Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng

Add your review

Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng

Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng

fff

Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng

fff

Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng

fff

Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng

fff

Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng

fff

BỘ GĨÃO DỤC VÀ ĐÀC TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XL”J 1 Tẩ QUỐC DÂN

NGUYuM KCMG F>:ỈONG

GIẦI PHÁP PHÁT TRiỀN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỀM .HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHAU CỦA CO – G TY cò PHẦN &ẰO HIÌMNHẪ RỒNG

LUẬN VĂN THÁC SỲ KỈNH ĩê

HÀ NỘI – 2002

~ ỉ-yy’_s*_*Kd—X- *

Mục lục

Trang

Phân mớ đâu :                                                      4

<<<123>>>

Luận văn

Thị trường bão hiểm hàng hoá xuất nhập kháu và cơ hội phat triển

! L. ^lp a; Của các còng ty kinh doanh bào hiếm phi nhân thọ ở Việt nam phát triển thị              & J                       F          V Y

<<<123>>>

trường bảo ĩr""

Bào hiềm hàng hoá xuất nhập khẩu và thị ưường bào hiểm hàng hoá xuất nhập khau

1.2

Phát triển thị ưường bào hiểm hàng hoá xuất nhập 22 khẩu Việt nam

1.3

Các nhản tô cơ hãn ảnh hưởng đên xu hướng Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng vận 29 động của thi trường bào

1.4

hiêm hàng hoá xuất nhập khẩu Việt nam

Cơ hội phát triển của bào hiểm hàng hoá xuất nhập 36 khẩu Việt

nam                     9

Phàn tích tình hình phát triển thị trường bào hiềm hàng hoá xuàt

Chương II:

nhập khẩu của Còng ty cổ phàn bào hiểm Nhà Rồng

Khái quát về quá trinh hình thành và phát triển Thị 44 trương

2.1

bào hiểm hàng hoá xuất nháp khau ờ nước ta và của Còng ty cò phản Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng bào hiểm Nhá Rồng

2 2

Thỉ ưưomg và cong tác phát triển của Còng ty cò phản 53 bảo hiểm Nhà Rồng

2.3

Phân tích thực trang kinh doanh và thi trường báo 59 hiềm hang hoa xuất nháp kháu của Cõng ty cô phán

bào hiểm Nhà Rồng

  • 2.4          Khả núng phát triển thị trường của Còng ty cố phần 72 bào hiểm Nhà Rồng

  • 2.5          Một sò’ đánh giá chung                                 76

Chương III Giải pháp cơ bàn phát triển thị Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng trường bào hiếm hàng hoá xuất nhập kháu của Còng ty cổ phần bào hiểm Nhà Rổng

3.1.          Dự báo nhu cầu vé bào hiểm hàng hoá xuất nhập 78

khẩu ở Việt nam Trong tương lai

  • 3.2          Quan dìểm chung vé vấn dề phát triển thị trường bào 87 hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của Còng ty cổ phản

bào hiểm Nhà Rồng

  • 3.3          Các phương hướng cơ bân dể phát triển và sự lựa 88 chọn hướng chủ dạo phát triển thị trường bảo hiếm Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng hàng hoá xuất nhập khẩu của Còng ty cổ phần báo hiểm Nhà Rồng

  • 3.4           Các biện pháp cơ bàn phút triển thị trường bào hiểm 93 hàng ho á xuất nhập khẩu của Còng ty cổ phán bào hiểm Nhà Rồng

Kết luận                                                  ỉ 10

Danh mục tài liệu tham kháo.                                           111

PHẦN MỎ ĐÂU

  • 1. Lý do chon đế tài.

Chuyên từ nỏn kinh tẻ’ kẻ’ hoạch tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng của nhà nước. Việt nam đã đạt được những thành tựu quan trọng vé kinh tẻ’ và xã hội. tô’c độ tãng trưởng kinh tế táng hàng năm tãng cao từ 6-8%. Cũng như các ngành kinh tế khác, ngành bảo hiểm đã có nhiều chuyến biến tích cực và được thẻ hiện qua doanh thu hàng nám của toàn ngành táng khỏng ngừng, vào những năm 90 doanh thu bào hiếm hàng nãm đat 300-400 tý đổng, hiện nay doanh thu toàn ngành đạt Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng hơn 3.000 tỷ đổng/nãm, tốc độ tảng trường khoáng 23%/nám.

Quyết định 100/CP ban hành nám 1993 và luật kinh doanh bảo hiểm ra đời ngày 19/12/2000 đã làm thay đổi cơ bàn cơ cấu và cách thức hoạt động cùa ngành bảo hiểm, qua đó thè’ dộc quyển kinh doanh bào hiếm cùa Bão Việt bị phá bỏ, các doanh nghiệp bảo hiểm cổ phần, liên doanh. 100% vòn nước ngoài dược thành lập Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng cùng với hơn 50 vãn phòng đại diện cùa các hãng bào hiểm nước ngoài đã làm thay đổi tích cực nội bộ ngành bão hiểm Việt nam. Điều này được thè hiện ờ tính nảng động, sáng tạo trong còng việc, nhiều loại hình, sản phàm bào hièm mới được ra đời nhầm dáp ứng nhu cáu ngày càng tăng của xà hội, khách hàng dược phục vụ và chám sóc nhiệt tình chu đáo. việc giải quyết bói thường tổn thất cho khách hàng nhanh chóng và Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng thoà đáng, đóng góp vào ngân sách nhà nước ngày càng táng và giải quyết việc làm cho nhiều lao dộng.

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhàp kháu là một trong những loại hình bão hiểm truyền thòng và lâu dời nhất của ngành bào hiểm . Bào hiếm hàng hoá xuất nhãp khẩu ra dời (rèn cơ sở nhu càu thực tẻ mong muốn dảm bão an toàn cho những chuyên hàng hàng hoá vàn chuyển giữa các quốc gia của các doanh nghiồp .

Nước ta ngày nay Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng đang dẩn từng bước hoà nhập với nền kinh tế khu vực và thồ’ giới, do vậy lượng hàng hoá xuất nhập khẩu ngày càng tăng qua các năm. đây là một trong những thuận lợi cho việc phát triển loại hình bào hiếm hàng hoá xuất nhập khẩu . Bồn cạnh những thuận lợi thì hoạt động kinh doanh bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu gập khổng ít khó khán , một trong những nguyên nhân quan trọng đó là vấn đề phát triển thị trường bào hiểm hàng hoá xuất Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng nhập khẩu chưa có định hướng và giải pháp phát triển một cách khoa học phù hợp với diều kiện thực tiẻn của ngành bảo hiểm phi nhàn thọ và cu à toàn nền kinh tế nước ta.

Với một thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu dầy tiém náng và cùng đầy thứch thức, Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng đà bước đầu khẳng định dược bước đi của mình trẻn thị trường bào hiểm phi nhàn thọ nói chung và thị trường bảo hiểm hàng hoá Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng xuất nhập khẩu nói rièng. Song cũng như nhiều công ty khác, Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rổng cũng chịu sức ép cùa các qui luật kinh tế thị trường .

Trước những thuận lợi và khó khãn nẻu trên, đê Công ty cổ phàn bảo hièm Nhà Rồng tiếp tục phát triển vững mạnh thì việc nghiên cứu và đưa ra dược những biện pháp dê’ phát triển thị trường , mờ rộng hoạt động kinh doanh chung của công ty đặc biẻt là bảo hiỏm hàng hoá Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng xuất nhập khẩu dê tranh tut hàu và lỡ cơ hội đối với các doanh nghiệp bào hiểm khác là một vấn đê bức xúc đặt ra.

Vì những lý do trén, tác giả đã chọn đề tài " Giải pháp phát triển thị trường bào hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu cùa Công ty cổ phần bào hiếm Nhà Ròng ". Đề tài được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Đăng Đình Đào và TS. Nguyễn Thị Xuân Hương.

  • 2. Mục Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng tiêu nghiên cưu.

Trỏn cơ sở nghiên cứu thi trường bào hiểm hàng hoá xuất nhàp kháu xziệt nam và thi trường bào hiểm hàng hoá xuất nhâp kháu cùa Công ty cổ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng
Luận văn giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart