Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020

Add your review

Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020

Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020

fff

Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020

fff

Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020

fff

Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020

fff

Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020

fff

MỤC LỤC

DANH MỤC Từ VTET TẢT

DANH MỤC BÂNG BIẺU, BIÊU ĐÒ, HÌNH VÈ

TÓM TẢT LUẬN VĂN

LỜI MỞ ĐẢU

CHƯƠNG 1: NHƯNG VẢN ĐE CHUNG VÈ CHIÊN LƯỢC HUY

DỌNG VỎN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG .MẠI

 • 1.1.2.  Vai trò của hoạt động huy động vổn đòi với ngân hàng thương mại… 8

 • 1.1.2.2.  Vai trò cùa hoạt động huy động vốn đối với hoạt động kinh

doanh ngàn hàng

 • 1.1.3.3……………………………………………………………………………………….

Theo thời gian huy động

 • 1.1.4.  Cảc tiêu chi đánh giá kẻt quá huy động vốn cua ngân hàng thương

mại

 • 1.1.4.5.  Tỳ lệ chi phi huy động vốn Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 18

 • 1.2. Các nhân tố ành hướng đến huy động vốn cùa ngân hàng thương

mại

2.2.3. Các hoạt động khác

 • 2.3.1.1.  Tốc độ tăng tnrờng huy động vốn của Ngân hàng liên doanh

Việt Nga……………………………………………………………………………………….

Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 50

 • 2.3.1.3 ………  "…………………………………………………………..

Chi phi huy động vốn

 • 2.4.  Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng liên doanh Việt

Nga thời gian qua

 • 2.4.3.2 ……………………………………………………………………………………

Nguyên nhân từ phía ngân hàng

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 CHIÊN Lược HUY ĐỘNG VỎN TẠI

NGÂN HÀNG LIÊN DOANH MỆT NGA ĐẾN NÃM 2020

3.1.21. Định hướng phát triển ngành ngân hàng

 • 3.1.2.4 ……………………………………………………………………………………

Nhà cung ứng VỚI ngần hàng (Khách hãng Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 tiên gin)

 • 3.1.2.7 ……………………………………………………………………………………

Các quan hệ lẳn nhau nội bộ ngân hàng

 • 3.1.2.8 ……………………………………………………………………………………

Các quan hệ vói bên trung gian và người cung cap

 • 3.1.2.9………………     "…………………………………………..

Quan hệ với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam :

 • 3.1.3.  Phân tích cơ hội. thách thức, điểm mạnh, diêm yeu (SWOT)…………..

Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 74

hội

 • 3.1.3.2 ……………………………………………………………………………………

Thách thức

 • 3.1.3.3 ……………………………………………………………………………………

Điểm mạnh

 • 3.1.3.4 ……………………………………………………………………………………

Diem yêu

 • 3.2.  Dịnh hướng công tác huy động vốn cũn Ngân Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 hàng liên doanh Việt

Nga

 • 3.2.2.  Chiến lược dối với hoạt dộng huy dộng vốn cùa Ngân hãng liên

doanh Việt Nga

 • 3.3.  Giâi pháp tăng cường hoạt động huy dộng vốn cùa Ngân hàng liên

doanh Việt Nga đến năm 2020

 • 3.3.2.  Điều chinh linh hoạt lài suất Luận văn định hướng chiến lược huy động

vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 huy động vốn

3 Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 .4 Kiến nghị

3.4.1 Dôi ven (‘hình phu

KÉT LUẠN

DANH MỤC TÀI LIẸV TIIAM KIIAO

DANH MỤC TỪ VIÉT TAT

<<<123>>>

NHNN

: Ngân hàng nhà nước

NHTM

: Ngân hàng thương mại

TCTD

: Tô chức tin dụng

VRB Luận văn định

: Ngân hàng liên doanh Việt Nga

BIDV

: Ngân hàng đầu nr và phát triên Việt Nam

DANH MỤC BÀNG BIẾU

Bâng 1.1. Bâng ma trận SWOT

Bâng 2.1: Tinh hình huy động vốn cùa ngân hãng liên doanh Việt Nga

Bâng 2.2: Hoạt động tín dụng cùa VRB

Bâng 2.3: Tình hình nguồn vốn cũa Ngân hàng hên doanh Việt Nga

Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 Bâng 2.4: Huy động vốn của VRB thông qua chứng chi tiền gửi

Bâng 2.5: Cơ cấu huy động vốn của VRB theo đối tương khách hãng

Bâng 2.6: Cơ cấu huy động vốn của VRB theo kỳ hạn gửi

Bâng 2.7: Cơ cấu huy động vốn của VRB theo loại tiền tệ

Bâng 2.8: Chi phi trá lài cùa VRB

Bâng 2.9 Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 . Tinh hình huy động vốn và cho vay cùa VRB giai đoạn 2009- 2011 62

DANH MỤC BIÊU ĐÒ

Biêu đồ 2.1: Biến động huy dộng von

Biếu đồ 2.2: Biến động cho vay của VRB

Biêu đồ 2.3.Tốc độ tảng trướng nguồn vốn huy động cùa VRB qua các năm… 51 Biêu đổ 2.4.Cơ cẩu huy động vốn cua VRB theo đối Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 lượng khách hàng. 53

Biểu đồ 2.5.Cơ cấu huy động vốn cùa VRB theo kỳ hạn gừi

Biểu đồ 2.6.Cơ cấu huy động vốn cùa VRB theo loại tiền tệ

Biểu đồ 3.1. Thị phần huy động vốn bình quân 2009- 2011

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Tông thè các chiến lược tại doanh nghiệp

Hình 1.2. Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020 Nhùng yếu tố quyết định cạnh tranh trong ngành cùa M Porter

…………………………………………………………………………………………………………….30

Hình 2.1 Cơ cấu tồ chức quán lý cùa ngân hàng hên doanh Việt- Nga……………….38

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020
Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart