Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình

53.000

Category:

Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình

Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình

fff

Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình

fff

Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình

fff

Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình

fff

Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình

fff

Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình

fff

TRƯỜNG ĐAI HOC KINH TQưốc DAN NÔI

NGUYEN NGOC LƯYẺN

■   ‘           íiíỉnASAơiyiHọc

Đổi MÓI QưẢn lý các hoat bong

THƯƠNG MAI – DI CH vụ TRẼN DIA BÀN

TỈNH NINH BÌNH ___*___

TIEU LUA2Ỉ THAC sỉ KHOA iỉOC KINH TS Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ

Mã số


Ngươi hướng dẫn khoa họo :


trên địa bàn tỉnh ninh bình Chuyên nghảnh : thương mai : 5.02.05


P.T.S NGUYEN DUY BỜr

Chù nhiêm bô môn kinh tẻ thương mai Trướng Đai học kinh tè qưỏc dân Hà nôi

LỜi mỏ’ dầu :                                         . . –

Chương I: ‘Cẩc hoạt dông thương mại-dicái vu là đối tựong q/lý 4

trương.

quan lý.

  • 2)  xác định quản lý lìhà nứơc về kinh tế và quản .

lý sản xuất kỉnh doanh của cấc hoạt dộng Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình thương

mại-díon vụ.

vụ trẽn dịa can cap tinh.

tlsÂ

  • 2) Ohưc n_ng quan ly -’.na nươc cua chinh quyên cap tính dối với các hoạt dông thương

mại-dịch vụ trong nèn kinh tễ thị trương.

Chương II:?hân Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình tích tình hình quản lý các hoạt động thương mại-èich vụ trên dia oàn tỉnh Minh olnh trong thời gian qua.

Trang

  • III-   Phàn tích tình hình quản lý các hoạt dộng thương 6Q mại-dich vụ trong thò’i gian qua 0’ tỉnh Ninh binh.

  • 1)   Thò’i kỳ nãm 1906 Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ

trên địa bàn tỉnh ninh bình tro’ về trứơc.

  • 3)   Thưc trạng quản lý các hoạt đông thương mai –

dich vu trong giai đoan hiện nay (1992 – 1993) 7o

  • IV-   Mot số kết luận rút ra từ thực tiễn quanly các

hoạt dộng thương mại-dich vự. tỉnh Ninh bình.

Chuông III : Đổi mới quán lý các hoạt đông thương mại-dich vạ

trên dia bàn tỉnh Ninh bình . Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình

I- Sự can thiết phải đổi mới quan lý các hoạt dộng 05 thương mại-dich vy. trên dia bàn tỉnh Ninh bình.

il- Phương hương phát triển rhưor.g mại-dich vu trong Sĩ thời gian tó’i ỏ’ dịa bàn tỉnh Ninh bình .

III- Nội dung dổi mới quản lý các hoạt dông thương

mại-dịch vụ trên địa càn tỉnh Ninh bình .

  • 2)  Quan ly vi Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa

bàn tỉnh ninh bình mô

17- Những tiền uề CO’ bả n dể dổi mới quán lý thương

mại – dich vụ trên uịa bàn tỉnh Ninh binh .

KET LƯAN

?hự  lục 1

Phụ   lực 2  ’ ‘ –   .

Tài  liệutham khảo.

/7Òl lúò Đau

1) ĩính căp thiềt cửa dề tài :

Hiển pháp nứơc cộng Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình hòa xã hội chả nghía Việt nam nam 1592 co ghi ĩ ”Hhà nươc phát triền nền kinh tế hàng hóa nhiều thanh phan theo CO’ che thi trương co sự quán ly cue Kha nứơc…” Đo là mô hình của nền kinh tề nứo’c ta hiện nay .

TÙ CO’ chề hành chính tệp trung, quan liêu bao cỗp chuyển sang CO’ chế thị trương co sự quản lý của Kha nứơc, nền kinh tế nú’O’c ta dầ thay dồi và phát triển nhanh chóng. NÓ vừa coi Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình trọng các quy luật kinh tể vừa phát huy vai trò quần lý c ủa Nhà niíơc các câp.

Trong CO’ chế thị trương, các hoạt dộng thương mại, dịch . vụ thưc hiện theo yêu càu của thi trương. Điều dó làm cho các mồi quan hê kinh tế theo chiều ngang giữa các thanh phàn kinh tề ngày càng tang lên và phức tạp, phát triển phong phú, da dạng, thay thế cho các mối quan hê theo chiều dọc của CO’ chế cũ. Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình

Đồi mơi quản lý kinh tể theo CO’ chế thị trương có sự quản ly cua Nha nu’o’c la một vẩn dề mới co y nghia rất quan trọng trone.

I

việc phát triền nền kinh tề hàng hóa nhiều thành phàn, nhưng cũng vô cung kho khản, phức tạp. Trên giác dộ vĩ mô nền kinh tể quốc dân, chức nang, nôi dung quản lý các hoạt động thương mại – dịch vụ dã dựơc xác dịnh, song chức nang, nội dung quản Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình lý cụ thể cáo hoạt đông thưongmại – dich vụ của các cãp dạc biệt là cấp tỉnh, một cễp có vị trí rẫt quan trọng trong việc quản lý lãnh thổ chưa dựơc xác định rõ. vì vậy thực tiễn cẫp tỉnh còn lúng túng trong việc thưc hiên nhiệm vụ quản lý của minh.

Trên lãnh thồ tỉnh Kinh bình hiện nay hên cạnh các ngành sản xuẫt vật chầt như ĩ nông nghiệp, công nghiệp, vệt liêu xây dựnA và trang trí nội thăt … Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình thi hoạt động thương mại – dich

-2-

vự cũng có một vị trí, vai trò quan trọng trong CO’ cSu nguồn thu ngân sách va giải quyết công ăn, việc làm cho ngừơi lao động.

Toan bộ hoạt động thương mại – dịch vuvdo nhiều nAành, » nhiều cap quan lý khác nhau nên thời gian qua hoạt động kinh doanh chong cheo, tranh gianh nhau, các mổi quan hê thựơng mại dịch vu bị chia cat, chật Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình khúc oởi CO’ chề quản lý vừa tập trung quan liêu bao cap vừa phân Tẩn cát cứ, tự cap,’tự túc. ĐÓ là nguyên nhan chủ yếu cản trỏ’ các hoạt dộng thương mại-dịch vu co hiệu quả và gây lãng phí trong việc khai thác, sử dung các nguồn lực quy tu trên địa bàn lãnh thỉ. Trong cơ chề mới, mọi sự cản trỏ’ cho sự phát triển sản xuSt và kinh doanh phải dựo’c xóa bỗ.

Để thực hiện dựơc diều Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình này một trong những vãn dề cẫp bácn co y nghĩa dặc biệt quan trọng cần phải nghiên cưu là : đồi mới quản ly các hoạt dệng thưong mai-dịch vu trên di a bàn cua tỉnh Ninh bình theo chu tru’O’ng của Đại hội Đẳng toàn quốc làn thứ VII dã de ra :

"Âac dịnh lại chức nang, nhiệm vu của cãp tỉnh, huyộn, xã đề cao quyền chủ dộng và trách nhiêm của dịa phương, dồng tho’i bão dam sự chi đạo thong nhát Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình cua Kha nươc Trung ưo’ng". Đê tài tiểu luận "Đổi mối quản lý các hoạt dông thương mại – dịch vu trền dịa bàn tí nh Ninh binh" nhằm góp phàn làm sang tỏ chủ trương trên của Đang cả về lý luận và thực tiễn.

2) iùục dích nghiên cứu của tiểu luân ĩ

À.ạiz đích nghiền cưu của tieu luân là làm rõ một số vẫn dề lý luận và thực tiễn dồi mơi quản ly các hoạt dộng hhuơng mại – dịch Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình vu trên dịa bàn tỉnh, qua dó góp phần thực hiện dỗi mo’i quản lý các hoạt dộng thương mại-dịch vu thơi gian tơi trong nền kinh tể nhiều thành phàn.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình
Luận văn đổi mới quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh ninh bình
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart