Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái

Add your review

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái

fff

BỌ GIÁO DỤC: VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC: DẤN

PHẠM THỊ HẬU

ĐÀO TẠO NGƯÒN NHÂN Lực TẠT NGÂN HÀNG TMCP ĐÀU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH YÊN BÁI

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN Lực MÃ NGÀNH: 8340404

LUẬN VÀN THẠC SỸ QUẤN TRỊ NHÂN LỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẨN KHOA HỌC Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái IS. VŨ THỊ UYÊN

HANOI, năm 2018 *7

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân ràng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cảu về sự tiling thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày ỉhảng       nủm 20ỉ 8

Tác giã

Phạm Thị Hậu

LỜI CẢM ƠN

Đê hoàn thành luận vàn Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái Thạc sì của minh với sự giúp đờ và chi bão tận tinh cua các Cò giáo, tôi xin chân thành cam ơn Ban Giám hiệu trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân. Viện đào tạo Sau đại học, Khoa kinh te và quân lý nguồn nhân lực đà nhiệt tinh truyền đạt kiến thức quý báu cho tòi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành Luận vàn Thạc sĩ.

Tôi xin gứi lời cảm ơn sâu sác TS. Vù Thị Uyên – Người trực tiếp chì Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái bão. hướng dẫn tòi trong suốt quá trinh nghiên cứu và hoàn thành Luận vãn Thạc sĩ.

“Nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ cán bộ nhân viên đang công tác tại Ngàn hàng TMCP Đau tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái đà tạo điều kiện giúp đờ tôi trong suốt quá trinh học tập, nghiên cứu, thu thập số liệu đê hoàn thành Luận vân.”

“Cuối cùng tòi xin chân thành cảm ơn gia đinh bạn Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái bè, đong nghiệp đã động viền khuyến khích tôi trong suốt quá trinh học tập và nghiên cứu.”

Xin trân trọng câm ơn!

MỤC LỤC

LÒI CAM DƠAN

LỜI C ẤM ƠN

DANH MỤC KÝ HIỆU CHƯVIÚT IẤ I

DANH MỤC BÁNG, IIỌP, sơ Đơ

TÓM TÁT LUẬN VĂN

PHẢN MỞ ĐẤU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ DÀO TẠO NGUỎN NHÂN Lực TẠI

NGẤN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.  Vai trò, Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái mục tiêu vã tác dụng cùa đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng

thương mại

114. Tác dụng của việc đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại…. 14

 • 1.2.1. Lập chiến Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và

phát triển việt nam chi nhánh yên bái lược về đào lạo

 • 1.3.  Các yếu tố ánh hướng tói dào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng

thương mại

 • 1.4.2. Ngân Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát

triển việt nam chi nhánh yên bái hàng Irong nước

 • 1.4.3. Bài học rút ra dối với Ngân hãng TMCP Đầu rư và Phát triển Việt Nam –CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG ĐÀO TẠO NGl ÔN NHÂN Lực TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẢU Tư VÀ PHẤT TRIÉN VIỆT NAM – CHI NHÁNH YÊN BÁI …33

 • 2.1. Giói thiệu chung về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(BIDV) và Chi nhánh Yên Bái (BIDV Yên Bái)

 • 2.1.2.  Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái Chức năng nhiêm vụ cùa BIDV Chi nhánh Yên Bái …. 34

 • 2.1.5. Ket quá hoạt động kinh doanh cua BIDV Chi nhánh Yên Bái 3 năm

2015-2017

 • 2.1.6. Thâm quyền đào tạo tại hệ thống BIDV và BIDV chi nhánh Yên Bái…39

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi

nhánh yên bái

2.2.3 Bo trí và sừ dung cán bõ sau đào tạo

 • 2.3.  Đánh giá chung về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh

Yên Bái

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực

TẠI BIDV CHI NHÁNH YÊN BÁI

 • 3.1. Phưong hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái Đầu tư và Phát triên

Việt Nam – Chi nhánh Yên Bái

 • 3.1.2. Phương hướng phát triển về đào tạo nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh

Yên Bái

 • 3.2.  Giãi pháp hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực tại BIDV chi nhánh

3.2.3 Xây Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái dựng chương trinh, nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc tại Chi nhánh một cách kịp thời

3.2.5 Hoàn thiện việc đánh giá hiệu quá công tác đào tạo nguồn nhân lưc

KÉT LƯẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh yên bái
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart