Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

51.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

Add your review

Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

fff

Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

fff

Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

fff

Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

fff

Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

fff

Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

fff

548

LV TTjS DHKTQD


BỞ GỈẮO ĐỤC VÀ ĐẢO TẠO TSCÍỈĨKỹ BẠI HỌC KĨHH TÊ’ QUỐC DẪ&

PHAN HỒNG GIANG

GĩẢĩ PHẤP TẢNG CƯỜNG HOẠT BÔNG xuc TIÊN THƯƠNG MẠI NHĂM HỄ IỢDOANH.NG          .-VÀVỪA

ờ IẸT NAM CỬA PHÒNG THƯƠNG MẠ

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

LUẬN VÁN THẠC SỸ KIN ĩ ĩ TÊ

HẦ NĨỘI-2OO2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHAN HỔNG GIANG RUỜiVG -ĐHKlíii’ ỊAĩ.TliUHG TIN TH!J Vị if.

GIÁI PHÁP TẢNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NHÀM Hố TRỢ DOANH NGHIỆP NHO VÀ Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam VỪA Ở VIỆT NAM CỨA PHÒNGTHƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH TÊ

Chuyên ngành-. Kinh té thương mại

Hướng dẫn khoa học-. Ts. Nguyễn Xuân Quang

ĩ rt $ : 5A s

Hà Nôi. 7DD7

LỒI ctta 0H

Tôi xin chân thành cám ơn các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam xúc tiến thương mại và doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp tài liệu để tôi hoàn thành luận văn.

Tôi đặc biệt bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với Tiến sỹ Nguyễn Xuân Quang và các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, giảng viên Khoa Kinh tế Thương mại, Khoa sau đại học Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã nhiệt tình hướng dẫn và đóng góp ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn này.

Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

DANH MUC CÁC CHỮ VIÊT TÁT

<<<123>>>

I – Asean Free Trade area

A FT A

2- Association of South-East asian Nations

ASEAN

3- Ascan Chamber of Commerce

ASEAN CCI

4- Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

DNNVV

5- Doanh nghiệp nhà nước:

DNNN

6- International Chamber of Commerce

ICC

7- Phòng Thương mại và Cõng nghiệp Việt Nam:

VCCI

8- Xúc Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

XTTM

9- World Trade Organisation

WTO

DANH MỤC BÁNG BIỂU, Đổ THI

Sơ đỏ 2-1 : Sơ đố tổ chức bộ máy cúa VCC1                       Tr.43

Hiếu 2-1     : Tinh hình phát triển hội viên VCCI                       Tr.43

Đò thi 2-1    : Biéu diễn tình hình phát triển hội viên theo thời gian      Tr.44

Biểu 2-2    : Tổng Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại

nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam doanh thu, chi phí, lợi nhuận cua                VCCI           Tr.45

Dó thị 2-2   : Biéu diễn doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo thờigian    Tr.45

Biếu 2-3     : ‘lình hình đoàn ra, đoàn vào kháo sát thi trường         Tr.51

Dỏ thỉ 2-3   : Biếu diễn đoàn ra, đoàn vào kháo sát thị trường        Tr.51

Biếu 2-4 Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

: Tinh hình khách nước ngoài vào khao sát thị trường    Tr.53

Biểu 2-5    : Tinh hình dưa đoàn đi khao sát thị trường nước ngoài   Tr.54

Biểu 2-6 : Tinh hình cung càp thòng tin cho doanh nghiệp              Tr.58

Biếu 2-7 : Cơ câu các loại hình cung câp thông tin năm 2001 Tr.60

Biểu đõ 2-1 : Biếu diễn cơ cáu các loại hình Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam cung cáp thòng tin

nãm 2001                                         Tr.60

Biếu 2-8    : Đánh giá kênh thu thập thõng tin cua doanh

nghiệp VC luật pháp, chính sách mới cúa Nhà nước Tr.61 Biêu 2-9 : Tinh hình hoạt đỏng lư vàn 1993- 2001                 Tr.64

Dô thi 2-4   : Biếu diễn hoạt động tư vân theo thời gian                Tr.64

Biếu 2-10   : Tý trọng các loại hình Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc

tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam tư vân cua VCCI                        Tr.65

Biểu 2-11 : Hoạt động hội thao, hội nghị, diễn đàn, thuyết trình… Tr.68 Dỏ thi 2-5 : Biểu diẻn hoạt động hội thao, hội nghị..theo thời gian Tr.68 Biếu 2-12 : Hoạt dộng tổ chức hội chợ, triển làm cúa VCCi Tr.73 Dò thi 2-6 : Biếu diễn hoạt động hỏi chợ triển lãm theo thời gian Tr.74 Biếu 2- Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam 13 : Tinh hình câp giây chứng nhận xuất xữ 1993-2001

Tr.77

Dỏ thi 2-1 : Biếu diễn sô lượng và thị trường cáp c/o                    Tr.77

Biểu 2-14 : Hoạt động đào tạo DNNVV 1993-2001                    Tr.78

Dô thi 2-8 : Biểu diễn hoạt dộng đào lạo theo thời gian                  Tr.79

Biêu 2-15 : Giá trị hợp dõng kinh lè mà các doanh nghiệp

thực Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam hiện được thông qua chắp mời cùa VVCI Tr.84

Biểu 2-16 : Đánh giá núng lực cạnh tranh cua doanh nghiệp Tr.85 Biểu 2-17 : So sánh các dịch vu hỗ trợ cua VCCI cho các

DNNVV so với các doanh nghiệp lớn                  Tr.85

Sơ đổ 3-1   : Cây mục thõng tin trong Web site ciia VCCI           Tr. 111

Biếu 3-1    : Nâng lực canh tranh các sán phẩm Luận văn giải pháp tăng cường

hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam dịch vụ cùa VN             Tr.l 14

So đố 3-2   :  He thống quàn lý mạng Ihóng tin nói bộ của VCCI      Tr.l

Sơ đõ 3-3   :  Bộ máy tư ván cho doanh nghiệp của VCCI           Tr.l

So đò 3-4   :  Bộ máy đào tạo cho doanh nghiệp cua VCCI          Tr.l

So đò 3-5   :  Mồ hình các tó chức XTTM Luận văn giải pháp tăng cường hoạt

động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam cua Việt Nam                     Tr.141

MỤC LỤC

Trang

<<<123>>>

PHÂN MÓ ĐÁU

05

CHƯƠNG l: NHƯNG LY Ll ẬN Có BAN VÊ xức TIÊN THI ONG MAI VÓI PHÁT TRIẼN DOANH NGHIÉP NHÒ VA VỪA ơ VIỆT NAM

08

1.1- VAI TRÒ CUA XÚC TIÊN THƯƠNG MẠI Đối VỚI NÊN KINH TÊ QUỐC DÂN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP NHÓ VÀ VỨA.

08

1.1.1- Xúc liên thương mại và tính tàt yếu Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam

08

1.1.2- Vai trò cùa xúc tiến thương mại đối với nền kinh tẻ quõc dãn

16

1.1.3- Doanh nghiệp nho và vừa và vai trò của xúc tiến thương mại đới với DNNVV ở Việt Nam.

18

1.2- NỘI DƯNG Cơ BÁN CỦA xức TIÊN THƯƠNG MẠI.

21

1.2.1- Nội dung cơ bản cũa Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam xúc tiến (hương

21

1.2.2- Nội dung cơ bản cùa xúc tiẻn thương mại vĩ mổ.

27

1.3- NHẢN TO Cơ BAN ÃNH HƯỜNG ĐẼN KHẢ NÂNG Hỗ TRƠ DNNVV THÔNG QUA xúc TIẼN THƯƠNG MAI Ò TAM VĨ MÓ

31

1.4- KINH NGHIÊM CỨA MỘT số NƯỚC TRỌNG VIỆC Tỏ CHỨC HOẠT ĐỘNG xúc TIẼN Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam THƯƠNG MAI vi MÔ Hổ TRỢ DOANH NGHIỆP

33

CHƯƠNG 2: ÌHỰÍ 1RẠNG HƠẠi ĐOhiu AÍ i ỈEN THƯƠNG MAI HÒ TRƠ DNNVV CỨA VCCI.

38

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam
Luận văn giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam của phòng thương mại và công nghiệp việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart