Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005

55.000

Category:

Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005

Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005

fff

Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005

fff

Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005

fff

Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005

fff

Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005

fff


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ………………………….oOo………

ĐÀM Tố LOAN

GIẢI PHẤP ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU ở CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN CÙA TổNG CỒNG TY XẮY DỤNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 – 2005.

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TẾ

Hà Nội, nám 2004

£uận tùm jhae »ỹ JCiitlt tê’- Qhttụĩtt lifjiliili: JCuih tếphát triển

Tác già xin chán thành cảm ơn Tiến sỹ Lé Huy Đức, các thầy cô giáo khoa Kinh tế phát triển, phòng Quản lý Đào tạo Đại học và Sau đại học – Trường Đại học Kinh Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005 té Quốc dán, lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Cóng nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Cóng ty Xây lắp điện ỉ và các đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đờ hoàn thành luận văn này.

Mặc dù tác giả đà có nhiều cố gắng tập trung thời gian nghiên cứu nhưng để tài thuộc lĩnh vực phức tạp nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Tác giả rất mong nhận dược ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, đồng nghiệp và các bạn quan tám. Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005

Hà nội, tháng 6/2004.

Tác giả

Đàm Tô Loan

CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

<<<123>>>

DNNN

Doanh nghiệp Nhà nước

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

TCT XDCN VN

Tổng công ty Xây dựng Cồng nghiệp Việt Nam

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

DNTV

Doanh nghiệp thành viên

CTCP

Công ty cổ phần

XN

Xí nghiệp

Công ty

PACD

Phương án chuyển đổi Giá trị doanh Luận văn

GTDN

giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình

ĐTPT

Đầu tư phát triển

XDCB

Xây dựng cơ bản

ĐM &PT

Đỗi mới và phát triển

-Ciậ/t vàn ẹjltạc iỹ 3Gnk fè’- CkttụỈMItựùtih: JCiith tếplỉáỉ ỉriếít

MỤC LỤC

Lời mở đầu                                                                5

Chương ỉ – Chuyên đổi hình thức sở hữu DNNN ở Việt Nam.                             7

 • I – Sự cần thiết phải tiến hành chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.

 • 1.  Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005 Chuyển đổi hình thức sở hữu là để củng cố vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc

dân của các doanh nghiộp Nhà nước.

 • 2. Chuyển đổi hình thức sở hữu để nâng cao khả năng hội nhập của doanh nghiệp Việt

Nam, tạo cơ sở phát triển đa dạng thị trường vốn.

 • II – Quan điểm, định hướng và mục tiéu của Đàng Cộng sản Việt Nam khi tiến hành chuyển đổi hình thức sờ hữu DNNN

 • 1. Quan điểm chỉ đạo Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các

doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005 của Đảng khi tiến hành chuyển đổi.

 • III  – Căn cứ lựa chọn các hình thức chuyển đổi và những nhân tố tác động đến quá trình chuyển dổi

1 . Căn cứ lựa chọn hình thức chuyển đổi.

 • 3. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chuyển đổ i Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005 hình thức sở hữu

doanh nghiệp

 • IV – Kinh nghiệm chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước ở Trung Quoc.

 • 2. Chuyển đổi một bước cơ chế kinh doanh của doanh nghiệp quốc hữu, xây dựng chế

độ doanh nghiệp hiện đại.

Chương 2 – Thực trạng chuyển đoi hình thức sở hữu ỞDNTV của TCTXDCN Việt Nam

I – Khái quát tình Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005 hình hoạt động cùa TCT XDCN Việt Nam

 • II. Quá trình chuyển đổi hình thức sờ hữu DNTV ờ TCT XDCN Việt Nam.

O ĩ A                HMTU – ’T’r-’T vnr’XT Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển

đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005                           Kĩ —

 • 3. Đánh giá quá trình thực hiện lộ trình chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp của Tổng công ty Xây

dựng Cống nghiệp Việt Nam.

 • 3. Xây dựng phương án dựa trên điều kiên thực tế cùa doanh Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005 nghiệp trước chuyển đổi

và định hướng hoạt động sau chuyển đổi.

 • 4. Sự phối hợp và hỏ trợ của ban ĐM & PT doanh nghiệp của tổng công ty với ban

chuyển đổi doanh nghiệp ở các cơ sở.

Chương 3 – Giải pháp đẩy mạnh quá trinh chuyển đổi hình thức sở hữu các DNTV ỞTCTXDCN Việt Nam.

 • I. Định hướng phát triển của TCT XDCN Việt Nam.

 • 1. Phấn đấu trở thành một tổng công ty mạnh, kinh doanh da Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005 ngành, tổng hợp trên cơ

sờ ngành chuyên môn hoá,với sự tham gia góp vốn cùa nhiều thành phần kinh tế. 78

 • 2. Áp dụng mô hình tổng công ty mới.                                                79

 • 3.  Tiếp tục khai thác và phát triển thị trường truyền thống, mở rộng sản xuất công

nghiệp, vật liệu xây dựng và dầu tư xây dựng khu còng nghiệp – khu chung cư.              81

 • 4. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi các DNTV hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005 81

 • II.  Mục tiêu và phương hướng tiếp tục thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu ở các DNTV của Tổng.

 • III.  Giải pháp đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu ở các DNTV. 85

phía Tổng công ty.

 • 2. về phía các doanh nghiệp thành viên. Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình

thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005                                –

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005
Luận văn giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu ở các doanh nghiệp thành viên của tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam giai đoạn 2003 2005
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart