Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh

50.000

Category:

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh

fff

367


sộ GỈÁO ĐỤC VÀ ®ÃO TẠ3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ ỵUỔQ BẲN

KÍẬK! ®yí KÒKS

i         n                                     ?                                    V

SiÁỈ PHắ? NÂNỄ CAO m ỠỂ M

jA J:/ xẩ .. L – ổ!)

. VAN THẠC SÍQUẤN trị kính đo anh

HÌ11Ộ? – 2001

MỤC LỤC

Trang Lời mở đầu

Chương 1. Những văn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh của 4 doanh nghiệp xuât nhập kháu.

 • 1.1.2.  Quan niệm hiệu quả kinh doanh cuả doanh nghiệp xuâl nhập Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh 5 khâu.

 • 1.2.   Những chỉ tiêu chu yếu đánh giá hiệu qua kinh doanh xuât nhập 8 khẩu.

 • 1.3.   Các nhân tó’ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh xuất nhập kháu. 16

 • 1.3.1. Các nhân lố Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất

nhập khẩu hà tĩnh khách quan.

cần thiéì phải nâng cao hiệu quả kinh dọanh xuát nhập khẩu.

Chương 2. Thực trạng hiệu quâ kinh doanh của cóng tv xuát nhập

khẩu Hà Tình.

 • 2.1.2.  Thực trạng phát triển cóng ty xuát nhập khâu Hà Tình. Luận văn giải pháp nâng

cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh

 • 2.2.   Phán tích thực trạng hiệu qua kinh doanh cua công ty xuât nhập 30 khấu Hà Tĩnh.

  • 2.2.1. Phân tích hiệu qua kinh doanh cua công ty thông quc các chỉ liêu. 30

  • 2.2.2. Phân tích hiệu qua kinh doanh cua công ty đối với một só mặt 35 hàng chủ yếu.

  • 2.2.3.  Phấn tích hiệu quả kinh doanh của cóng ty đối với việc mở rộng 50 thị trường XNK.

 • 2.3.   Đánh giá hiệu quả kinh doanh cùa công ty xuất nhập khàu Hà Tĩnh. 57 Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh

  • 2.3.1. Những thành tích dã đạt được.                                         57

(2.3.2. Nhừng tổn tại và hạn chế.                                              58

Chương 3. Các giải pháp chu yếu nhằm nàng cao hiệu quả kinh 60 doanh của công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh.

 • 3.1.   Các quan điểm định hướng vé náng cao hiệu quá kinh doanh cùa 60 cóng ty xuât nhập khẩu Hà Tĩnh.

 • 3.2.  Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuât nhập 63 kháu Hà Tĩnh Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh .

 • 3.2.1.  Mở rộng thị trường, tích cực tìm kiếm thị trường mới, đầu tư thích 63 đáng vào thị trường trọng diẻm, duy trì, củng cố bạn hàng truyền thống.

 • 3.2.2.  Tăng cường năng lực tài chính và nấng cao hiệu quả sử dụng vốn 67 và tài sàn cùa công ty.

lượng Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh hàng hoá xuất khẩu.

Két luân.

Danh mục tài liệu tham khão.

JiIJỚ Aĩ)ầUL

 • 1. TÍNH CẤP THIẾT CÙA ĐỀ TÀI:

Hà Tình là một tỉnh nàm ở khu vực Bắc Trung bộ, phía Bắc giáp Nghệ An. phía Nam giáp Quảng Bình, phía Tày giáp nước bạn Lào(có Cửa <■ khẩu quốc tế Cấu treo nối lién với Lào Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh và Thái Lan), phía Đòng giáp biển. Cũng như một số tỉnh miền Trung, Hà Tình có điểm xuất phát rât thầp, cơ sô hạ tầng, giao thông còn nhiều yếu kém, thuộc lỉnh nghèo cùa cà nước, thị trường nhỏ bé, sức mua hạn chế.

Cổc điều kiện nói trốn cùa tỉnh ành hương đến qui mô và sự hoại động cũng như đến hiệu qua kinh doanh cùa các doanh nghiệp trẽn địa bàn Hà Tình nói chung và Cóng ty xuât nhập Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh khẩu nói riêng. Các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh có qui mó nhỏ, vốn ít, hiệu quả kinh doanh thấp do thị trường nho hẹp, kinh tế hàng hoá còn kém phát triển.

Công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh là doanh nghiệp nhà nước do Ưỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tình ra quyết định thành lấp. Công tỵ có nhiệm vụ tiéu thụ hàng hoá nông sàn do nóng dân sản xuất ra như lạc, ớt, đâu, vừng. Đổng thời Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh Cóng ty có nhiệm vụ nhập khâu hàng liều dùng, vật tư, phân bón phục vụ sàn xuât nòng nghiệp, công nghiệp trén địa bàn Hà Tĩnh. Nhờ vậy, Cóng ty đã góp phần giải quyết còng ân- việc làm cho hàng nghìn lao đỏng và cung ứng đẩu vào cho sản xuát, góp phần phát triển kinh tế xà hói của tỉnh.

Cóng ty xuât nhập khẩu cũng như các doanh nghiệp khác trên địa bàn Hà Tĩnh hiện đang gặp nhiéu khó khăn về Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh vốn, thị trường tiêu thụ san phẩm, cóng nghệ san xuất lạc hâu, thỏng tin chưa kịp thời và trình độ sản xuất . trình độ quán lý cùa cán bộ còn nhiều yếu kém chưa theo kịp với cơ chế thị irường. Các doanh nghiệp kinh doanh chú yếu bâng vốn vay ngân hàng, nén lãi suất ngán hàng chiêm tỷ trọng lớn írong tổng chi phí kinh doanh.

Điéu đó làm cho chi phí kinh doanh tâng lén. hiệu quả thấp, khỏng chù động Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh trong việc thực hiện các dịch vụ kinh doanh, nhiêu khi làm xong các thủ tục vay vón thì đà mát thời cơ kinh doanh.

Công ty xuát nhập khâu Hà Tĩnh dang ở trong tình trạng kinh doanh theo các dịch vụ ngắn hạn, chưa có mật hàng và thị trường ồn định lâu dài, đang bán những mật hàng mà mình có, dịa phương mình có, chứ chưa xem xét, nghiên cứu thị trường trong nước, ngoài nước cần loại hàng hoá gì, Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh qui cách phẩm chất, mảu mã gì để Cóng ty khai thác, sàn xuât, chc biến bán ra thị trường đó đáp ứng nhu cáu của thị trường.

Đe lón tại và phát triển các doanh nghiệp phải kinh doanh có lài theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh lấy thu bù chi. Nếu thua lồ kéo dài sẽ làm cho đời sống của người lao động gập khó khần, dản đến mãt vốn, mất khả năng thanh toán, dẫn đến sự tón tại của doanh Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh nghiệp bị đe dọa và phá sản, giải thể là điều khó tránh khỏi.

Hiệu quả kinh doanh của Cõng ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh trong thời gian qua nhìn chung còn thấp, chưa tương xứng với tiềm nàng và nhiệm vụ của Cóng ty. Việc nấng cao hiệu qua kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh trong nền kinh tế thị trường là một điêu kiện sóng còn đối với công ly. Chính vì vây, qua thời gian nghiên cứu lý luận và Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh công tác thực té tôi lựa chọn vân đề: "Giải pháp náng cao hiệu quả kình doanh của Cóng ty xuát nhập khấu Hà Tĩnh” làm đế tài luận vần Thac sỹ.

 • 2. MỤC ĐÍCH NGHIẾN cứu.

Trên cơ sở làm rõ nhưng nét đậc thù trong hoạt động kinh doanh cùa Công ty, đánh giá đúng thực trạng hiệu qua kinh doanh cùa công ty thời gian qua từ đó nêu ra một sô’ giải pháp chù yếu nhầm nâng cao hiệu quà kinh doanh cùa cỏng Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh ly xuất nhập khẩu Hà Tĩnh trong thời gian lới.

 • 3. ĐÓÌ TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

Đói tượng nghiên cứu của đề tài là hiệu quá hoạt động kinh doanh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh
Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart