Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu

Add your review

Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu

Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu

fff

Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu

fff

Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu

fff

Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu

fff

Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu

fff


—————————-.                                                      .

Bộ GiÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠi HỌC KÍNH ĩếaiỉốc DÃN A»£3«A

>

X                          NGUYỄN SỨC ANH

r* c

■ Ị, …… ……………_

ỉ’ Giải pháp đấy mạnh hoạt động xuất khãu

HÀNG MAY MẶC CỦA Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu CÁC DOANH NGHIỆP

|! THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM SANG Ị| ị THỊ TRƯỜNG CÁC Nước THÀNH VIẺN MỚI CỦA Eư iị

i>                                  X

|i

Ị ị,

LUẬN VĂN THẠC SÝ QUẢN TRỊ KỈNH DOANH

> z

NJ op u


HÀ NỘ! – 2005


Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ’ QUỐC DÃN

NGUYỄN ĐỨC ANH

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU HÀNG MAY MẶC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÕNG TY DỆT MAY VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN MỚI CỦA EU

LUẬN VÀN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH >

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MAI

NGl ÒI HƯỚNG DẪN KHOA HOC: TS. NGUYỄN I HI XUÂN HƯƠNG

HÀ NÔI – 2005

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam doan đày là Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu luàn vàn nghiên cứu độc lập của bàn thàn tôi, dưới sự hưởng dần của TS. Nguyền Thị Xuân Hương. Cãc số liêu, tài liệu sử dụng trong chuyên dé là xác thực, co nguốn trích dẫn rõ ràng.

Nguyễn Đức Anh

MỤC LỤC

LỜI Mỏ ĐẦU————————————————————————————————–

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐẾ cơ BẢN VẾ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN MỚI

CỦA EU TRONG ĐIỂU KIÊN NÉN KINH Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường

các nước thành viên mới của eu TẾ VIỆT NAM

 • 1.1. HÁNG MAY MẶC VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT DỘNG XUẤT KHAU

HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN MỚI CỦA EU

ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 • 1.1.2.  Khả năng và lợi thế trong sản xuất, xuất khầu hàng may mặc

của cac doanh nghiẻp Viêt Nam

 • 1.1.3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường các nưởc thành viẻn mới của Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu EU với sự phát triển của nén kinh tế Việt Nam

va cac doanh nghiệp

 • 1.2 TỔNG QUAN THI TRƯỜNG HÀNG MAY MẶC CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN MỞ1 CỦA EU-12

 • 1.2.3.  Những thuận lợi và khô khan trong xuất khẩu hàng may măc

sang thi trường càc nước thành viển mới của EU

 • 1.3  Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu NỒI DUNG

VÁ CÁC NHẢN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐỂN HOẠT ĐỎNG XUẤT KI lẨư

HẢNG MAY MẶC SANG THI TRƯỜNG CÁC NƯỚC THẢNH VIÊN MỚI CỦA EU

 • 1.3.1. Nổi dung hoat dồng xuất khẩu hàng may màc sang thị trường

cảc nước thành viẻn mỡi của EU

 • 1.3.2.  Các nhàn tổ ảnh hưởng đến hoạt dộng xuất khẩu hàng may mãc

Việt Nam sang thị trường càc nưòc thành viên mởi của EU—————————————–33

 • 1.3.3.  Kinh nghiẻm trong xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu cãc nưởc thành viển mòi của EU cùa mỗt số quốc gia trẽn thế giới

và bài học rút ra cho cãc doanh nghiẻp Việt Nam—————————————————–35

CHƯƠNG 2: PHÂN TlCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG

MAY MẶC CỦA CÁC DOANH NGHIỀP THUỘC TổNG CÔNG TY DỆT MAY

VIÊT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CẢC NƯỚC THÀNH VIÊN MỚI CỦA EU ………………..41

2.1 TỔNG QUAN VỀ XUẤT KI lẨU I iẢNG MAY MẢC CỦA CÁC DOANlI NG1Ỉ1ỆP

THUÔC TÔNG CONG TY Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu DẼT MAY VIÉT NAM SANG THI TRƯỜNG CÁC NƯỚC

THÁNH VIÊN MỚI GIAI ĐOẠN TRƯỞC VÁ SAU KHI GIA NHẬP EU

 • 2.1.1.   Khái quat (hực trạng xuăt khẩu hàng may mộc của càc doanh nghiệp

thuộc Tổng cổng ty Dẽt may Việt Nam

 • 2.1.2.   Thực trạng xuất khẩu hàng may măc của các doanh nghiệp thuộc

Tống cồng ty Dẻt may Viểt Nam sang thi trường các nưỡc thành viên mới giai đoan trưởc vã sau khi gia nhàp EU

 • 2.2. PHẢN TÍCH Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu Tỉ lực TRẠNG l ỈOAT DÕNG XUẲT KHAU HẢNG MAY MÃC CỦA

MỘT SÓ DOANH NGHIỆP THUỘC TỎNG CÒNG TY DẺT MAY VIỆT NAM

SANG TI II TRƯỜNG CÁC Nước THẢNH VIÉN MỞI TRONG GIAI ĐOẠN

TRƯỚC VẢ SAU KHI GIA NHẬP EU

 • 2.2.4.   Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh

nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu Hoat dông thực hiện hop dóng xuất khẩu

 • 2.3 NHƯNG VẤN ĐẾ ĐÁT RA ĐÓI VỚI HOẠT ĐỎNG XUẤT KHAU IIẢNG MAY MÀC

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TổNG CÔNG TY DÊT MAY V1ẼT NAM SANG

THI TRƯỜNG CÁC NƯỚC THẢNH VIÉN MỞI CỦA EU

 • 2.3.1.   Khà nãng cạnh tranh của các doanh nghiẻp thuôc Tổng công ty

Dẻt may Việt Nam trẽn thị trường các nước thành viên mdi của EU

 • 2.3.2.  Những diếm manh, Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu diếm yếu của các doanh nghiệp thuộc Tổng cỏng ty

Dẻt may Việt Nam khi xuất khẩu hàng may mạc sang thị trường các nước thành viển mới của

EU —————————————————————————————————————-82

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu
Luận văn giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty dệt may việt nam sang thị trường các nước thành viên mới của eu
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart