Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam

53.000

Category:

Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam

Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam

fff

Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam

fff

Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam

fff

Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam

fff

Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam

fff


Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LÊ THỊ MAI THANH

GIẢ! PHÁP HOÃN THIỆN HOẬĨ BỘNC Dự THAU XÂY LÁP ở TÒNG CÔNG TY LAP MÁY VIỆT NAM

LUẬN VAN THẠC SỸ QUẨN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI, 6/2004

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN

LÊ THỊ MAI THANH

Giải pháp hoàn thiện hoạt dộng dự thầu xây lắp ở Tông Công ty Lắp máy Việt Nam

LUẬN VÀN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành : QTKD Thương mại

Người hướng dẫn: GS. TS.Trần Chí Thành

14 À NOT

LỜI MỞ ĐẦU

  • 1. Tính Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam cấp thiết của đề tài

Từ năm 1986 Việt Nam tiến hành chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế. Trong cơ chế mới các doanh nghiệp phải tự hạch toán kinh doanh, lời ăn, lỏ chịu. Để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải nỗ lực tìm kiếm công việc. Trong khi đó, đổ tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, nhà nước khuyến khích sử dụng hình thức đấu thầu trong kinh doanh. Bởi vậy Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam hầu hết các doanh nghiệp dều tìm cách tham gia đấu thầu và phấn dấu được trúng thầu. Chính vì vậy đấu thầu có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên đấu thầu vẫn còn là một hoạt đông mới mẻ ở Việt Nam. Các vãn bản, chính sách của nhà nước về đấu thầu chưa hoàn chinh, vẫn còn bộc lộ những bất cập. Chính vì vậy việc nghiên cứu hoạt dộng dự thầu để các doanh Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam nghiệp áp dụng có hiệu quả là hết sức cần thiết.

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (viết tắt là LILAMA) trực thuộc Bộ Xây Dựng là một doanh nghiệp nhà nước có nhiều đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam. Nhưng cũng như mọi doanh nghiệp khác, LILAMA cũng phải chịu một sức ép cạnh tranh ghê gớm lừ các đối thú trong và ngoài nước. Muốn phát triển mạnh hơn nữa theo như chiến lược đã đề ra, LILAMA cần có giải pháp Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam nâng cao hiệu quả đấu thầu. Các hoạt dộng dấu thầu chù yếu cùa Tổng Công ty Lấp máy Việt Nam là tham dự đấu thầu xây lấp. Bởi vậy việc nghiên cứu thực trạng từ đó rút ra các giải pháp hoàn thiện hoạt dộng dự thầu xây lắp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam là rất quan trọng.

Từ cách đặt vấn đổ đó, với lư cách là một cán bộ của LILAMA, tòi chọn dề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt động dự Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam thầu xây lắp ở Tổng Còng ty Láp máy Việt Nam” làm luận vãn thạc sỹ quản trị kinh doanh.

  • 2. Mục đích nghiên cứu cùa luận van

Mục dích của luận vãn là góp phần hoàn thiện chế độ đấu thầu mà cụ thể là dự thầu xây lấp ở một doanh nghiệp nhà nước.

Luận vản cũng nhằm mục đích đánh giá đúng thực trạng hoạt động dự thầu xây lắp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam , luân văn đưa ra những biện pháp hữu hiệu dể nâng cao hiệu quả dự thầu xây lắp ở Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam trong thời gian tới.

  • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận vãn di sâu vào nghiên cứu quá trình áp dụng quy chế đấu thầu thực trạng đấu thầu trong lĩnh vực dấu thầu xây lắp ở Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam trên phương diện một nhà thầu.

  • 4. Phương pháp nghiên cứu.

Để đạt được mục đích nghiẻn Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam cứu đã đặt ra, trong quá trình viết luận văn tôi sử dụng các phương pháp như phương pháp phân tích của phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sừ, phương pháp so sánh, lo gic, phương pháp cân đối, phương pháp thống kê, mô hình hoá, phương pháp liên hệ, chi tiết hoá để trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn.

  • 5. Những đóng góp khoa học của luận vàn:

Luận văn đã khái quát hoá những vấn Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam đề lý luận cơ bản liên quan đến dự thầu xây lắp

Tiếp đó đã đi sâu phàn tích thực trạng dự thầu xây lắp ở Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và dưa ra những đánh giá khách quan về thực trạng đó. Trên cơ sở phân tích thực tế, Luận văn đề xuất một số giải pháp dổi mới hoạt động dự thầu xây lấp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu thầu ở Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

Đã có nhiều công Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam trình nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng như học viên cao học về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng cồng ty Lắp máy nhưng chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào đến cập đến vấn dề nêu trong Luận văn này.

  • 6. Kết cấu của luận ván:

Ngoài lời mở dầu và kết luận, nội dung cùa luận văn gồm 3 chương Chương I : Cơ SỜ LÝ LUẬN VÊ DựTHẦư XÂY LẮP

Chương II : THỤC TRẠNG HOẠT ĐỘNG Dự THẦU Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam XÂY LÁP ở TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

Chương III : MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG Dự THẦU XÂY LẮP ở TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam
Luận văn giải pháp hoàn thiện hoạt động dự thầu xây lắp ở tổng công ty lắp máy việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart