Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên

50.000

Category:

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên

fff

LV.Ths

ĐHKTQD


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN …………..  0O0……….

NGÔ CÔNG PHƯƠNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NÀNG Ỏ ĐIỆN Lực HUNG YÊN

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀNỘI-2004

MỤC LỤC

CHƯƠNGI

MỘ I SỐ VÂN ĐẾ LÝ LUẬN co BẤN VỂ HIỆU QUẢ KINH DOANH DIỆN NÂNG

inh doanh diện năng

/././ Dặc diêm của diện Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên năng và công lác kinh doanh diện năng:

Ị.2.1. Hiệu quả kinh doanh

ỉ .2.2.Hệ thống chi tiêu đánh giá hiệu quâ kinh doanh của

các doanh nghiệp

 • 1.2.2.2 .Nhóm chi tiêu hiệu quâ sử dụng các yếu Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên lố cơ bàn cũa

quá trình sán xuất kinh doanh

ỉ .2.2.3.Nhóm chỉ tiêu hiệu quả về mặt kinh tế – xã hội

1.2.2.4- Hệ thống chi tiêu đánh giá hiệu quá kinh doanh diện năng…. 14

C nhân tô ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh diện nâng

Ị .3.1 Nhóm nhân tố hên ngoài

 • 1.3.1.2.  Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện

lực hưng yên Môi trường cồng nghệ

 • 1.3.1.4 ………………………………………………………………………………….

Môi trường cạnh tranh

 • 1.3.1.5 ………………………………………………………………………………….

Môi trường văn hoá xã hội

/ .3.2. Nhóm nhân tố hên trong

 • 1.3.2.1 ………………………………………………………………………………….

Định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp

CHƯƠNG II

PHÀN TÍCH THỰC TRANG HIỆU QUẢ

KINH DOANH CỦA DIỆN Lực HNG YẾN

 • 2.2.1 .CƯ câu tổ chức quản Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

điện năng ở điện lực hưng yên lý

 • 2.1.2

điếm về lao dộng

 • 2.3. Phân tích thực trạng hiệu quà kinh doanh của

Điện lực Hưng Yên

, 2.3.1 Tinh hình thực hiện các chi tiêu kinh doanh diện năng của

Điện Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên lực Hưng yên từ năm 197 đến nay

 • 2.3.1.1…………………………………………………………………………………..

Tinh hình điện thương phẩm

 • 2.3.1.4.  Tinh hình thực hiện giá bán điện bình quân của

Điện lực Hưng yên

, 2.3.2.Phân tích tình hình hiệu quả kinh doanh diện năng của

Điện lực Hưng yên

 • 2.3.2.2 …………………………………………………………………………………..

Một sô’ chí tiêu so Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên sánh

 • 2.3.2.3.  Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng các yếu tố cư bàn của quá trình

sản xuất kinh doanh

 • 2.4. Đánh giá thực trạng công tác kinh doanh cùa Diện lực Hưng Yên ….62

o A o nrÂ~

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÁ KINH DOANH Ở DIỆN Lực HUNG YÊN

3-1.Phương Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện

lực hưng yên hướng, mục tiêu phát triển của Điện lực Hưng Yên

3-2.Biện pháp nâng cao hiệu quà kinh (loanh ớ Diện Lực Hưng Yên

 • 3.2.  Ị. Gidi pháp /: Tăng cường công tác quản lý nhằm giảm

ton thất điện nũng

 • 3.2.1.2 Các biện pháp phối kết hợp với các cơ quanchức năng

tại địa phương

 • 3.2.1.3  Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện

lực hưng yên Các biện pháp sử dụng đòn bẩy kinh tế

âi tạo và hoàn thiện lưới diện

 • 3.2.2.  Giải pháp 2 : Nâng cao hiệu qua công tác quán lý, vận hành

thiết hị. đâm hảo cung cấp diện an toàn, liên tục

 • 3.2.3.  Gidi pháp 3: Hoàn thiện, cải tiên các nghiệp vụ kinh doanh hán

diện

 • 3.2.3.2. Tãng cường kiểm tra áp giá bán điện theo đúng

quy định của Nhà nước để nâng cao giá bán điện bình quân

 • 3.2.3.3.  Cải tiến công tác thu tiền điện nhằm nâng cao hiệu quâ

thu nộp tiền điện

 • 3.2.4.  Giải pháp 4: Triển khai việc bán diện tới tửng hộ dân

trong toàn tinh

 • 3.2.5.  Gidi pháp 5: Nâng cao hiệu qua hoạt dộng cùa hộ máy quân lý, tiết

kiệm Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên chi phí sán xuất kinh doanh

 • 3.2.6.2 …………………………………………………………………………………..

Đối tượng dào tạo

KẾT LUẬN

DANH MỤC NHỮNG TỨ VIẾT TẮT

<<<123>>>

-CBCNV

: Cán bộ công nhản viên

-SXKD

: San xuất kinh doanh

-VAT, GTGT

: Thuế giá trị gia tăng.

-CNXD

: Còng nghiệp, xây dựng

-NLNN

: Nông, lâm, ngư nghiệp.

-TNDV

: Thương nghiệp, dịch vụ.

-QLTD

: Quản lý, tiêu dùng.

-HĐK

: Hoạt động khác.

-CNKT

: Công nhân kỹ thuật

-CNĐ

: Chi nhánh diện

-BHXH:

: Bảo hiểm xã hội

: Doanh thu Luận văn giải

-DTBQ

pháp nâng cao hiệu auả kinh

-LNBQ

-NSLĐ

: Lợi nhuận bình quân : Năng suất lao động.

-TSCĐ

: Tài sàn cố định

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên
Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng ở điện lực hưng yên
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart