Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội

54.000

Category:

Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội

Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội

fff

Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội

fff

Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội

fff

Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội

fff

Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TKưỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN

TĨ.ẲN QUANG VIỆT

1…; . •                                     – . ■< QdANil

CỦA DOANH H£HỂ s’ – BA SÀ Nịl

LUẬN VẰĩ; TỊỈẬC si ỌƯANTRỊ KINH DOANH

HÀNỘĨ-2GC4

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương 1 – Những lý luận cơ bàn vé phát triển sàn xuát – kinh doanh cúa doanh nghiệp sau cổ phẩn hoá Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội

 • 1.1.3.1.  Cổ phần hoá là một trong những giải pháp quan trọng nhầm

huy đông các nguồn lưc trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế

l. 1.3.2. Cổ phẩn hoá có lác dộng tích Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội cực tời sự đổi mới trong quàn lý … 12

 • 1.1.3.3.  Cố phần hoá tạo diều kiên cho cổ dông thưc hiện quyền làm

chú thưc sự đối với doanh nghiệp

 • 1.1.3.4.  Cổ phán hoá góp phần cơ cấu lại các khu vực kinh tế trong quá

trình dôi mới

 • 1.1.5. Các hình thức cổ phần hoá 16 Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội

 • 1.2. Một số chí liêu đánh giá sư phái triển sán xuất – kinh doanh của doanh

nghiẹp sau cổ phần hoá

 • 1.2.1. Các chi tièu dánh giá sự táng trường sán xuất – kinh doanh cùa

doanh nghièp sau cổ phẩn hóa

 • 1.2.1.2 ………………………………………………………………………………………….

Mức tảng trưởng doanh thu sau cổ phần hoá

 • 1.2.1.3 ………………………………………………………………………………………….

Mức láng lợi nhuân sau cổ phẩn hoá

 • 1.2.3.2.  Mức táng trường năng suất lao dộng sau Luận văn giải pháp phát triển sản

xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội cổ phần hoá

 • 1.3. Các yếu tố tác động tới sân xuất – lãnh doanh của doanh nghiệp sau cổ

phần hoá

1.3.1.1………………………

tố vốn trong doanh nghiệp cố phấn hoá

 • 1.3.1.2. Nhân tố con người trong doanh nghiệp cổ phần Luận văn giải pháp phát

triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội hoá

Chương 2 – Thực trang hoạt động sản xuất – kinh doanh Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội cùa doanh

 • 2.2.  Tình hình sàn xuất – kinh doanh cúa doanh nghiệp sau cổ phẩn hoá ở

Hà Nội

 • 2.2.1.  Một số thay dổi trong sàn xuất – kinh doanh của doanh nghiệp sau

cổ phấn hoá ở Hà Nội

 • 2.2.1.2.  Tinh hình Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội vốn kinh doanh cúa doanh nghiệp sau cổ phần

hoá

7 7 I <1 Tình hình      Iríi nhnân ríia rác ílnanh nơhièn san m nhẩn hná

 • 2.2.3.1.  Quy Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

sau cổ phần hoá ở hà nội mô lao dộng của doanh nghiệp sau cổ phần hoá

 • 2.2.3.2.  Tinh hình giải quyết lao dộng dôi dư của doanh nghiệp sau cổ

phần hoá

 • 2.3. Đánh giá kết quá sau Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội cổ phần hoá của các doanh nghiệp thành phờ Hà

Nội

 • 2.3.2.  Nhừng khó khăn, vướng mắc náy sinh sau có phán hoá cùa các

doanh nghièp thành phò Hà Nội

 • 2.3.2.2.  Khó khán trong quán lý và diều hành doanh nghiệp sau cổ

phán hoá

 • 2.3.2.3.  Bâì càp trong xác dịnh giá Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội trị doanh nghiệp

 • 2.3.2.4.  Môi trường kinh doanh của doanh nghièp sau cô phẩn hoá gập

nhiều khó khãn

 • 2.3.2.7.  Từ một chú Nhà nước vò hình sang quá nhiều chú hoặc nguy

cơ bị tư nhàn hoá

Chương 3 – Một sô giài pháp phát triển sàn xuất – Luận văn giải pháp phát triển sản

xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội kinh doanh cùa doanh nghiệp sau cổ phan hoá ở Hà Nội

 • 3.2.1.  Hoàn ihiện hệ thống thẻ’ chế. chính sách đối vời doanh nghiệp cổ

p|iẩn hoá

 • 3.2.1.1.  Tích cực thực hiện phổ biến, tuyên truyền vai trò của cổ phần

hoá và công ty cổ phẩn

 • 3.2.1.2.  Sứa đối, bó sung các thể chế. chính sách đối với doanh nghiệp

cổ phần hoá

 • 3.2.2.  Tạo mòi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp cổ phần Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội

hoá hoạt dộng

 • 3.2.2.1.  Tạo lập mòi trường vT mò dồng bổ cho các doanh nghiệp cổ

phần hoá hoạt động ổn định

 • 3.2.2.2.  Đối xử còng bằng và tao bình dắng về CƯ hòi cho doanh

nghiệp cổ phần hoá

 • 3.3.1. Nâng cao trình dộ. nâng lưc cho cán bò quân lý và người lao dộng

trong các doanh nghiệp cổ phần Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội hoá

 • 3.3.1.1.  Nâng cao trình dộ và nâng lực cho cán bỏ quán lý trong các

doanh nghiệp cố phán hoá

 • 3.3.1.2.  Nâng cao kỹ náng, tay nghề và tạo dộng lưc cho người lao

động trong   cácdoanhnghièp cổ phần hoá

 • 3.3.1.3.  Thực hiện tuyến chon và đánh giá đúng nhàn viên trong doanh

nghièp

 • 3.3.2.  Từng bước đối mời thiết bị, còng nghệ phù hợp với doanh nghiệp… 113

 • 3.3.3.  Xây dưng chiến lược và Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội phương án sàn xuất – kinh doanh một cách

khoa học

Kết luân

Danh mực tài liéu tham khào

Phu luc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội
Luận văn giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hoá ở hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart