Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô

51.000

Category:

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô

fff

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

DÕ HÒNG HẠNH

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỤC TẠI TRUỜ.NG TRUNG CÁP CÔNG NGHỆ VÀ QUÂN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

CHUYÊN NGÀNH: QUẤN TRỊ NHÂN Lực

MÃ NGÀNH: 8340404

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN Lực

Người hưởng dẫn khoa hục:

PGS.TS. VŨ HOÀNG NGÂN

Hà Nội, năm 2019

LỜI MỞĐÀU

 • 1. TÍNH CẤP THIÉT CỦA ĐẺ TÀI

Hiện nay ở Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô nước la sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đang yêu can ngày càng cao đoi với việc đào lạo nguồn nhân lực. nhai là nguồn nhân lực giáo dục dào tạo. Các trường tiling cấp dõi hôi một dội ngừ lao dộng tri tuệ có trinh dộ quán li, chuyên môn. có V thức ki luật, lòng yêu nước dê có thế dâm dương nhiệm vụ giáo dục đào lạo. Điều này khàng định người giang viên cỏ vị tri vai trò hết sức quan trọng, Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô giừ vai trô then thốt trong sự nghiệp giáo dục bởi họ là nhũng người trực tiếp biến các chinh sách, mục tiêu giáo dục thành hiện thực. Nguồn nhàn lực trong các trường học ngây nay dược dánh giã cao, với cách nhìn nhận mới. dồng ihừi cùng đòi hoi phai có trách nhiệm nâng cao hoàn thiện hon nữa irinh độ chuyên môn. nghiệp vụ, thướng xuyên cập nhật kiến thức, kì năng, từ dó cỏ thẻ tiến hành đào lạo một cách bài ban Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô . hiệu qua lực lượng lao động lương lai cua đai nước irong thòi kì hội nhập quốc tế. Việc tăng cường và phát triển nguồn nhàn lực, dáp ứng nhu cầu đào lạo hiện nay là van đề hết sức được quan lâm. chú Họng, góp phần khăng dinh quỵ mò và thương hiệu trong các trường.

Là một CƯ SƯ giáo dục đào lạo đa ngành đa nghe, (rường Trung cap công nghệ và Quán tậ Dông Dô dà trái qua 16 nãm lịch sử Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô hình thảnh và phát triển. Với chu tnrưng phấn đấu Irư thành mộl irong nhùng tnrừng trung cap trọng diem cua Sư lao dộng thương binh và xã hội, Ban giám hiệu nhã trường dà chú trọng phát triển nguồn nhân lực, và xác định dây là mục liêu quan trọng mang lính chiên lược irong kế hoạch phát triển. Tuy vậy, tốc độ tăng quỵ mô nguồn nhàn lực vần chưa dáp ứng dược nhu cầu dào lạo thực le. về CƯ cấu. nguồn nhân lực ngày Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô càng bị trê hóa. riêng vói dội ngũ giang viên thâm niên giang dạy dưới 5 năm chiêm 11 lệ không nho 40%. Tuy họ có sức khỏe, nhiệt huyết nhưng còn thiêu nhiều kinh nghiệm trong công lác giảng dạy, nghiên cứu. kĩ năng tổ chức các hoạt dộng của giáo dục còn nhiều hạn chế.

Từ yêu cầu thục tế nêu trên, việc nghiên cứu và đề xuất các giãi pháp đào tạo nguồn nhân lục cho nhà trường cả về số lượng và chất Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô lượng lã hết sức cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên nên tôi chọn nghiên cứu dề tài: Dào tạo nguồn nhân lực tại Trường trung cap công nghệ và quan trị Dông Dô làm luận văn thạc sỹ.

 • 2. TỒNG Ql AN TÌNH HÌNH NGHIÊN ci I

Luận án l ien sì Đào lạo và phái triền nguồn nhân lực cùa các ‘Trường Đại học khối kinh tế Việt Nam thông qua các chương trình dào tạo quốc tế của Phan Ihuy Chi (2008) đà đưa Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô ra các van đề lý luận và llìực le lại mội sơ ‘Trường Đại học khối kinh tế về dão tạo phát triển nguồn nhàn lực.

Luận án l iên sì về Phái iriên nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nho và vừa tại Việt Nam trong quá trinh hội nhập kinh tế của T.ê Thị Mỳ Linh. ĩ.ả một luận án l ien sì cua Trường Đại học Kinh le quốc dân đà nêu lèn ihực irạng nguồn nhân lực tại Việt Nam từ dỏ dưa ra Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô lý luận, và phương pháp phát triển nguồn nhàn lực trong quá trinh hội nhập kinh tể quốc tế.

Luận văn Hoàn thiện đào lạo và phái triển nguồn nhân lực lại trường Trung học Bưu chính viền thông và công nghệ (hỏng tin 2 cua Vù Ihị Hạnh Nguyên, nám 2016. Luận vãn dă khái quát dược cơ sở lý luận vể dào tạo nguồn nhân lực. Thông qua cơ sơ lý luận, luận văn đà phần lích thực trạng đào lạo lại Trường. Trên Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô cơ sờ phân lích, đánh giá lác gia đà nêu được những nguyên nhân dản đen mặt hạn che và dề xuất nhùng giãi pháp phù hợp với nội dung dào tạo nguồn nhàn lực tại don vị. Tuy nhiên, luận văn chưa có phần điều tra thực le nền các số liệu phân lích cua luận vãn còn mang lính chu quan.

Đào tạo và phái triền nguồn nhân lực lại úy ban nhân dân quận Sơn ‘Trà thành phố Dà Nằng . Luận vãn thạc sĩ quán trị Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô kinh doanh. Tác giã Chu Thị ĩ lồng Vân. năm 2017. người hướng dần khoa học PGS. TS Vò Xuân Tien. Đe lài đà hệ thống dược một khối lượng kiến thức khá dầy dú về các lỷ thuyết trong quàn tộ nguồn nhân lực trong lĩnh vực hành chính Nhà nước. Bằng nhũng lý luận dể làm rò sự khác biệt giừa các ngành nghề khác nhau, dồi với mồi tổ chức khác nhau, nguồn nhân lực có sức mạnh khác nhau. Đe tài cùng Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô đà xây dựng được các chính sách thu hút nguồn nhản lực chất lượng cao di đôi với đề ra phương pháp đảo tạo và phát triền nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dàn quận Sơn Trà thành phố Đà Nằng.

Luận văn Hoàn thiện đào tạo cán bộ. công chức hành chính cấp phường (xà) tại thành phố Dà Nằng cùa tác giã Trằn Thu Vân dã chi rò sự yếu kém về trinh dộ chuyên mòn cúa cán bộ công chức ờ cầp phường (xă), Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô sụ hất cập trong dào tạo dối lượng này. Từ dó. lác già dưa ra những giai pháp và kiến nghị đế nâng cao trình độ chuyên môn. năng lực công tác cúa dối tượng này nhằm dáp ứng nhu cẩu công việc trên dịa bàn thành phố Dà Nằng.

Dựa trên nhùng cơ sờ lỷ luận như vậy, tác giã dà lựa chọn dề tài Dão tạo nguồn nhân lực lại Trường Trung cấp còng nghệ và quân trị Đông Đô làm luận vãn. Dề tài nãy Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô chưa dược thực hiện trước dây. Qua luận vãn, tác giá sê đánh giá thực irạng dào lạo nguồn nhân lực lại dem vị và qua dó dưa ra những giai pháp đế hoàn thiện dào tạo nguồn nhân lực tại Trường Tiling cấp Công nghệ và quân trị Đông Đô trong ihừi gian lới.

 • 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỦI

ĩĩệ thống hoá lý luận cơ bân về dáo tạo nguồn nhàn lực trong tồ chức hãnh chinh sự nghiệp thuộc hệ thong Giáo dục quốc dân

Phàn tích thực Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô trạng dão tạo nguồn nhàn lực tại Trường Trung cấp Còng nghệ vã quàn trị Dông Dô trong thời gian qua, từdó dánh giá những thành tựu dạt dược, những hạn chế và nguyên nhân.

Dể xuất một số nhũng giãi pháp nhằm hoàn thiện dào tạo tại Trường Tiling cấp

Còng nghệ và quán tộ Dòng Dô

 • 4. ĐỚI n ỰNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CÚI

Dổi tượng nghiên cứu: là các vần dề liên quan đến dão tạo nguồn nhân lực lại Trường Trung cấp còng nghệ Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô và quán irị Đông Đô

Phạm vi nghiên cứu:

4 Kháo sát lại Trưởng Trung cap Còng nghệ và quan trị Đòng Đô

+ Đánh giá thực trạngđào tạo nguồn nhân lực tại Trường Tiling cấp Còng nghệ và quàn trị Đòng Đô từ nam 2016-2018

+ Thời gian khảo sát từ 01/07 ‘2019 đến 20 07 2019

+ Dề xuất giãi pháp nhằm hoãn thiện dào tạo nguồn nhân lực tại Trường Trung cấp công nghệ và quan trị Đòng Đó từ nam 2019 Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô đen nãm 2025.

 • 5. PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứv

  • 5.1. Nguồn dữ liệu

Tài liệu thu thập dẻ phục vụ quá trinh nghiên cứu, dược sử dụng thòng qua hai phương pháp:

 • ■ Thu thập tải liệu thử cấp:

lừ cáo báo cáo thống kê cua Nhà trường và các bộ phận liên quan (Phòng lố chức cán bộ. Phông dào tạo, Các khoa …) dến phát trièn nguồn nhàn lực ở Trường trung cấp công nghệ và quan trị Đông Đô.

Các tài liệu Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô này sè cung cấp những thông tin cẩn thiết cho phần nghiên cửu lông quan, xác định các định hướng và sơ sơ khoa học quan Irọng đề phân lích đánh giá xác dịnh dược nội dung và dể ra giãi pháp xây dụng kể hoạch dào tạo nguồn nhân lực chơ Trường trung cấp công nghệ và quan irị Đòng Đô.

 • ■ Thu thập tãi liệu sơ cấp:

Từ phong vấn. kháo sál, điều tra dược lừ đội ngừ giang viên, cán bộ quan lý irong 1 Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô rường.

I Phương pháp quan sát

Tác giã sứ dụng phương pháp nãy dể cỡ nhận biết thêm các thông tin vể dào lạo nguồn nhân lực trong tố chức, đe tìr đó có nhùng đánh giá. nhận xél và đưa ra các ý tướng, giãi pháp.

+ Phương pháp nghiên cứu dinh tính: Dũng bâng càu hời phóng vấn. diều tra. tháo luận nhóm, kết họp quan sát dội ngũ giáng viên và cán bộ viên chức khác nhằm thu thập thông Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô tin nhảm khám phá ra thực trạng và để xuất giãi pháp.

Chọn mẫu:

Mầu dược lấy theo phương pháp thuận tiện. Dề việc đánh giá dược chính xác, tác già tiến hành điểu tra chọn mầu với tống 130 mẫu, sau khi phát ra thu về được 125 mầu, trong đó số mầu hợp lệ là 118 mẫu, số mầu không hợp lệ là 7.

 • 5.2. Phương pháp phán tích

 • – Phương pháp phân tích dũ liệu thú’ cấp:

Phương pháp phân Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô tích lông hợp: từ kcl quà thu ihập dừ liệu thứ cấp tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng dào tạo nguồn nhàn lực tại Trường trung cấp công nghệ và quân trị Đông tìỏ hiện nay.

Phương pháp suy luận logic: tống hợp thông tin và kết quá phàn tích, đánh giá đề ra các giai pháp nhằm hoàn thiện đào tạo nguồn nhân lực lại Trường Trung cấp Công nghệ và quán trị Dòng Dô.

 • – Phương pháp phàn lích dừ liệu sơ cấp

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô Các phiếu diều tra thu về sè dược xứ lý bằng phương pháp thống kê toán học. Phương pháp phân lích thong ke mô la được sữ dụng đe mỏ la đặc lính cua các biến irong bang khào sál như giá irị Irung bình, lý lệ phần iràm. nhằm làm sáng lo các dặc diêm của mầu kháo sát theo nhũng tiêu chi dà dược xây dựng trong phiếu diều tra. số liệu sau khi thu thập dược tiến hành xứ lý trên chương trình Microsoft h.xcl. Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô Các kết quà

6 nghiên cứu sau khi được xư lý SC được trinh bày trong luận vãn dưới dạng các con số rời rạc, báng số liệu, biêu dồ…

 • 6. BÕ CỤC DẼ TẤT

Ngoài phần Mờ dấu. Kết luận. Tãi liệu tham khảo. Phụ lục. Luận vãn dược cấu Irúc làm 3 chương.

Chương 1: Cơ sờ lý luận về dào tạo nguồn nhân lực trong tô chức

Chương 2: Phân lích thực trạng đào lạo nguồn nhân lực lại Trường Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô trung cấp Công nghệ và quân trỊDông Dò

Chương 3: MỘI số giãi pháp nham hoàn thiện đào lạo nguồn nhân lực lại Trường tiling cấp Công nghệ vã quăn trị Dỏng Dô

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart