nghiên cứu.

Dù dà cố gắng Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam hoàn thành nội dung nghiên cứu băng tất cá năng lực và sự nhiệt tình của bán thân, luận văn này không thê tránh khôi những thiếu sót. em rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu cua các thầy, cò vã đồng nghiệp dề em hoàn thiện hơn nữa bài luận văn cúa minh.

Một lằn nữa em xin chân thành cám ơn’

MỤC LỤC

LỜI CAM DOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẮNG BIỂU

TÓM TẤT LUẶN VĂN Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam TTĨẠC sĩ

LỜI MÔ ĐÀU

CHI ƯNG 1: CO SỎ LÝ LUẬN VÈ ĐÀO TẠO NGUỎN NHÂN LỤC TRONG

DOANH NGHIỆP

 • 1.1.2 …………………………………………………………………………………………………..

Đào lạo nguồn nhân lục

 • 1.1.3 …………………………………………………………………………………………………..

Các hình thức đào tạo

 • 1.2.1.  Xác định nhu cầu đào tạo Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh

tnhh hino motors việt nam

 • 1.2.2…………………………………………………………………………………………………..

Lập kể hoạch vã tố chức đào tạo NNL

1.2.3.  Đánh giá kết quá đào lạo

 • 1.2.4

trí. sử dụng nhân lực sau dào tạo

1.4.1 Kinh nghiêm đào Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam lạo nguồn nhân lục ờ còng ly 1NHH Italian Productions. ..32 1.4.2Kinh nghiệm đào lạo nguồn nhân lục công ly PIC Vici Nam

1.4.3Bài học kinh nghiệm về đào lạo NNL rút ra lù hai công ly Iren

CHƯƠNG 2: Tin/C TRẠNG DÀO TẠO NGLÕN NHÂN Lực Ờ CÔNG TY Ĩ.D TNTni ĨĨTNO MOTORS VTẸT NAM……………………………………………………..37

 • 2.1. Những đặc diêm chù yếu cùa Công ty LD TNHH Hino Motors Việt Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam nam ảnh hưòĩig dển dào tạo NNĨ…………………………………………………………………….37

 • 2.1.1.  Ọuã trinh hình thành và phát triển của công ty Công ty LD TNĨĨĨI ĩĩino Motors Việt nam 37

 • 2.1.2.  Đặc điểm sân xuất kinh doanh và kết quà hoạt động của công ty trong nhùng năm

gần đây 39

 • 2.2. Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty LI) TNHH Hino

Motors Việt nam

 • 2.2.2.  Lập Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt

nam kể hoạch và tổ chức đào tạo

 • 2.3 Những yếu tố anh huứng đến đào tạo NNL tại công ty LI) TNHH Hino

Motors V iệt nam

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NNL TẠI CÒNG LD TNHH HINO MOTORS VTẸT NAM

 • 3.2. Các giãi pháp để xuất nhằm hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực cùa Luận

văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam còng ty LI) TNHH Hino Motors V’ỉêt nam

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆT THAM KHÀO

PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG BIÊU

Bâng

Bang 1 Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam .1. Bang lòng kcl nội dung các phưưng pháp đào lạo trong và ngoài công

việc

Báng 2.1.    Kết quá hoạt dộng SXKD của công ty giai doạn 2016-2019

Báng 2.2.    Dặc diêm nguồn nhân lục theo loại lao dộng giai doạn 2016-2019….41

B án g 2.3.   Nhu cầu d ão tạo cúa NT D công ty

Báng 2.4. Kết Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam quá kháo sát ý kiến cúa NT.D về xãc định nhu cầu dào tạo

Bâng 2.5.    Kết quá kháo sát ý kiến cúa NĨ.D về xác dinh mục tiêu dào tạo

Báng 2.6.    Số lượt công nhân viên dược dào tạo trong các năm 2016-2019

Báng 2.7.    Kết quá kháo sát ý kiến của NLD về lựa chọn dối tượng dào tạo

Báng 2. Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam 8.

Khóa học dành cho Quân lý

Báng 2.9.    Khóa học dành cho nhân viên

Bang 2.10.   Khóa học dành cho công nhàn kỳ thuật

Bang 2.11.   Các khóa học chuyên môn và kỳ năng khác

Bang 2.12. Kết quà kháo sát ý kiến cùa NLĐ về lựa chọn phương pháp và nội dung đào tạo …………………………………………………………………………………………………..60 Băng 2.14 Tình Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam hình sử dụng kinh phi đào tạo qua các năm 2016-2019………………………………….64

Bâng 2.15.   Kết quá kháo sát ý kiến của NLĐ về lựa chọn giáo viên

Bâng 2.16.   Kết quá số lượng dào tạo qua các năm 2016-2019

Bâng 2.17.   Kết quá kiêm tra cuối các khóa dào tạo giai đoạn 2016-2019

Bâng 2.18.   Kết quá kháo sát ý kiến cũa Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên

doanh tnhh hino motors việt nam NLD về dánh giá kết quá dào tạo Bảng 2.19. Mức dộ dồng ý về khi cạnh “Việc áp dụng nội dung dào tạo vào công

việc”

Bang 3.1.    Hồ sơ nhân viên phái triển lành đạo

Bang 3.2.    Phiếu đánh giá sau đào lạo

Bang 3.3.    Bang lồng hợp chi liêu đánh giá đào lạo

So dồ

Sơ đồ Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam 1.1.

Mỏ hình hệ thống quy trình đào lạo

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ lố chức Công ty LD TNHH Hino Motors Việt nam

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại công ty liên doanh tnhh hino motors việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart