Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta

Add your review

Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta

Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta

fff

Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta

fff

Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta

fff

Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta

fff

Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta

fff

459


LỘ G ’ AO DỤC’ À ĐÀO ’’ẠO RƯƠNG DẠ: LỘC JNH TÊ Ql ‘r

TkỊAHXvÂN7H;ÊM

rủj THÂU NHa? Kídư MÁ y MÓC THiỐ BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH XV’ DỰNG TRỌNG r JLM ở Nước TA

LIL>M VẰN TÍIẠCSỸ K.UH TỄ

CH JíÊU NGÀNr. KIKH TẾTKƯỢNC AẠI Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta

rỉÀNỘ! 200′

MỤC LỤC

<<<123>>>

Phần mỏ đầu                                               1

• ••

Chương 1: Lý luận cơ bấn về đấu thấu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm                            s

1.1

Tầm quan trọng của đấu tháu nói chung và đấu thầu nhập kháu máy móc thiết bị nói riông                                                               5

1.1.1

1.1.2

1.2

Khái niêm đấu thầu                                          5

Sự cần thiết và ý nghĩa của dấu thầu                             8

Nội dung quy trình đấu thấu nhập khẩu máy Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta móc Ihicì bị cho các còng

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.3

1.3.1

trình xây dựng trọng điếm                                       10

Xây dựng kế hoạch đấu thầu                                  10

Sơ tuyển nhà thầu                                              12

Mời thẩu                                                    15

Nhân và quản lý Hổ sơ dự thầu                               18

Mở tháu                                                19

Thẩm định, phê duyệt và cóng bố kết quả đấu thầu                23

Thương thảo hoàn thiện và ký hợp đổng                         26

Các nhân lố ảnh hưởng đến đấu thầu                            27

Quản lý nhà nước về đấu thầu Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta nói chung và dấu thầu nhập khấu máy móc thiết bị nói riêng                                            27

Thị trường và cạnh tranh trôn thị trường                           28

Vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư                              29

Thông tin – công nghệ                                          29

Trình độ nghiệp vụ cúa các thành viên tham gja dấu tháu           30

Chương 2: Thực trạng hoạt động đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho

2.1

các công trình xảy dụng trọng điểm ở Việt Nam 31

2.1.1

2.1.2

Các công trình trọng điểm ở Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta Việt Nam và sự cán thiết phải dấu tháu nhập khẩu máy móc thiết bị                                   31

Các công trình trọng diêm ở Viột Nam                          31

Sự cần thiết phải đấu tháu nhập khẩu máy móc thiốl bị cho các công trinh trọng diêm ờ Việt

Nam                                                    34

 • 2.2     Phàn tích thực trạng đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho công ninh trọng

điêm ớ Viẹt Nam

22 1   Tình hình nhập khẩu máy móc thiết Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc

 • 2.2.2   Phân tích thực trạng hoạt động cho các công trình xây (lựng trọng diem ở nước

la trong giai đoạn hiện nay

 • 2 3     Đánh giá về hoạt động đău thầu nhập khẩu máy móc thiỏì bị cho các công trình

trọng điêm ở Việt Nam

 • 2.3.1   Mặt thành công, tích cực

 • 2.3.2   Mặt hạn Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây 54 dựng trọng điêm ở nước ta chế lổn la.i

Chương 3: Một số giải pháp nhàm hoàn thiện hoạt dộng dấu tháu nhập kháu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng

trọng điểm ở Việt Nam

 • 3.1     Chien lược phát triên kinh tế-xã hội ở Việt Nam và yôu cầu phái hoàn thiện

hoạt động dấu thấu nhập khẩu máy móc thiết bi cho các công trình xảy dựng

trọng diêm

3.1.     Chiến lược phát triên kinh tế-xã hội ở Việt Nam

 • 3.1.2   Yêu cầu phải hoàn thiện hoạt động đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho

các công trình xây dựng trọng điêm

, , , 63

 • 3.2     Mục liêu quan diêm phương hướng hoàn thiện hoạt dộng dấu thâu nhập khấu

máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điổm

 • 3 2 1   Quan điếm – mục Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công 65

3.3     Những giài pháp nhằm hoàn thiện hoạt dộng đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết

bị cho các công trình trọng diem

 • 3.3.1.3  Kiện loàn cơ cấu lổ chức hoạt dộng dấu thầu clìuyỡn nghiệp, lãng cường nội

lực của hội đổng xét thầu

3.3.J.4 Mở rông quan hộ đối ngoại

3.3.1.5 Hoàn thiện Quy chế Đấu thầu

3. Luận Một-số ý kiến đóng góp cho viộc xây dựng Pháp lệnh Đấu thầu

.                                     7

3.3.2 Những dóng góp trực liếp vào quy trình dấu thâu nhập kháu máy móc thiết bị

cho các công trình xây dựng trọng diem

 • 3.3.2.4  Đánh giá Hổ sơ dự Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công

trình xây dựng trọng điểm ở nước ta thổu

 • 3.3.2.5  Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt, công bố kết quá dấu thầu hoàn thiộiì

và ký hợp dồng

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục tham khảo

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của luận án

Chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá lập trung sang nen kinh le hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quân Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta lý cứa Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta có sự chuyên biến SÍ1U sắc trên mọi lĩnh vực hoạt động. Các thành phần kinh tê’ tham gia sân xuất kinh doanh trên ihị trường ngày càng đa dạng và phức tạp. Hoại động nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ cho các công trình xây dựng trọng diem có nhiều vấn de mới nảy sinh cần được nghiên cứu giãi quyết và hoàn thiộn.

Theo cơ chế quân lý cũ, Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta Nhà nước dộc quyền về ngoại thương. Hoạt động nhập khẩu mấy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ờ nước la do một số đơn vị xuất nhập khẩu chuyên ngành của Nhà nước thực hiện. Việc thực hiởn nhập khẩu máy móc Ihiếl bị cho những công trình trọng diêm không tránh khỏi nhừng lãng phí, Ihất thoát và chái lượng cóng trình cũng không được đảm bảo ở mức tốt nhất trong điều kiện có thể.

Chuyển sang CƯ chế thị trường, Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta nen kinh le Việt Nam phát iriển vời lốc dộ nhanh chóng. Nhiều công trình mới được xây dựng, phục vụ cho sự nghiộp công nghiệp hoá hiện dại hoá đất nước. Nhu cầu máy móc thiết bị cho viộc xây dựng các công trình quan trọng ngày càng nhiều và da dạng. Đi’ nâng cao hiệu qua đầu lư, dám bảo chất lượng công trình, nhiều doanh nghiệp dã sử dụng hình thức đấu thầu trong cả công trình, dự án. Đấu thâu đã trờ thành Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta hoạt động mua sắm chủ yếu trong nhập khẩu máy móc thiết bị cho nhưng công trình xây dựng trọng diem ở Việt Nam. Phương thức này vừa dựa trên quy luật cạnh tranh, cung cầu, giá cà cùa kinh tế thị trường vừa chịu sự tác động, điều tiết vĩ mô của Nhà nước xà hội chú nghĩa. Chính vì vậy, hoại dộng dấu ihầu nhập khấu máy móc thiết bị đã thu được những thành quâ nhất định. Tuy nhiên, đấu thầu là quá trình Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta hoạt động mới hình thành ở Viột Nam, do đó việc thực hiện đấu thầu nhập khấu máy móc thiết bị cho những công trình xây dựng trọng diêm ớ Việt Nam là quá

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta
Luận văn đấu thầu nhập khẩu máy móc thiết bị cho các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ta
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart