Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh

50.000

Category:

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hicu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật, l òi cam kết bằng danh dự cả nhân rằng nghiên cứu nảy do tòi tụ thục hiện và không vi phạm yêu cầu VC sự trung thực trong học thuật.

ỉỉàNội, TiịỊÙy…. íhánỊỊ…….năm Luận văn

giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh 20 Ị 7

Tác giả luận vãn ĩ.ưu Tùng Dưong

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

.MỤC LỤC

DAN H MỤC Từ VIẾT TÁT

DANH MỤC BÀNG

DANH MỤC HÌNH

TÓM TẢT LUẬN VĂN

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ THUYẾT VÈ HIẸƯ QUẢ sứ DỤNG VÓN

VAY ưu ĐÂI TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÂ HỘI

 • 1.1.1.  Khái quát chung về tin Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín

dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh dụng ưu đài

 • 1.1.3.  Vai trô cùa vốn tín dụng ưu đài trong việc dam báo an sinh xà hội, xóa

đói giám nghèo, ổn định kinh tế

 • 1.2. Hiệu qua sử dụng vốn tin dụng tru đãi của Ngân hàng Chính sách

xă hội

16

 • 1.2.3.  Các nhân lố ánh hướng đến hiệu qua sir dụng vốn tại Ngân hảng Chinh

sách xà hội

 • 1.3. Kinh nghiệm các nước trên thế giới về hiệu quà sừ dụng vốn tín dụng ưu

đãi và bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG HIỆU QUẢ SƯ DỤNG VÓN TÍN DỤNG

ƯU DÃI TẠI Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng ‘ chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ Hội tình hà tỉnh 27

 • 2.1. Tông quan về hoạt động của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tinh

Hà Tĩnh……………………………………………………………………………………………..27

 • 2.1.1. Giới thiệu khái quát về đặc điếm tự nhiên. Kinh tế – Xà hội cùa tình Hà

Tình

 • 2.2. Thực trạng sử dụng vốn tin dụng iru đãi tại Ngân hàng Chinh sách xã

hội Hà Tĩnh

 • 2.2.1. Tinh hình hoạt động Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh tín dụng ưu đài tại Ngân hàng Chính sách xà hội

Hà Tình

 • 2.2.2. Thực trạng hiệu quá sử dụng vốn tín dụng ưu đài tại Ngân hãng Chinh

sách xà hội tinh Hà Tĩnh

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SƯ DỤNG VÓN TÍN DỤNG ƯU ĐÂI TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh HỘI TỈNH HÀ TĨNH……………………………………………………………………………………..63

 • 3.1. DỊnh hướng hoạt động tin dụng chinh sách cùa NHCSXH Hà Tĩnh .. 63

3.1.2

số quan điếm nâng cao hiệu quá vốn tín dụng ưu đãi

 • 3.1.3.     Định hướng hoạt động sứ dụng vốn tin dụng ưu đài cúa NHCSXH 66

 • 3.2. Giài pháp nâng cao hiệu quà sừ dụng vốn tín dụng ưu đăi tại Ngân hàng

Chính sách xă hội tinh Hà Tĩnh

 • 3.2.1.  Giãi pháp về Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi

tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh phía Ngân hàng

 • 3.2.3.  Giãi pháp về phía các ngành, đoàn thể. chính quyền cơ sờ với NHCSXH… 77

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH Mực TỪ VIÉT Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh TẮT

<<<123>>>

Chữ viết tắt, ký hiệu

Cụm từ đầy đủ

NHCSXH

Ngân hàng Chính sách xà hội

HĐQT

Hội đồng quản trị

TCTD

Tô chức Tín dụng

Tố TK&VV

Tô Tiết kiệm và vay vốn

XĐGN

Xóa đói giâm nghèo

ƯBND

ưy ban nhàn dàn

NSVSMT

Nirớc sạch vệ sinh mòi trường

ĐTCS

Đoi tượng chính sách

TCTD

Tô chức Tín dụng

DANH MỤC BANG

Báng 2.1: Quy mô nguồn vốn huy động cùa NHCSXH Hà Tĩnh

Bâng 2.2: vốn cho vay theo đơn vị ủy thác

Báng 2.3: Tổng dư nợ cho vay từng chương trinh qua các năm

Báng 2.4: Một số chi tiêu hoạt động qua các năm

Báng 2.5: Điều tra kliả năng đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng44 Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh

Báng 2.6: Kết quả một số chi tiêu thực hiện hiệu quà cho vay đối với khách hàng 47 Báng 2.7: Bang tổng họp điều tra mức độ nắm bắt các chu trương về các chương trình tín dụng các hộ đang vay vốn

Báng 2.8: Bâng tồng hợp điều tra hoạt động tại Điểm giao dịch xà

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Mô hình tổ chức NHNCSXH Hà Tình

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh Hình 2.2: Doanh số thu nợ, cho vay và dư nợ nợqua       các

32

Hình 2.3: Tăng trương vốn qua các năm

Hình 2.4: Tỷ trọng vốn từng chương trinh năm 2016

Hình 2.5: Tỳ lệ huy động vốn các năm

Hình 2.6: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh

LỜI MỞ ĐÀU

 • 1. Tinh cấp thiết cùa đề tài nghiên Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh cứu

Ngây nay, vần đề xóa đói giàm nghèo không còn là công việc cùa tùng quốc gia mã trờ thành chiến lược toàn cầu, có ý nghĩa về kinh tế và nliân đạo ờ tất cà các nước trên thể giới. Sự ra đời của NHCSXH thê hiện nhùng nồ lực lớn ương việc thực hiện chương trinh, mục tiêu quốc gia và cam kết trước cộng đồng quốc tế về xóa đói giam nghèo và tạo điều kiện hội nhập cho các Ngân hãng thương mại Nhà nước Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh .

Trong gần 15 năm hoạt động NHCSXH tinh Hà Tình có tốc độ tăng trường vốn ngày câng lớn. quy mô tin dụng ngày càng tăng. Tuy nhiên bên cạnh nhùng kết quà đă đạt được còn tồn tại một số bất cập đặt ra như: vần xày ra tinh trạng cho vay không đúng đối tượng, quy mó cấp tin dụng còn thấp, thời gian từng chương trình chưa phũ hợp. khách hàng vay vốn thiếu kinh nghiệm kiến thức về sân xuất kinh doanh… Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh dần đến hiệu quả sử dụng vốn vay còn thấp.

Từ lý luận và thực tiền, tác già đà chọn đề tài: “Giãi pháp nâng cao hiệu quà sừ dụng vốn tín dụng ưu dãi tại Ngân hàng Chính sách xả hội tĩnh Hà Tĩnh" lâm dối tượng nghiên cứu vã là đề tài luận văn cúa minh.

 • 2. Tinh hình nghiên cứu

Băng việc kế thừa, học tập kết quã các cờng tr’mh nghiên cứu các tài liệu tham kháo về xóa đói giâm nghèo Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh và vốn ưu đài. Tác giã sè nghiên cứu về hiệu quả sư dụng vốn tín dụng ưu đài cúa NHCSXH tmh Hà Tĩnh.

 • 3. Mục tiêu nghiên cứu

E)ề xuất phương hưởng và giãi pháp nàng cao hiệu qua sứ dụng vốn tín dụng tru đài tại NHCSXH Hã Tĩnh trên cơ sờ hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn vốn này.

 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: là việc sir dụng vốn tin Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xà hội tinh Hà Tĩnh

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu giai đoạn 2010 – 2016 vã định hưởng giai đoạn 2017

2020.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh
Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart