Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

51.000

Category:

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

fff

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

fff

CỦA XNID VI€TSOVP€TRO *

LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI – 2005

LV.Ths nHKTon


Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÍ NGỌC KHÁNH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO Hiệu QUf THƯC HICN CÁC DÍCH vu CÔNG TRÌNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN G8í0ẼEIgỉ£0


GIẢI PHÁP NÂNG CAO Hiệu QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỊCH vụ CÔNG TRÌNH BICN CỦR XNLD VICTSOVPCTRO

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro DOANH

ĐAI HOCKTQD

THÔNG.TIN THỨ vọ


4600


Giáo viên hướng dẩn: TS. NGUYỄN NGỌC HUYỂN Học viên:

PHÍ NGỌC KHÁNH

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập, lác giả đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đờ tận tình của các thầy cò giáo Khoa quản trị kinh doanh, Khoa sau đại học trường Đại học kinh tế quốc dân – Hà Nội.

Hoàn thành được luận văn này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro bản thân, tác già dă nhận được sự hướng dẫn tân tình, tân tâm của thầy hướng dẫn – TS. Nguyên Ngọc Huyền và các tháy cô giáo của khoa, trường cũng như nhiều ý kiến đóng góp quý báu cúa lành đạo phòng Tài chính kế toán XNLD Victsovpetro và các đổng nghiệp.

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc sự giúp đỡ đến tất cả các thầy cô giáo, lãnh đạo phòng Tài chính kế toán XNLD Vietsovpetro, đồng Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro nghiệp, bò bạn và gia đình dã giúp đỡ hoàn thành luận văn này.

Hà Nội, tháng 8/2005.

Tác giả

Phí Ngọc Khánh

MỤC LỤC

MỤC LỤC

CÁC Từ VIẾT TẤT TRONG LUẬN VÃN

PHẤN MỞ ĐẦU

 • 4.    Phương pháp nghiên cứu6 Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

CHƯƠNG 1:

DỊCH VỤ BIỂN NGÀNH DAU KHÍ VÀ HIỆU QUẢ THựC HIỆN CÁC DỊCH

VỤ công trình biển ngành dầu khí ……

 • 1.2   Các dịch vụ công trình dầu khí hoạt Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro dộng trên

biển chủ yếu

 • 1.3.2  Các nhàn tố ảnh hưởng đến hiệu Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro quà thực hiộn các dịch vụ công trình

biên ngành dầu khí

 • 1.3.3  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quà thực hiện các dịch vụ cổng trình biển…. 22

 • 1.4   Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển

của ngành dâu khí hiện nay

CHƯƠNG 2:

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ THựC HIỆN CÁC DỊCH vụ CÔNG TRÌNH BIỂN

CỦA XNLD VIETSOVPETRO

 • 2.1.1  Sơ lược vé Hiệp Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ

công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro dịnh liẻn chính phủ thành lạp XNLD Vietsovpetro

 • 2.2   Đánh giá thực trạng hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của

XNLD Vietsovpetro

2.2. ỉ  Hiệu quả thực hiện các dịch vụ xảy lắp các công trình biển

 • 2.3   Đánh giá các Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro giải pháp mà XNLD Vietsovpetro đa thực hiện nhằm nâng

cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình dầu khí biển

cơ chế tổ chức quản lý các dịch vụ công trình dầu khí

 • 2.4   Các thành tựu, hạn chế chủ yếu trong việc nâng cao Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro hiệu quả thực hiện

các dịch vụ công trình biển của XNLD Vietsovpetro

thành tựu về công tác dịch vụ dầu khí biển

 • 2.4.2  Gác hạn chế và nguyên nhân chủ yếu trong hoạt động dịch vụ dầu khí. 76

CHƯƠNG 3:

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC hiện các dịch vụ CÔNG TRÌNH

BIẾN CỦA XNLD VIETSOVPETRO

 • 3.2   Những định hướng phát triển của Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực

hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro XNLD Vietsovpetro

 • 3.2.1 ……………………………………….

lình vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

 • 3.3   Các giải pháp phối hợp nhàm nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công

trình dầu khí của XNLD Vietsovpetro

doanh vietsovpetro 88

 • 3.3.7  Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị và quản trị chi phí

doanh

 • 3.4 Kiến nghị hỗ trợ nảng cao hiệu quả dịch vụ cóng trình dầu khí biển…. Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro 104

PHẨN KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro
Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart