Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1

49.000

Category:

Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1

Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1

fff

Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1

fff

Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1

fff

Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1

fff

Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1

fff

Hộ GIÁO oục VA ĐAO TẠO r.Ạj HỌC KÍNH ơ QƯÓCUÂN

PHAN NGỌC HVVFN

GIẢI PHÁP CAI TIẾN QUY CHÈ TIÊN LƯƠNG

TẠI CÔNG TY TRUYÈN TAI ĐIỆN 1

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ

HÀ NỘI. 2011


LƠI CAM ĐOAN


Tôi xin cam kết luận văn cua mình được thực hiện dựa vào hièu biẽt và quá trình tìm tòi, cố gảng. thực hiện cua bản thán cùng với sự hướng dần cùa PGS.TS. Trằn rhị Thu Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1 . Công trình nghiên cửu cua tôi không sao chép cùa bất kỳ cá nhàn hay tồ chức nào. Các số liệu sừ dụng trong luận văn là số liệu do công ty Truyền tai điện 1 cung cấp và do bân thân tôi tự thực hiện điều tra và tống kết, chưa còng bố lại bất kỹ một tài liệu nào. Việc phán tích cùng như đánh giá thực trạng và các giài pháp đê xuất đồu dựa trên thực té ờ Còng ty Truyền tai điện 1./.

Hà Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1 Nội, thảng ỉ ỉ nỏm 20 ỉ ỉ.

Học viên

Phan Ngọc Huyền

LỜI CÁM ƠN

Sau thời gian hục tập, nghiên cứu tại Khoa Kinh tè và Quan lý nguòn nhàn lực -Trường Dại học Kinh tế quốc dân, đến nay luận văn cao học cua tôi đà hoàn thành. Cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Trần Thị Thu đà tận tình hướng dần. chi bào, giúp dờ tôi hoàn thành luận vãn này Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1 . Cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Kinh tế và Quan lý nguồn nhân lực đà tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn (ốt nghiệp.

Tòi cùng xin chân thành càm ơn các dồng nghiệp tại Công ty Truyền tai diện ỉ đã tham gia trà lời các phiếu kháo sát và cung cấp các số liệu cho luận văn. các tác giá của các tài liệu mà tôi dà tham khao sư dụng.

MỤC LỤC

Danh mục Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1 các chừ viết tắt

Danh mục bảng biếu, sơ đồ

Tóm tắt luận văn •

MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: SỤ CÀN THIÉT CAI TIÉN QUY CHÉ TIÈN LƯƠNG TRONG

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 • 1.1.2. Các yếu 10 ành hường đến xây dựng và thực hiện quy che Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1 tiền

lương:

 • 1.1.2.2…………………………………………………………………………………………

Đặc diêm cùa Công ty

l. 1.2.3. Còng đoàn Công ty

 • 1.1.3.1 …..…………………………………………………………………………………….

Căn cứ và nguyên tắc xây dựng quy chc tiền lương:

 • 1.1.3.2 …………………………………………………………………………………………

Nội dung cùa quy chế liền lương:

 • 1.1.4.  Dánh giá hiệu quà cua quy chế tra lương: Luận văn giải pháp cải tiến quy chế

tiền lương tại công ty truyền tải điện 1

1.1.4.2.1liệu quá trong việc thu hút lao dộng:

 • 1.2. SỤ’ CÀN THIÉT CAI TIÉN QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH

Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1 NGHIỆP

NHÀ NƯỚC . ………..’…………….  ..

 • 1.2.1.  Sự cân thiêt cài liến quy chế tiền lương trong doanh nghiệp Nhà

nước:

 • 1.2.2.  Sự cân thiết cái liến quy chế tiền lương tại Công ty truyền tải điện 1 …27

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THựC TRẠNG QUY CHÊ TIÊN LƯƠNG CỦA

CÔNG TY TRUYỀN TÁI ĐIỆN 1

 • 2.1. CÁC ĐẬC DIÊM CUA CÔNG TY ANH HƯỜNG ĐẾN QUY CHẾ TIỀN

LƯƠNG

 • 2.1.2.  Cơ Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện

1 cẩu tò chức cua Công ty, chức năng nhiệm vụ cua các bộ phận

 • 2.1.2.2…………………………………………………………………………………………

Chức nũng, nhiệm vụ cua các bộ phận:

 • 2.1.4.  Tình hình sàn xuất kinh Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại

công ty truyền tải điện 1 doanh cua Công ly trong nhừng năm qua:

 • 2.1.4.1.  Kêl qua thực hiện chỉ liêu kinh tế – kỳ thuật giai đoạn 2007

2010

 • 2.1.4.3.  Phân lích kêl qua hoạt động kinh doanh ngoài lình vực giai

đoạn 2007 -2010

 • 2.2.1. Phân tích các yêu tỏ anh hương đén xây dựng và thực hiện quy chẻ Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1

tiền lương của Công ty:

2.2.3.2.1 liệu qua trong việc thu hút lao dộng:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1
Luận văn giải pháp cải tiến quy chế tiền lương tại công ty truyền tải điện 1
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart