Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách

Add your review

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách

fff

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách

fff

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách

fff

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách

fff

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách

fff

NGUYÊN THỊ NGỌC BÍCH

ĐÓI MỚI CÒNG TÁC LẶP KÉ HOẠCH PHẤT TRIÉN (Áo DỤC TẠI TINH NINH BÌNH THEO HƯỞNG GÁN VỚI NGUÒN Lực NGÂN SÁCH

LUẠN VAN THẠC SY

HÀ NỘI-2013

LỜI C AM ĐOAN

TÒI xin cam .đoan hi.ộiì văn: Đồi mới cõng tóc lộp kế hoợch phớt triển giáo dục rợi rinh Ninh Bình theo hướng gắn với nguồn lực ngôn nách " là còng mill] nsluén cjni TỌ). <3C XO i2ẺU_VíjiẺtjiỊul2 1 ẹn_trọn2jỊiãn_x2pJựLin21ỊSJLỉl£JL2_£lj2 n’mgxđirợc ai còng T3 . bp done bắt kỳ- còng trinh não kliâc.

………………………..,……1

Hà_nộ>Â_»gàỵ thfHg>>&» 20ỉ ỉ

<<<123>>>

Formatted: Font Times New Reman, Not Bod

Formatted: Font: Times New Reman. Not Sod

Formatted: Font Times New Reman, Not Bod

Formatted: Font: Times New Reman. Not Sod

Formatted: Font Times New Reman, Not Bod

Formatted: Font: Times New Reman. Not Sod

Formatted: Font Times New Reman, Not Bod

Formatted: Font: Times New Reman. Not Sod

Formatted: Font Times New Reman, Not Bod

Formatted: Font: Times New Reman. Not Bod

Formatted: Font Times New Reman, Not Bod

Formatted: Font Times New Reman, Not Bod

Formatted: Font: Tinv-S New Reman. Not Bod

Formatted: Font Times New Reman, Not Bod

Formatted: Font: Times New Reman. Not Bod

Formatted: Font Times New Reman, Not Bod

Formatted: Font: Times New Reman. Not Bod

Formatted: Font Times New Reman, Not Bod


Tác Giá


Nguyễn Thị Ngọc Bích


LỜI CÁ Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách .M ƠN     • — [Formatted: Centered)

•——1 Formatted: Justned I

Lời đầu tiên, xin chăn thánh cãin ơn sư hưởng dẫn tân tinh cúa TS. Đặng Thi* I Formatted: Lre rpacmạ: 1,5 Ireĩ) Lệ Xuân tiong suốt quá trinh tỏi thực hiên luân vàn này.

Cuối cùng, tôi XUI chán thành cam on các thây cô cùa khoa Ke hoạch và Phát tiiên Trường Đọi học Kinh té Quốc dán đã tniỵén Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách đạt kién thúc, phưong pháp nghiệti-CÍru khoa học. chinh sửa và bó sung những thiếu xót để giúp tói hoan thánh ĩÁLbài luân_vín_nav

Hà nói, ngậy ihãnỊỊ năm 2013

Tác Giã

Nguyền Thị Ngọc Bích

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CĂM ƠN

MỤC LỤC

DANH Mục các chữ viết tát

DANH MỤC Sơ ĐÒ VÀ BÀNG BIẺU

TÓM TáT luận Văn

LƠI MỠ ĐÀU …

1. Sự cẩn thiết nghiên cứu đề tải Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách

3. Mục tiêu nghiên cửu

4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

CHƯƠNG 1: KHUNG LỶ THUYÉT VẺ LẠP KÉ HOẠCH PHÁT TRIẺN NGÀNH GIÁO DỤC GÁN KÉT VƠI NGUÕN Lực NGÁN SÁCH………………………….."………………..".

 • 1.2.    Công tác lập kế hoạch phát triền ngành giáo Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo

hướng gắn với nguồn lực ngân sách dục

 • 1.3.1 ………………………………………………………………………………………………………Các tiêu chi đánh giá chất lượng còng tác lập KHPT

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách ngành giáo dục

 • 1.3.2.  Tiêu chi đảnh giã sự gán kết giữa KHPT ngành giáo due với nguồn lưc ngân

sách

1 4. Nhàu tố ánh hường đến cõng tác lập KHPT ngành giáo dục

1 4.1. MÒI trường thể ché. quá triiih phân cáp vá dân chu cơ sớ

 • 1.4.3.   Cơ chề phối hơp vã chia sẽ thông tin

 • 1.4.4.   Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách Năng lực vả sự đãi ngộ đối với đội ngủ cản bộ liên quan đền cõng tác lệp

I KHPT……………………………………………………………………………………………………..„…2422

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CÒNG TÁC LẬP KÉ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC GÁN KÉT VỚI NGUÔN Lực NGâN SÁcH ờ ninh

I BĨNH…….’……………………………………………………………………………………………..2523

2-1. Khái quát chung về ngành giáo dục tinh Ninh Binh

ngân sách KIIPT giáo dục

 • 2.3.    Dánli giá sự gắn kết giữa KHPT ngành giáo dục linh Ninh Binh với nguồn lục

ngân sách

 • 2.3.2. Gắn kết giũa giãi pháp và nguồn lực Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng

gắn với nguồn lực ngân sách thực                   hiện giãipháp phát triển

 • 2.4.  Đảnh giá các nhãn tó ánh hưoug đến     lâp KIIPT ngành giáodue     gàn kết với

nguồn lực ngân sách

2.5. Đánh giã chung vẻ lãp KHPT ngành giáo due gán két với NLNS Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỚI -MỚI CÕNG TÁC LẬP KHPT NGÀNH GIÁO

DỤC GÁN KẾT V ỚI NGI ÒN Lực NGÂN SÁCH Ỡ TĨNH NINH BINH .5149 3.1.

Càn cứ đồi mới công tác lãp KHPT ngành giảo dục gán kết với nguồn lực ngân

sách ơ tnih Ninh Binh

 • 3.1.1.

 • 3.1.2.

 • 3.2.

 • 3.2.1.

 • 3.2.2.

 • 3.2.3.

  • 3.3.

   • 3.3.1.

   • 3.3.2.

   • 3.3.3.


5149

Quan điént. đinh hướng đôi mói

Bôi cảnh đồi mới lập KH gấu với nguồn lực…………………………………………..524950

Giãi pháp đồi mới

về quy trinh

Vẽ nôi dung

Vẽ phtrong pháp

Kiến nghị

về mõi tnrờng thề chề

về lư duy lập ke hoạch

Vê cơ Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách

chẽ phói hơp vá chia $<? thõng tin.

 • 3.3.4.   Vẽ đội ngủ cán bô lãp KII

KÉT LUẬN’……………………………….

TÀI LIẸU THAM KHAO

PIIỤ LỤC


6157

625$

6460

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách
Luận văn đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục tại tỉnh ninh bình theo hướng gắn với nguồn lực ngân sách
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart