Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)

48.000

Category:

Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)

Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)

fff

Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)

fff

Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)

fff

Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)

fff

Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)

fff

Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)

fff

LỜI CAM DOAN

Luận vãn tốt nghiệp: “Giíii pháp tạo dộng lực cho nhân viên tại Hội sơ Ngân hùng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ” là kết quã quá trình nghiên cứu nghiêm lúc cùa hán thân tác giã với sự giúp đờ. hưởng dẩn lận tinh của TS. Vũ Thành Ilưóng

Tác gia xin cam đoan dây Lã san phẩm do chinh ban thân viết ra. không sao chóp hâl cứ luận vân hay chuyên đê nào.

Nếu xáy ra bầt cứ vần dề gì. tác gia XUI hoàn toán chịu trách nhiệm.

Hà Nội, tháng 11 nám 2015

l ác già

Nguyên Thị Thuỳ Linh

LỜI C ẢM ƠN

Tôi Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) xin chần thành câm ơn các Quý thầy cô Khoa kế hoạch và phát triển cùng như Viện Đão Tạo Sau Đại Học – Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội đà lận tâm giáng dạy, truyền đạt nhừng kiên thức quý báu cho lôi trong SUÔI thời gian học tập tại trường. Đặc biệt, tôi xin chân thành càm ơn thầy giáo TS. Vù Thành Hướng đà lận lình chi báo. hướng dan cho lôi hoàn thành luận vân này.

TỎI cũng xin chân thành Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) cam ơn Lành dạo. các anh chị dồng nghiệp dang làm việc lại Hội sỡ Ngân hàng TMCP sài Gòn Hà Nội đà hcl lòng lạo điêu kiện, hồ trợ. cung cấp số liệu vã dóng góp kiến quý bâu giúp tôi hoàn thành luận vãn này.

Hà Nội, rháng 11 năm 2015

Tác giá

Nguyên Thị Thuỳ Linh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỞI CẤM ƠN

DANH MỤC MÉT TẤT

DANH MỤC Sơ DỞ, BÁNG BIEU

TÓM TẤT Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) LUẬN VẤN

MỞ ĐAU

CHƯƠNG 1: CO SÒ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIỀN VÈ I ẠO DỘNG Lực CHO

NGƯỜI LAO DỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Lý luận chung về dộng lực và tạo dộng lục cho nguôi lao dộng trong

doanh nghiệp

ỉ. 1.2.1. Nhóm yếu Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) lồ thuộc vè phía hân thân người lao động

ỉ. 1.2.2. Nhóm yếu tổ thuộc về mói trường bên trong

ỉ. 1.3.2. Học thuyết còng hằng cùaStacy Adams

 • 1.2. Nội dung CO’ bàn cùa tạo dộng lực cho Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) nguôi lao dộng trong doanh

nghiệp

 • 1.2.1.1…………………………………………………………………………………

Chinh sách tiền lương

ỉ. 2.1.2. (‘ông Ị ác khen thướng và trợ cap

 • 1.2.2.3. Hãnh giá Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở

ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) thực hiện cõng việc

 • 1.3. Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động một số doanh nghiệp

trong và ngoài nước và khã nâng áp dụng vói SIIB

CHƯƠNG 2: Tllực TRẠNG ĐỌNG Lực VÀ CÔNG TẤC TẠO ĐỌNG Lực CHO NHẤN VIÊN LẤM VIỆC TẠI HỘI Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) SỎ NGÂN HÀNG TMCP SÃI GÒN – HÀ NỘI GI AI ĐOẠN 2010 -2014…………………………………………………17

 • 2.1.1. Quá trình hĩnh thành và phát triền cúa Ngần hàng TMCP sài Gòn Hà

Nội (SIIB)

 • 2.1.1.1. Lịch sử hình thành vá phát triển cua Ngán hàng TMCP Sài Gòn –

Hà Nội

 • 2.1.     ỉ.2. Tầm nhìn, chiến lược phát triển và giá trị cốt ìõi. Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) . 18

 • 2.1.3. Các dặc diêm cua Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Ilà Nội anh hương dến

lạo động lực cho nhân viên lại Hội sô

2. ỉ. 3. ì. Đặc diem về von

2. ỉ. 3.2. Dặc điểm về ỉao dộng.

2. Ị. 3.3. Đặc điếm về cơ cầu lô chức

Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)

2. ì. 3.4. Đặc điếm về nhàn viên của Hội sở.

 • 2.2. Động lực cùa nhân viên tại Hội sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Ilà Nội…29

 • 2.3.  Phân tích thực trạng công tác tạo dộng lực cho nhân viên tại Hội sò

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Ilà Nội giai doạn 2010-2014

2.3.2.4…………………………………………..……

hội thảng tiến

 • 2.4. Đánh giá chung về công tác tạo dộng lực cho nhân viên làm việc tại Hội sỏ’ Ngân hàng TMCP Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) Sài Gòn – Ilà Nội giai đoạn 2010-2014

CHƯƠNG 3. CÁC GIÃI PHẤP HOÀN THIỆN CÔNG TẤC TẠO ĐỌNG Lực CHO NHÂN VIÊN LÃM VIỆC TẠI HỘI SỎ NGÂN HÀNG TM( p SÃI GỗN-HÀNỘI……………………………………………*……*

 • 3.1. Quan diêm tạo dộng lục của Hội só’ Ngán hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 70

 • 3.1.1.  Định hướng phái triển cùa SHB Luận văn giải pháp tạo động lực cho

nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) đến năm 2020

5. ỉ. Ị. Ị. tìịnh hướng phái Iriển chung

 • 3.1.2. Quan điêm tạo động lực của Hội sỡ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà

Nội………………….."……………….

 • 3.2.  Giái pháp tạo dộng lục cho nhân viên làm việc tại Hội sở Ngân hàng

TMCP Sài Gòn – lĩà Nội………………………………..

 • 3.2.1. Xác định chính xác nhu câu của người lao động và mức độ ưu liên Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) của các nhu cầu dề làm căn cứ dưa ra các biện pháp tạo dộng lực phũ hợp 73

 • 3.2.2.  Thiết kế hệ thống tra lương cho nhân viên cóng bang, gắn VỚI giá trị

công việc và hiệu qua lâm việc cùa người lao dộng

 • 3.2.4.  Cái liên công lác đào lạo và phái triền nguôn nhân lực theo hướng phù

hợp với yêu cầu công việc trước mắt và tương lai

Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb) .3.2.5. Dám bào công lác đánh giá thực hiện công việc chinh xác, công


bâng.82

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHU LỤC

DANH MỤC VIẾT TẤT

<<<123>>>

SHB

Ngân hàng TMCP Sãi Gòn Hà Nội

TCB

Ngân hãng TMCP Kỳ thương Việt Nam

TMCP

Thương mại Luận văn giải pháp tạo động 1""’ cho nhâ, viêrị tm hội cỏ „<>â, hànc t™cc Oà,

QTNNL

Quán trị nguồn nhàn lực

PTNNL

Phát Iricn nguồn nhân lực

IIĐQT

TGD

I lội dong quán trị Tông giám đốc

ĐIIĐCĐ

Đại hội dong co dông

PL

Phụ lục

CBCNV

BI1XI1

(‘án bộ công nhàn viên Báo hiểm xă hội

BHYT

Bao hicm y le

NI1NN

Ngân hảng nhà nước V    V

KQTHCV

Kcl qua thực Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội cỏ nrân han> tmcn cài

Giám doc

PGD

Phó giám đốc

Nl.Đ

Người lao dộng

LDBQ

Lao động bỉnh quân

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)
Luận văn giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại hội sở ngân hàng tmcp sài gòn hà nội(shb)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart