Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng

Add your review

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng

fff

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TẾ

HÀ Nội – 2016

G HẠI HỌC KINH IT QCOC D4N

VĨJ MINH TRANG

DÁO TẠO NGUÔN NHÂN Lực TẠI

3| CỤC THUẾ THÀNH PHÓ HÃI PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DÂN —0O0—

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng VŨ miNh Trang

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỤC TẠI cục THUÉ THÀNH PHÔ HẢI PHÒNG

Chuyên ngành: Kinh tế lao động

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ

NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC

TS. VỎ NHÁT TRÍ

ĐAI HỌC KT.Q.D n íHÔNG TIN THt’VPN

PHÒNGLtẬNÁN-TƯLlỆl

G

———–

HÀ NÔI – 2016

YỀƯ CÀU CỦA HỘI Đòng chám luận vãn thạc sỉ vè Những điểm cần sửa chữa bổ sung trước khi nộp luận văn Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng chính thức cho Viện đào tạo SĐH

…..Ẩ.A/… hỹAi. …A…A….ỹ. ử’ỉ.

…..Ị….đb.cf*’hĩ……….,&ừ*i………….

/AC7..(ứỉ.(…………..

Ị.jỊ.tư…rt……Mjị.tỉ>AýLíl.

… tíữt.

fpk’.. …/.U&u


Chù tịch Hội đồng

(Ký và ghi rõ họ tên)


Cam kết cùa Học viên7

…Bn?i. ..Cỡrtt. /Ã. ..a…/tổ.ỉ.cv.xÍììlq-…..

,./{ftta.jUốv… Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng cm……….

Học viên

(Kýghi rõ họ tên)

IĂĨ

Cộng hòa xă hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Bản nhận xét luận văn thạc sĩ

• • •

• • •

Để tài: Đào tạo nhân lực tại cục thuế thành phố Hải phòng

Chuyên ngành: Kinh tế lao động

Học viên: Vũ Minh Trang

Người viết nhận xét: PGS.TS Nguyen Nam Phương, khoa Kinh tế và Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng Quàn lý nguồn nhân lực, ĐHKTQD

  • 1. Ỷ nghĩa đề tài nghiên cứu

Theo lý thuyết mới về sự tăng trưởng, một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và ở mức cao phải dựa trên ít nhât 3 trục cơ bản là áp dụng cóng nghệ mới, phát triẻn hạ tâng cơ sở và phát triển nguồn nhân lực, trong đó phát triển nguồn nhân lực là then chốt. Chi có lực lượng lao động đông và rẻ không thể tiến hành công nghiệp hóa mà đòi hỏi Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng phải có đội ngũ lao dộng có trình độ chuyên môn cao. Không có một kỳ thuật hay phương pháp quản lý nào cỏ thể dem lại hiệu quả, nếu không có nhừng người cỏ đù nãng lực và triền khai nó. Trước sự cạnh tranh đang diền ra ngày càng khốc liệt cùng như cuộc khủng hoảng kinh tế mà các quốc gia đang phải đối mặt, các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vừng và phát triền thì phải không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng độ i Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng ngũ nhân lực của mình thông qua hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, Cục thuế Hải phòng đang tiến hành sẳp xếp. bố trí lại nguồn nhân lực để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ vì vậy công tác đào tạo đang đặt ra như một nhu cầu cấp thiết để nâng cao trình độ cho người lao động. Vì vậy tác giả chọn đê tài ‘’Đào tạo nhân lực tại cục thuế thành phố Hải phòng” làm đề tài luận văn Thạc sỳ là cằn thiết Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng và có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiền.

  • – Nội dung nghiên cứu phù hợp với tên đề tài, tén để tài phù hợp với mâ số đào tạo.

  • – Luận văn không trùng lặp với các tài liệu, còng trình nghiên cứu đã dược công bố mà người đọc được biết.

  • 2.     Nội dung luận vãn

Chương 1: Học viên đã hệ thổng hoã nhừng vấn đề hết sức cơ bản về các khái niệm vê nhân lực, nguôn nhân lực và đảo Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, quy trình đào tạo nguôn nhân lực trong một doanh nghiệp bao gồm: xác dịnh nhu cẩu đào tạo nguồn nhàn lực, xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhán lực, lựa chọn đối tượng đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo, lựa chọn và đào tạo giáo viên, xây dựng kế hoạch chi phí đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo và sử dụng sau đào tạo. Đồng thời Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng , học viên cũng phân tích cụ thể các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Kết cắu chương nhìn chung là hợp lý.

Chương 2: Xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của công ty, cơ cấu tồ chức bộ máy và đặc điềm nguồn nhân lực cùng như đặc điểm sản xuất kinh doanh tác giả đà mô tả thực đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế Hài phòng. Trình tự Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng tiến hành đánh giá thực trạng đào tạo của công ty được tiến hành dưa trên trình tự các bước tiến hành một chương trình đào tạo mà tác giả đưa ra ở chương 1 điều này the hiện tính logic của vấn đề nghiên cứu. Kêt quả công tác đào tạo được mô tả thông qua số liệu cập nhật của 5 từ năm 2011 đến nãm 2015 chia theo tính chất lao động, theo giới và theo nghành nghề. Mức độ đáp ứng nhu cằu đào tạo nguồn nhân lực Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng của cục trong 5 năm cùng dược tác giả tính toán và phân tích theo tính chất lao động, theo giới tính và theo lĩnh vực đào tạo.

Chương 3: Đựa trên cơ sở lý luận đưa ra ở chương 2, ưu nhược điềm cũng như thà nh công hạn chế của công tác đào tạo phân tích ở chương 3, phương hướng phát triển của công ty, định hướng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian tới tác giả đẫ đưa ra 5 nhóm giải Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng pháp để hoàn thiện cóng tác đào tạo trong thời gian tới. Các giải pháp có những đóng góp nhất định cho công tác đào tạo nguồn nhàn cùa công ty trong thời gian tới.

  • 3. Một số góp ý cho luận văn

+ Tác giả cần viết lại mục phương pháp nghiên cứu cho ngẩn gọn và súc tích thể hiện được phương pháp phân tích số liệu sỗ sử dụng trong luận vãn, nguồn số liệu thử cấp và sơ cấp. Tác giả điều tra 200 nhân viên Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng làm việc ở các phòng tác giả cần làm rõ: vậy 200 phiếu này có phân bổ đều cho các phòng hay không? cách phân bồ như thế nào? Những nhàn viên được điều tra này có được đào tạo trong mấy năm qua hay không? Thời điểm tiến hành điểu tra là khi nào? Cách thức điều tra như thế nào.

+ Viết lại tổng quan nghiên cứu, không nên chi tống quan các luận văn thạc sĩ.

Chương 1: Bo sung thêm Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng các hình thức và phương pháp đào tạo. Tác giả cần làm rỗ vê mặt lý thuyết sự khác nhau giừa công tác dào tạo và qui trình đào tạo. Bổ sung thêm

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại cục thuế thành phố hải phòng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart