Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

50.000

Category:

Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

fff

<<<123>>>

BO GĨẢO DUG V . )ẠO TẬO

HOC TE Cl óc DAN

THI PHU’O NG LCaN

A?

< Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam 1A ‘ ■ ‘ – -. …

A                                               ‘                     A9

jTh •                         rr A — nr , -T—T$>.T -rr————————————————————–nr T* ? ■". T

LUAN AN TH AC si

s : /

IV.;:.- ;:a : /..• :Ã:L. ỒC NH

MỤCLỤC


Lời mo đáu

  • 2. Mục đích Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và

phát triển việt nam nghiên cứu

Chương I: Sự cán thiết của Hệ thòng Kiểm soát nội bộ đối với Ngàn hàng thương mại

  • 1.2   Sự cần Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư

và phát triển việt nam thiết của Hệ thống kiổm soát nội bộ đối với các hoạt dộng cùa ngân hàng thương mại

ỉ .2.3 Sự cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ đối vời hoạt động của ngân hàng thương mại

1.3 Các nhân lố ành hường đến hiệu quả của Hê thống kiổm soát nội bộ cùa Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam ngân hàng


thương mại

Chương II: Thực trạng Hệ thông Kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam

Việt Nam

  • 2.2.2  Các thủ tục kiếm soát áp (lụng trong quỵ trinh tín dụng cùa Ngân hàng Đầu tư Phát

triên Việt Nam

  • 2.2.3  Cơ cấu tờ ’ chức và hoạt dộng cùa Bộ phận Tổng kiêm soát của Ngán hàng Đầu tư và

Phát triên Việt Nam

  • 2.3   Đánh giá Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư

và phát triển việt nam chung vê Hệ thống kiểm soát nội bộ cùa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  • 2.3.1  Hệ thống kiêm soát nội bộ dược xây dựng dựa trên các quy định pháp lý và kinh

nghiệm tích luỹ trong nhiều nám

  • 2.3.2 Hệ thống kiêm soát nội bộ chưa dược xáỵ dựng một cách hoàn chỉnh, đồng bộ và

chính thức hoá

2.3.3 Hệ thống kiêm soát nội bộ chưa được thực hiện một cách thống nhất, dồng bộ và tuân Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiêm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát


triên việt nam thù chặt chè trong toàn hệ thống ngán hàng

2.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quà cùa Hệ thống kiêm soát nội bộ

(‘hương III: Giài pháp hoàn thiện Hệ thõng Kiêm soát nội bộ cùa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam

ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam ‘…………………………….7…………….7

  • 3.2.2  Dựa vào thù tục kiếm soát cấp III làm cơ sờ đế củng cố và hoàn thiện các thù tục

kiếm soát cấp Ị và cấp ll

Phu luc

Phụ Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Lục 1: Bảng tổng kết tài sản, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Phụ Lục 2: Báo cáo thu nháp và chi phí, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Phục Lục 3: Những chỉ tiêu tài chính chủ yếu, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

LỜI MỜ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đế tài

Nằm trong xu hướng phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, cùng với chính Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam sách cài cách và mờ cừa nền kinh tế, hồ thống ngàn hàng thương mại quốc doanh Việt Nam đã có những thay đôi về cơ cấu và mục tiêu hoạt động. Tuy nhiên, do hậu quả của nhiều năm hoạt dộng theo cơ chế bao cấp cũ và của sự thương mại hoá hiện nay, ngành ngàn hàng dang phài đối phó với rất nhiều khó khăn và thử thách.

Hoạt động ngàn hàng là một trong những hoạt động dịch vụ quan trọng trong nền kinh tế Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam quốc dàn, có ảnh hường đến hầu hết các ngành kinh tế. Vì vậy, bất cứ một tôn thất lớn nào trong hoạt dộng ngàn hàng cùng có thẻ’ gày ành hưởng dây chuyên đến các doanh nghiệp khác. Một trong những nguyên nhàn quan trọng gây tổn thất cho ngân hàng là do hoạt động không hiệu quà và sơ hở của hê thống kiểm soát nội bộ cùa ngàn hàng. Đây là một vấn đề khiến giới ngàn hàng và các nhà đầu tư rất quan tàm lo Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam ngại.

Là một trong bốn ngàn hàng thương mại lớn nhất trong nước, Ngàn hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cùng vấp phải những thách thức chung của ngành. Việc tìm hiểu, phân tích thực trạng hộ thống kiêm soát nội bộ, xác định các vấn đề đang tổn tại, để từ đó đề xuất những giài pháp hoàn thiện hồ thống kiểm soát nội bộ của Ngàn hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có một ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Hệ Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam thống kiểm soát nội bộ dược thực hiện một cách hữu hiệu sẽ góp phán tăng hiêu quà hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, giúp Ngân hàng Đầu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
Luận văn giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart