Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Add your review

Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan Luận vãn “Đây mạnh thực hiện chinh sách Bão hiếm V tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bản tinh Hà Tĩnh” lã kết quà nghiên cứu, tìm hiếu cũa riêng tôi.

Tôi dà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật, lôi cam kết bang danh dụ cá nhân rang nghiên cứu này này do lôi tụ thục hiện và không vi phạm yêu cầu về sụ trung Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh thực trong học thuật./.

ỉỉà Tình, ngày ihủng 02 nam 2017

Xác nhận cùa người hướng dẫn

Hục viên


I ran Thị Ihanh Lương

MỤC LỤC

LỜI CAM DOAN

DANH .MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIẾU

DANH MỤC SO DỒ, BIẺƯ DỒ

TÓM TẤT LƯẶN V ÁN

LÕI MO DẢƯ

CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT VẺ THựC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO H1ÉM Y TÊ TOÀN DÂN

 • 1.1.  Khái quái chung về Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn

dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh chính sách Bao hiểm y lể loàn dân

 • 1.1.2. Dặc điểm, mục tiêu, nguyên tảc và vai trỏ cơ bán cứa chinh sách

Bao hiểm y le loàn dân

1.2.1 Xây dụng kế hoạch thực hiện chinh sách Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh 20

 • 1.3.  Các liêu chí đánh giá kếl qua thực hiện chinh sách Bao hiếm y le toàn

dân

 • 1.4.  Các yếu tố ảnh hướng dền việc thực hiện Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh chinh sách Bão hiểm y tế

toàn dân

1.4.7.Sự hiểu biết cũa người dân

 • 1.5. Kinh nghiệm triển khai chinh Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh sách Bão hiểm y tếtoàn dân .. 37

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIÊN KHAI CHÍNH SÁCH BẢO H1ÊM Y

TÊ TẠI TÌNH HÀ TỈNH

 • 2.3.  Kết quá triển khai chinh sách Bâo hiểm y tể toàn dàn trên dịa bàn tinh

ĩĩà Tình59 Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

 • 2.4.  Các nhàn tồ tác dộng đến thực hiện chính sách BĨỈYT toàn dân trên dịa

bàn tính ĩĩã Tĩnh

 • 2.4.6. Tồ chức cung Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân

đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh úng dịch vụ y tế

 • 2.5. Đánh giá chung về còng tác triền khai Bão hiềm y tếtoàn dân tại tình Hà Tình

78

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐÁY MẠNH THựC HIỆN CHÍNH SÁCH BAO H1ÉM Y TÉ TOÀN DÂN TẠI TÌNH HÀ TÌNH

 • 3.1.  Quan diểm, mục tiêu dấy mạnh thực hiện Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh chính sách Báo hiểm y tế

toàn dân

 • 3.2.   Giãi pháp đê đầy mạnh thực hiệnBáo hiểm y le loàn dân ớ linh Hà

Tĩnh đến năm 2020

 • 3.2.1.  Tăng cưởng còng tác lành dạo, chi dạo, phối hợp tô chức thục hiện.88

 • 3.2.2. Đầy mạnh công lác tuyên truyền. vận động Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh loàn nhân dân trong việc

thực hiện chính sách Bão hiếm y le loàn dân

 • 3.2.3. Nângcaochấl lượng cua hệ thốngcung cấp dịch vụ y le. bao dam

quyển lợi cho người tham gia Bão hiếm y tế

3.2.5………………………………………………………………………………………………….

Thực hiện lol công lác thi dua khen ihuong. ihanh ira. kiềm Ira 93

 • 3.3. Kiến nghị Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh 95

 • 3.3.1.  Đối với Chính phu…………………………………………………………………………95

 • 3.3.2. Dối vôi Báohiềm         xà         hội         Việt         Nam

95

 • 3.3.3. Dối với tinhHà                                                  Tĩnh

96

Kcl luận………………………………………………………………………………………………….97

Tài liệu tham khao……………………………………………………………………………………99

DANH MỤC C ÁC CHỮ VIÉT TÁT

<<<123>>>

BHXH

Bão hiểm xà hội

BHYT

Bão hiểm y tế

BHTN

Bão hiêm thất nghiệp

NLD

Người lao động

NSDLĐ

Người sử dụng lao dộng

Luận văn đẩy manh thưc hiên

Ngân sách nhà nước *w-

CSSK

(‘hăm sóc sức khoe

KCB

Khám chừa bênh

UBND

Uy ban nhân dân tinh

RO

Tổ chức lao động the giới

WB

Ngân hàng the giới

(Nir

(‘ông nghê thông tin

NQ

Nghị quyết

TW

Trung ương

DANH MỤC c ÁC BẢNG BIEU

Bâng 2.1: Một số kết quà chú yếu Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ chuycn

môn qua các năm

Băng 2.2: số người, số lien thu BHYT cúa tinh Hà Tình năm 2013- 2015

Bâng 2.3: Mức độ hoàn thành chi tiêu đạt ra cúa chinh sách BHYT loàn dân

Bâng 2.4: số liệu thống kê mức đóng qua các mím 2013-2015

Bâng 2.5: Tông hợp kết quâ điều tra nhóm NLD trong doanh nghiệp……………….

Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh 65

Bâng 2.6: Kct quá phông van hộ gia đinh

Bâng 2.7; Lý do người dân không tham gia bão hiềm y le

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
Luận văn đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart