Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh

54.000

Category:

Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh

Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh

fff

Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh

fff

Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh

fff

Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh

fff

Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh

fff

Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG dẠi học kinh tế Qước Í)ÂN – HÀ NỘI ==&===

NGUYỄN LUONG THÀNH

GIẢI PHÁP QUẪN LÝ NGÂN SÁCH HẦU TU CHUUNG TRÌNH KIẾN củ HOẤ KÊNH MUUNG TÌNH SẮC NINH

LUẬN VĂN; THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

* HÀ NỘI: 2001

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TÉ Qưốc DÂN – HÀ Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh NỘI

Tư HỤ.

NGUYỀN LƯƠNG THÀNH

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐẨU Tư CHƯƠNG TRÌNH KIÊN cô HOÂ KÊNH MƯƠNG TỈNH BẮC ninh

LUẬN VÁN: THẠC SỲ KỈNH TÊ

Chuyên ngành: Quàn (rị kinh doanh công nghiệp-XDCB Người

hướng dản khoa học: PGS, TS. Lé Vãn Tâm

ỈJÀ lỉ/ìh onm

PHẦN MỞ ĐẦU

1 – TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN VÃN.

Ai cũng biết rất rõ muốn cấy trồng Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh thắng lợi thì cần là: Nhất nước – nhì phân – tam cần – tứ giống. Đó là truyền thống canh nông của ông cha ta. Ngày nay tuỳ theo từng vùng chúng ta có thể đặt thứ tự khác, song không thê thiếu nước. Khái niệm nước ở đây là nước phục vụ nòng nghiệp, phục vụ cấy trồng lúa và hoa mầu. Nước bao gồm: Tưới đù. liêu đu để đâm bào tưới tiêu khoa học theo yêu cầu của cây trồng. Muốn Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh có tưới tiêu tốt phải phát huy vai trò của hệ thông thuỷ lợi. Hệ thống thuỷ lựi lại bao gồm:

Hệ thống thiết bị tạo nguồn (nhà máy bơm tưới, tiêu).

Hệ thống kênh mương, theo đó có kênh mương cấp ỉ. cấp 11, cấp III và nội đổng. Sau khi hoàn chính hệ thống thuý lợi thì hầu hốt các loại kênh mương được đào đáp đất do vây: Nhiều năm qua Đảng và nhà nước đà có chủ trương kiên Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh cố hoá kênh mương nhằm phát huy tối đa tấc dụng cùa thuỷ lợi. Việc kiên cô hoá kênh mương tức là biến đổi kênh mương từ đất thành kênh mương được xây bằng bè tông hoặc lát gạch, hoặc ống nhựa cứng nhằm:

Chống sạt lở kênh mương, tiết kiệm đất.

Giảm thiểu mất mát về nước.

Giâm thiểu chi phí điện năng trong quá trình tưới tiêu.

Chủ động trong tưới, tiêu.

Điều kiện tiên quyết để Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh kiên cố hoá kênh mương là phải có vặt tư, công sức. Nhà nước dành phần kinh phí lớn đổ đầu tư kiên cố hoá kênh mương.’ Song quá trình nhận thức, thực hiện không phải lúc nào và ở đàu cũng xuôn xẻ xuôi. Chính vì thố tôi rất tâm đắc đề tài giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương Tính Bắc ninh nhằm góp phần thúc đẩy nhanh quá trình kiên cỏ’ hoá kênh mương ở Tinh bắc ninh Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh .

  • 2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CÚI LIẬN VÃN:

Luận vãn được dật ra nhầm nghicn cứu mội sô vấn de lý luận về quán lý ngàn sách đầu tư chương trình kiên cỏ’ hoá kênh mương, xây dựng các biện pháp dầu tư đúng đán và nàng cao hiệu quà cùa vốn đầu tư nhằm dẩy nhanh quá trình kiên cô’ hoá kênh mương, phục vụ nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ câu nông nghiệp theo hướng còng nghiệp hoá và hiện đại hoá.

  • 3-  ĐÕI Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh TƯỢNG NGHIÊN CỨƯ:

Luận văn tập trung chú yếu vào vấn dề quản lý ngân sách phục vụ kicn cô’ hoá kênh mương ở Bắc ninh nhằm thực hiện chủ trương của Đáng và Nhà nước trong việc thực hiện chương trình kiên cô’ hoá kênh mương.

Hiệu quả ngân sách đầu tư kicn cô’ hoá kcnh mương tính Bắc ninh.

  • 4- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚƯ:

Luận văn được sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lê Nin Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh , kết hợp lý luận với thực tiễn, phân tích diển hình, đồng thời sử dụng phương pháp thống kê, so sánh tổng hợp rút ra

kết luận từng nội dung và toàn bộ luân văn. Luận vãn cũng sử dụng cơ

sở lý luận, phương pháp luận của các môn kinh tê’ ngành tài chính, ngân sách, kế toán…

  • 5-   KẾT CÂU CÙA LUẬN VẢN:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luân vãn gồm III chươ ng

CHƯƠNG 1: Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh Lý luận CƯ hán vé ngân sách, quán lý ngân sách Nhà nước đầu tư chương trình kiên co hoá kênh mương.

CHƯƠNG 2: Phân tích tình hình quán lý ngàn sách Nhà nước đáu tu chương trình kiên cô hoá kênh mương cùa tinh Bác ninh.

CHƯƠNG 3: Giái pháp quản lý ngân sách (lầu tư chương trình kiên cô hoá kênh mương tinh Bác ninh.

CHƯƠNG I

LÝ LUẬN Cơ BẢN VÊ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ Nơớc ĐẨU Tư CHƯƠNG Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh TRÌNH KIÊN cô HOÁ KÉNH MƯƠNG

  • 1.1- QUẢN LÝ NSNN ĐẨU TU PHÁT TRIEN KINH TẾ NÓNG NGHIỆP VÀ NÓNG THÔN

  • 1.1.1- Khái niệm, đặc điém chi NSNN

Trong điều 1 chương 1 cua luật NSNN Việt nam đà ghi **NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán dã dược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để dâm báo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước".

Với khối lượng Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh ngân sách to lớn thì đổng thời cũng chứa dựng một tiềm lực chính trị to lớn. Do đó NSNN gắn liền với chức năng chính trị khác nhau, chức năng góp phần thực hiện mục tiêu chính trị của Nhà nước là ổn định chính sách tài chính.

Trong diều kiện nen kinh tố thị trường nguồn tài chính không chỉ thè hiện dưới dạng tiền tệ như: Tiền dân tộc, tiền giấy, vàng – hình thức tiền tệ lịch sử với chức năng phương tiện cất Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh trữ hay tiền tệ Thế giới và các hình thức ngoại tệ chủ yếu đương dược sử dụng trong quan hệ kinh tế đối ngoại. Đổng thời nguồn tài chính còn thể hiện ở dạng tiềm năng, dạng hiện vật. Bời vì các nguồn tài chính phất sinh không phải chỉ từ hoạt động sân xuất dịch vụ mà còn từ các nguồn lài sản được huy động ra thành hàng hoá, kể cả bất động sản, đất đai, tài nguycn.. .khi các tài sản này thực hiện Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh giá trị, chúng sẽ biến thành khối tiền tệ hoà vào các luồng tiền tệ của chu trình tuần hoàn kinh tế và khi đó nguồn tài chính tiềm năng trở thành nguồn tài

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh
Luận văn giải pháp quản lý ngân sách đầu tư chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart