Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc

Add your review

Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc

Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc

fff

Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc

fff

Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc

fff

Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc

fff

Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc

fff

BỘ GIÁO ĐỤC VÀĐÀO TẠO ĨRƯÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DÂN

14

**•


LV.Ths

ĐHKTQD


MAI QU ANG VINH

BẦY MẠNH HOẠT BÔNG KINH DOANH DỊCH vụ PHÀN MẾN! CỦA CÓNG TY PHÁN M ỀM VÀ TRUYÈN THÒNG VASC

LUẬN VÀN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KỈNH DOANH

HÀ NỘI – 2004

Ĩ1ỊÍ LLC

DANH MỤC CÁC TỦ VIẾT TAT

DANH MỤC CÁC BIẾU VÀ HÌNH

MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: NHŨNG VÁN ĐẼ LÝ LUẬN VÈ HOẠT DỢNG KINH DOANH DỊCH vụ PHàN mèm cùa doanh nghiệp

 • 1.1.  Phan mềm và đạc diem hoạt đọng kinh doanh dịch vụ phan

mém cùa doanh nghièp

 • 1.1. ỉ. Phần Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty

phần mềm và truyền thông vasc mém và dịch vụ phán mềm

 • 1.2.2.   Xày dựng chiên lược kinh doanh     dịch vụ phân mém cùa

doanh nghiệp

 • 1.2.3.   Tổ chức thực hiện chiến lược hoạt dộng kinh doanh dịch

vụ phần mềm

 • 1.2.4.   Các hoạt động xúc tiến và hổ trợ kinh Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh

dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc doanh dịch vụ phản mềm

 • 1.2.5.   Đánh giá hiộu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ phần

mém

 • 1.3.  Nhan to anh hướng đen hoạt dọng kinh doanh dịch vụ phan

mèm

 • 1.3.3.   Nhân tỏ vé đói thù cạnh tranh và uy tín cùa doanh nghiệp

trén thị trường

 • 1.3.4.   Nhàn tỏ nguổn lực tài chính và con người35 Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc

 • 1.4.  Hoạt động kinh doanh dịch vụ phan mềm trẽn the giới và ở

Việt nam

 • 1.4.1.   Hoạt động kinh doanh dịch vu phán mcm trên thê giới……………………37

1.4.2…………………………………………………………………………………………….. Hoạt

động kinh doanh dịch vụ phán mém tại Việt nam………………………………………………..41

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG HOẠT ĐỌNG KINH DOANH DỊCH vụ PHÀN MỀM CỦA CÔNG TY PHÀN MÈM VÀ TRI YÊN THÔNG VASC51 Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc

 • 2.1.1.   Quá trình hình thành, phát triến và nhiệm vụ kinh doanh

của cóng ty

 • 2.1.2.   Đặc điếm hoạt động san xuất kinh doanh dịch vụ phần

mém của công ty VASC

 • 2.2.  Thực trạng hoạt đọng kinh doanh dịch vụ phan mem cua

cóng ty phan mem và truyen thong VASC

 • 2.2.1.    Khái quát vé két quà kinh doanh cùa cõng ly phán mém và truyén thòng VASC Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần

mềm và truyền thông vasc 75

 • 2.2.2.   Phân lích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ phán

mém của cõng ty phần mém và iruyén thõng VASC

 • 2.2.3.   Đánh giá hoại động kinh doanh dịch vu phần mém cùa

cong ty VASC

CHƯƠNG 3 GIÁI PHÁP DÁY MẠNH HOẠT DỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ PHÀN MÈM CỦA CÔNG TY PHảN MềM và TRUYÈN THôNg VaSc108

 • 3.1.  Đinh hướng hoạt đong kinh doanh dich vu phan mém cũa

Cong ty phan mềm và truyen thòng VASC

 • 3.1.1.   Cơ Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc hội và thách thức trong kinh doanh dịch vụ phán mém

cùa công ty VaSC trong thời gian lới

 • 3.1.2.   Dự báo phát Irién dịch vụ phần mcm cur c5ng ty VASC

thời gian tới

 • 3.1.3.   Định hường hoai đóng kinh doanh dich vụ phàn mèm cùa

công ty VASC…………………………………….

 • 3.2.  Một so giai pháp đay mạnh hoat dộng kinh doanh dịch vu

phan mém của cong ty phan mềm và truyen thong VASC

 • 3.2.1.   Giãi pháp nghiẻn cứu Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ

phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc và phái triển thị trường

 • 3.2.2.    Giãi pháp phát triển sân phám và nâng cao châì lượng sàn

phẩm phán mém

 • 3.2.3.    Giãi pháp hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh dịch

vụ phần mém

 • 3.2.4.   Giãi pháp hoàn thiện chính sách khuyên khích hoạt động

kinh doanh dịch vụ phán mém

 • 3.2.5.    Giai pháp giâm chi phí trong hoạt động kinh doanh dịch

vụ phần mềm của công ty

 • 3.2.6.   Giài pháp vé phát triến nguồn nhàn lực Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc 125

 • 3.2.7.   Giai pháp về hỗ trợ hoat động kinh doanh dịch vụ phán

mềm

 • 3.2.8.    Giai pháp lạo động lực và mỏi trường làm việc tốt trong

toàn còng ty

 • 3.3.1.   Tăng cường các hoạt động nhăm thay đỏi nhận thức, hành

vi sừ dụng phán mềm trong xã hội

 • 3.3.2.    Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc Hoàn thiện môi trường pháp lý chung cho hoạt động phán

mềm

 • 3.3.3.   Tiếp tục mở rộng và khuyến khích phát triển phán mém

nguồn mở ở Viột nam

 • 3.3.4.   Đây mạnh việc dào tạo và sử dụng nguổn nhản lực về

CNTT………………………………………L…7

 • 3.3.5.   Phát triến và thu hút đáu tư cho các khu còng nghiệp phấn

mềm

KÈT LUẬN 141 Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc

TÀI LIỆU THAM KHAO

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TAT

<<<123>>>

 • – ASEAN

 • – ASP

: Hiệp hội các nước Đòng Nam á

: Các dịch vụ ứng dụng trên mạng

– BS/

: Lién minh phán mềm doanh nghiệp (Business

Software Alliance)

-CD1T

: Học viện Bưu chính Viễn thõng

– CNTT

: Công nghệ thông tin

-CMS

: Hộ thòng phần mém cung cáp và quán Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của

-CMM

: Mó tã những nguyên tăc thiết kẻ’ và hoạt động cùa phán mém – Capability Maturity Model

– E-Govcnimenl

: Chính phũ điện tử

– E-chip

: Báo E-chip của VASC

– FTP

: Giao thức truyền bàn tin trên mạng Internet

– GDP

: Tổng sản phàm quóc nội

– GPRS, MMS

: Cõng nghệ nhắn tin đa phưưn Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần

– ISP

: Nhà cung cấp các dịch vụ Internet

– ISI

: Chi sỏ xã hội thòng tin (Inforr dtion Society Index)

-IT

: cỏng nghệ thõng tin (Information Technologies)

– Leased line

: Dịch vụ kết nối đường truyén Internet trực tiếp

– PMNM

: Phán mém nguổn mở

– PC

: Máy tính cá nhàn

 • – PCWorld

 • – PR

: Thẻ giới Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch v. dvầt, mềm của, côn, V- .dìần mềm và tnn ền thôn,

: Quan hệ cộng đồng ((Pubic Relation)

– Server Hosting

: DỊchvụ lưu ký máy chù trẻn mạng Internet.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc
Luận văn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của công ty phần mềm và truyền thông vasc
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart