Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020

48.000

Category:

Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020

Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020

fff

Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020

fff

Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020

fff

Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020

fff

Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020

fff

Click Here & Upgrade Expanded Features

APDF. Unlimited Pages

Complete

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

***

Lương Thị Thủy

Giai pháp phát triền bền vừng các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020

Luận văn thạc sỳ

Người hướng dẫn : TS.Nguyễn Ngọc Sơn

Hà Nội, 2007

1.3.2 Kinh nghiệm trong nước.

 • 1.3.2.1.

Kinh nghiệm của thành phố Đà Nằng.

Chương 2 Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020: Thực trạng phát triển bền xưng các khu còng nghiệp tình

Hà Nam trong nhùng năm qua

<<<123>>>

2.1.

Tổng quan về Hà Nam.

30

2.2. Các động lực cho phát triển khu còng nghiệp ở Hà Nam.

31

2.2.1.

Điều kiện tự nhiện.

31

2.2.1.1.

VỊ tri địa lý, địa hình.

31

2.2.1.2.

Khi hậu. thuỷ vãn.

32

2.2.1.3.

Tài nguyên thiên nhiên.

32

2.2.1.4.

Tài nguyên du lịch và nhân văn.

33

2.2.2. Dàn cư. Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nam đến năm 2020 dân số vả nguồn nhân lực.

nghiệp tỉnh hà

34

2.2.3.

Cở sờ hạ tầng.

35

2.2.3.1.

Mạng lưới giao thông.

35

2.2.3.2.

Mạng lưới các khu đô thị

36

2.2.3.3.

Điện lực.

36

2.2.3.4.

Cấp nước.

36

2.2.3.5.

Bưu chính viễn thông.

36

2.2.3.6.

Hệ thong ngân hàng.

37

2.2.3.7.

Hệ thống khách sạn

37

2.2.3.8.

Hệ thống y tế – giáo dục – dạy nghề.

37

 • 2.3. Quá trinh hình thành và phát trièn các khu còng nghiệp Luận văn giải pháp 37 phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020 tinh Hà Nam

a B

VAPDF. .

Complete

 • 2.3.1.  Quan điềm và chinh sách phái triên các khư công nghiệp của linh Ilã Nam.

 • 2.3.2.  Quá rrìnli hình thành và phát triền các khu công nghiệp I là Nam. 40

 • 2.3.2.2.

công nghiệp (‘hầu Sơn.

 • 2.4. Thực trạng phát triển bền vừng các khu còng nghiệp cùa tinh Hà Nam.

 • 2.4.1.  Thực Irạng phái irièn hen vũng nội lại các khu Luận văn giải pháp phát triển bền

vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020 còng nghiệp.

 • 2.4.1.4.

lấp đầy khu còng nghiệp.

2.4.1.5 Hiệu qua hoạt đông cua các đơn VỊ kinh tế trong khu còng nghiệp.

 • 2.4.1.6.  Trinh độ khoa học công nghệ cũa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

 • 2.4.1.7.  Mức dộ thoa màn nhu Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công

nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020 cầu cho các nhà dầu tư.

 • 2.5. Dánh giá linh chấl bền vùng cứa các khu công nghiệp Hà Nam. 67

ChtnntỊỊ 3: Giầi pháp phát triển ben vừng các khu công Luận văn giải pháp phát triển bền

Click Here & Upgrade

Expanded Features

Unlimited Pages

vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đen năm 2020 nghiệp linh Hà Nam đen năm 2020.

 • 3.1. Cơ hội và thách thức đối VỚI sư phát triển bền vừng các khu công nghiệp 73 tinh Hà Nam

khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020 công nghiệp Hà Nam.

 • 3.2. Định hướng phát triên bền vừng các khu công nghiệp tinh Hà Nam đến năm

2020

 • 3.3. Mục tiêu phát triền công nghiệp và khu công nghiệp tinh Hà Nam đến

năm 2020.

 • 3.4. Các giâi pháp phát triển bển vừng các khu công nghiệp tinh Hà Nam đến

năm 2020.

3 4. Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam

đến năm 2020 1 Quy hoạch phân bố và mờ rộng khu công nghiệp.

3 4.2. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp

3 4.3. Tô chức xúc tiến đầu tư

3 4 4. Tăng cường đào tạo nguồn lao động cung cấp cho doanh nghiệp khu còng nghiệp

 • 3.4.5. Xây dựng nhà ờ tập trung cho còng nhân và Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020 các công trinh ngoài 91

3 4.6. Tò chức bộ máy quan lý các khu công nghiệp

Kef luận

Danh mục tải liệu tham khão                                               98- 100

Các phu lục

<<<123>>>

APDF Complete

Click Here & Upgrade

Expanded Features

Unlimited Pages

DANH MỤCCÁCCHỮVIÊTTẤT

<<<123>>>

ASEAN

Hiêp hội các nước Đông Nam Á

GDP

Tòng sân phẩm trong nước

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

ƯBND

Uỷ ban nhân dân

Quyết định

CP

Chí nil phu

CN

Còng nghiệp

TTCN

Tiêu thủ cóng nghiệp

BKH

Bộ Kế hoạch

TĐ&GSĐT

Thâm định và giám sát đầu tư

DN&XTĐT

Doanh nghiệp và xúc tiến đau tư

BXD

Bộ Xây dưng

KTQH

Kiến thiết quy hoạch

USD

Đồng đò la Mỳ

Nghị định

VNĐ

Việt Nam đong Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công

NQ

Nghị quyết

TU

Tình uỷ

KH

Ke hoạch

TTg             Thu tướng Chính phu

WTO Tô chức thương mại thế giới

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020
Luận văn giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh hà nam đến năm 2020
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart