Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội

48.000

Category:

Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội

Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội

fff

Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội

fff

Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội

fff

Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội

fff

Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội

fff

Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội

fff


1170-LV . ThS PHKTQD


A AA

NGUYEN QUOC TUAN

?/,.A‘?A

GIÁI PH ÁP TẠO VON CHG SAN XU At XWH DOANS Ổ CÔNG TY XUAT NHẬP

SỨC SAN GIA CAM HẦ NỘI

í ANĨMEX HANOI)

LUẬN ẨN THAC SY QUẤN TRI KINH DOANH Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội

HẦN$: – 1993

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DÂN

NGUYÊN QUỐC TUÂN

KHOASSH

Giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ỏ Công ty xuất nhập khẩu súc sản gia cầm Hà nội (Animex Hanoi)

LUẬN ÁN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngành: Quản trị kinh doanh

Giáo viên hưởng dần ỉ: PGS.PTS Nguyễn Công Nghiệp

Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội Giáo viên hướng dần 2:ĩhs Trần Đãng Khâm

ĐẠI HỌC KTQD

TRUNG TÂM THÒNG TIN ThTKÓỆN

Hà nội – 199«

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I: VỐN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XNK TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUƠNG

1.1. ĐẶC ĐIỀM KINH DOANH CÙA NGÀNH XUẤT NHẬP KHAU

 • 1.1.3    Nhiệm Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu

súc sản gia cầm hà nội vụ cùa ngành xuất nhập khẩu

 • 1.1.4    Đặc điểm hoạt động kinh doanh XNKnói chung và kinh doanh 8

hàng súc sàn gia cám cúa các doanh nghiệp XNK nói riêng

 • 1.2    NHL’ CẦU VÀ VAI TRÒ CỦA VốN KINH DOANH TRONG CÁC

DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHAU

 • 1.2.2    Vai trò von trong kinh doanh và nhu cấu vốn đối với các Luận văn giải pháp tạo

vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội DN

 • 1.3    NGUỒN VỐN VÀ CÁC NHÂN TÓ ẢNH HUỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG

TẠO VỐN ờ CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

 • 1.4    KINH NGHIỆM TẠO VốN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ờ CÁC

NUÓC

Chương II: THỤC TRẠNG VẾ VÓN VÀ HUY Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội ĐỘNG VỐN PHỤC vụ CHO SẢN XUẤT KINH DOANH ở CỒNG TY XNK súc SÀN GA CẦM

 • 2.1    Sơ LUỢC VỀ TỔ CHÚC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG

  <<<123>>>

  TY

  2.1.1

  Sự hình thành và phát ưiển cùa Cóng ty

  24

  2.1.2

  2.2

  Hoạt động kinh doanh cùa Cóng  ty

  THỤC TRẠNG VỀ VỐN. HOẠT ĐỘNG TẠO VỐN CỦA CÔNG TY

  26

  2.2.1

  Thực trạng về vốn cùa Cóng ty

  27

  2.2.2

  Tạo vốn ờ Cóng ty qua các kênh

  32

  2.2.2.1

  Kênh ngân sách Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty

  xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội

  32

  2.2.2.2

  Kênh tín dụng

  33

  2.2.2.3

  Kênh tự bổ sung

  39

  2.2.2.4

  Kênh khác

  39

  2.2.2.5   Tính toán chi phí huy động vốn.

  2.3 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TẠO VốN CỦA CÔNG TY

  39

  2.3.1

  Một số ưu điểm trong hoạt động tạo vốn

  40

  2.3.2    Tổn tại và nguyên nhàn trong hoạt động tạo vốn cùa Cóng ty             41

  Chương III: GIẢI PHÁP TẠO VÓN CHO SÀN XUẤT KINH DOANH

  Ỏ CÔNG TY XNK súc Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội SÀN GIA CAM HÀ NỘI

  3.1    MỤC TÊU CHIẾN LUỢC công ty

  3.1.1

  Khâ nàng sàn xuất và xuất khẩu thịt trong nước

  43

  3.1.2

  Thị trường xuất khẩu

  44

  3.2

  CÁC QUAN ĐIỂM TẠO VỐN

  44

  3.3

  CÁC G1À1 PHÁP TẠO VỐN

  46

  3.3.1

  Tạo vốn lưu động

  47

  3.3.1.1

  Nhu cầu vốn lưu động cho xuất khẩu

  47

  3.3.1.2

  Tạo vốn lưu động từ kênh ngân sách

  48

  3.3.1.3

  Tạo vốn lưu động nguổn tín dụng

  50

  3.3.2

  Tạo vốn đầu tư

  56

  3.3.3

  Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội Các điều kiên vê mói trường để Cóng ty Animex tạo vốn thành cóng 59 theo những giải pháp trên

  3.3.4

  Phương pháp xác định chi phí vốn vay

  59

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

65

67

69


LỜI MỜ ĐẦU

Phát triển kinh tế đối ngoại, từng bước hoà nhập nền kinh tế nước ta với nền kinh tế khu vực và thế giới ỉà một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách đổi mới của Đàng và Nhà nước ta. Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội Những năm qua, hoạt động kinh tê’ đối ngoại đã phát triển trên diện rộng và sáu. Nãm 1986 kim ngạch XNK cả nước đạt 2.944 ty USD, đến nãm 1996 đà đạt 18,4 tỷ USD. tàng trung bình hàng năm 24.8%. Sàn phẩm xuất khẩu trước đày chủ yếu là các sản phẩm thô. nay chuyển sang sản phẩm ché biến có chất lượng cao. Quan hệ thương mại trước đày chủ yếu chì tập trung các nước thuộc khới XHCN Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội . nay nước ta có quan hệ thương mại với trén 150 nước trẽn thế giới bao gổm các cường quốc và các trung tâm kinh tế lớn của thố giới !5‘ . Sự phát triển cùa hoạt động kinh tế đối ngoai về qui mó. tốc dỏ là kết quà không thê phù nhận cùa thành tựu những năm thực hiện chính sách đổi mới của Đàng và Nhà nước.

Trong khi hoạt động kinh tế đối ngoại đang phát triển với tốc đò cao thì các DNNN KD trong Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội lình vực thương mại. mặc dù được coi là lực lượng chủ dạo trong hoạt động thương mại, song hệ thống các DN thương mại NN đang tó ra hoạt động kém hiệu quà. Theo các quan chức Bộ thương mại. một trong những nguyên nhân cơ bản nhất vốn các DN thương mại quá ít. khóng đáp ứng cho nhu cầu đầu tư dài hạn và nâng cao năng lực KD.

Tình trạng thiếu vốn KD cùa các DN đặc biệt là các DNNN. đã trờ Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội thành để tài được nhiều nhà khoa học và các nhà quản lý kinh tê’ quan tâm. Nhiều cuộc hội thào khoa học và các diẻn đàn trên báo chí về các giải pháp tạo vốn cho DN đã được tô chức ở các trường đại học kinh tế. viện khoa học… Nhiều giải pháp tạo vốn được đưa ra, nhưng việc áp dụng các giải pháp đó vào thực tiển vẫn còn là khoảng cách lớn.

Đề tài: "Giải pháp tạo vón cho sản xuất kinh Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội doanh ỏ Cóng ty XNK Súc sấn Gia cấm Hà nội” được đật ra nhằm góp phần tìm kiếm những giải pháp hữu ích giúp cho DN KD đạt hiệu quà cao hơn.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội
Luận văn giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh ở công ty xuất khẩu súc sản gia cầm hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart