Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015

Add your review

Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015

Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015

fff

Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015

fff

Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015

fff

Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015

fff

Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015

fff

Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015

fff

3364

LV. ThS

ĐHKTQD


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂN

TRẦN VIỆT HÀ

ĐẠIHỌCKTQD rr. THÕNGTINTHƯVIỆụ PHÒNG LUẬN ÂN-Tư LIỆU

J                ~      ~       ,                   ?        ,        a’

ĐAY MẠNH XÃ Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015 HỘI HOÁ GIÁO DỤC ở THÀNH PHÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: PGS. TS. PHẠM VÃN VẬN

TH.2. 3544-

HÀ NÔI – 2007

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I

MỘT SÓ VẤN ĐỂ VỂ XĂ HỘI HOÁ GIÁO DỤC

 • 1.1.1 Quan niệm Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội

giai đoạn từ nay đến năm 2015 về “xâ hội hoá”

 • 1.1.5. Một số tiêu chí đánh giá “xă Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở

thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015 hội hoá giáo dục”

 • 1.1.5.1. Các tiêu chí đánh giá mức độ đa dạng hoá các hình

thức học tập

 • 1.1.5.2.  Các tiêu chí đánh giá mức đô đa dạng hoá các

nguổn vốn cho giáo dục

 • 1.2.2 …………………………………………………………………………………………..

Sự cán thiết phải tăng cường xã hội hoá giáo dục

1. Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015 3. Một só chính sách xã hội hoá giáo due ở Việt Nam

 • 1.4.1. Khuyến khích mọi người đi học, Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo

dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015 học suốt đời

 • 1.4.2…………………………………………………………………………………………..

Nâng cao hiệu quả giáo dục

1.4.3. Đa dạng hoá các dạng trường lớp

1.4.4…………………………………………………………………………………………..

Sừ dụng một sổ’ giải pháp tài chính

CHƯƠNG II

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC Ờ THÀNH

PHỐ HÀ NÔI GIAI ĐOẠN 2001 ĐẾN NAY

 • 2.1.  Hệ thõng giáo dục thuôc sự quản lý của thành phố

Hà Nội

 • 2.1.1. Theo hình ihức sờ hữu 32 Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015

 • 2.1.3.2.  Chủ tịch uỷ ban nhân dân câp huyên Luận văn đẩy mạnh xã hội

hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015

 • 2.2. Tình hình thực hiện chủ trương xâ hội hoá giáo dục ở thành phó Hà Nội

……………………………………………………………………1

 • 2.2.2.  Tinh hình xây dựng các cơ chê’ chính sách xà hội hoá

cùa Hà Nội

 • 2.2.3. Thực trạng Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội

giai đoạn từ nay đến năm 2015 xã hội hoá giáo dục ờ Hà Nội

 • 2.2.3.2 …………………………………………………………………………………

Thực trạng phát triển học sinh

 • 2.2.3.3 …………………………………………………………………………………

Thực trạng phát triển đội ngù giáo viên

 • 2.2.3.3. Thực trạng huy động các nguồn vốn đầu lư phát triển giáo dục 48

 • 2.2.4.  Thành tựu – hạn chế và nguyên nhân cùa việc thực hiện

xã hội hoá giáo dục của thành phố’ Hà Nội

 • 2.2.4.1. Thành tựu – nguyên Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở

thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015 nhân

 • 2.2.4.2…………………………………………………………………………………

Hạn chế – nguyên nhân

CHƯƠNG III

GIÁI PHÁP ĐẦY MẠNH XẢ HỘI HOÁ GIÁO DỤC CỦA THẢNH

PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015

 • 3.1.  Quan điểm, định hướng và mục tiéu xã hội hoá giáo dục của

thành phô Hà Nội giai đoạn từ này tới nâm 2015

 • 3.1.1.1.  Quan điểm phát triển giáo dục của thành Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015 phố Hà Nội… 60

 • 3.1.1.2.  Quan điểm xã hội hoá giáo dục cùa thành phổ’ Hà Nội.. 60

 • 3.1.3…………………………………………………………………………………………..

Dự báo phát triển giáo dục của thành phổ’ Hà Nội

 • 3.2 Các giãi pháp đẩy mạnh xâ hội hoá giáo dục do thành phô

Hà Nội giai đoạn từ này đến nãm 2015

 • 3.2.1. Giải pháp Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015 về quy hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch thực

hiện xã hội hoá giáo dục

 • 3.2.3.1 ……………………………………………………………………………….

Giải pháp về chính sách đất đai

 • 3.2.3.2 ……………………………………………………………………………….

Giải pháp về huy dộng nguổn lực tài chính

 • 3.2.3.3. Thực hiện cóng bằng đối với cán bộ quản lý, giáo viẻn, học sinh ngoài công lập Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo

dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015 78

 • 3.2.4. Giãi pháp nâng cao chát lượng, xây dựng “thương hiệu”

nhà trường

 • 3.2.5.I. Tang cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhân thức 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015
Luận văn đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ở thành phố hà nội giai đoạn từ nay đến năm 2015
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart