Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la

49.000

Category:

Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la

Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la

fff

Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la

fff

Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la

fff

Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la

fff

Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la

fff

Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cửu khoa học cùa tôi, có sự hồ trợ từ PGS. TS. Nguyền Thanh Hà – người hướng dẫn khoa học và nhừng người tôi đà câm ơn. Các nội dung nghiên cứu và kết quà thê hiện trong Luận vãn nãy là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào.

Hà Nội, ngày tháng năm 201 ỉ

Tác gia

LỜI CẢM ƠN

Đê hoàn thành ban luận Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la vãn này. em xin chân thành cảm ơn sự hướng dần tận tình cùa PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà trong suốt quá trình viết và hoàn thành luận vãn.

Em xin bây tỏ lòng biết ơn tới các thầy cò giáo trong Khoa Ke hoạch và Phát triển. Viện đào tạo Sau đại học. Trường Đại hoc Kinh tế Quốc dân đà tạo điều kiện và giúp dờ em hoàn thành luận văn này.

Hà Nội, ngày tháng năm 201 ỉ

Tác giã

Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la MỤC LỤC

TRANG

DANH MỤC CÁC CHƯ VIẾT TẤT

DANH MỤC BÀNG, BIÉU, sơ ĐÒ, HÌNH VẼ

TÓM TẤT LUẬN VÃN

CHƯƠNG 1: Sự CÀN THIÉT CÙA VÁN ĐẺ BAO VỆ MÔI TRƯỜNG NHÀM PHÁT TRIẺN BÈN VƯNG CÁC KHI CÔNG NGHIỆP TỂNH SƠN LA

1

.Vai trò cùa KCN đối với sự phát triên kinh tể – xã hội

 • 1.2.  Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu

công nghiệp tỉnh sơn la Mối quan hệ giữa các vấn để môỉ trường và PTBV các KCN, CCN

1.2.4. Các nhân tố ảnh hương đến vấn để BVMT KCN

 • 1.3. Sự cần thiết phải bào vệ môi trường KCN, Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la CCN tinh Sơn La 21

cần thiết phái bão vệ mòi trường KCN, CCN tinh

CHƯƠNG 2: CÁC VÁN ĐẺ MÓI TRƯỜNG ĐẬT RA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIẺN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TÌNH SƠN LA

tĩnh Sơn La thời gian tới

2.2.1

vấn đề về mòi trường không khi

 • 2.3.1.  Chính sách và hệ thống vãn ban quỵ phạm pháp luật về Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la quan lý môi

trường và quân lý môi trường KCN

 • 2.4.2.  Đánh giá tác Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các

khu công nghiệp tỉnh sơn la động lan lóa cùa các KCN, CCN tinh

CHƯƠNG 3: MỌT SỠ GIÃI PHÁP MỎI TRƯỜNG NHẤM MỤC TIÊU

PHẤT TRIẺN BÉN VỮNG CẤC KHU CÒNG NGHIỆP TĨNH SƠN LA

 • 3.2. Quan điểm, mục tiêu phát triển các KCN tĩnh Sơn La đến nãm 2020….67

 • 3.2.1.  Quan điểm phát triển các khu công nghiệp tinh Sơn La đến năm 2020 .67

 • 3.2.2.  Mục tiêu phát triển các khu Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển

bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la còng nghiệp tinh Sơn La đến năm 2020

 • 3.3.2.  Kiện toán bộ máy quan lý môi trường và quan lý môi trường KCN. CCN…. 70

Một số giai pháp khác

KÉT Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la LUẶN

TÀI LIẸU THAM KHAO

PHỤ LỤC:

DANH MỤC CÁC CHỮ VIÉT TẤT

<<<123>>>

BQL

Ban quan lý

BVMT

Bão vệ môi trướng

CCN

Cụm công nghiệp

ĐTM

Đánh giá tác động mói trường

GHCP

Giới hạn cho phép

KCN

Khu còng nghiệp

PTBV

Phát triển ben vừng

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TN&MT Luận văn giải pháp về môi „1^ r… „hát

Tài nguyên & Mỏi trường

ƯBND

Úy ban nhân dàn

DANH MỤC BẢNG BEẼƯ, BIẺU ĐÔ, HÌNH VẼ

I. DANH MỤC BÁNG BIÉU

Bâng 1.1: Diện lích, sán lượng cây lưcmg thực, cây công nghiệp tinh Son l.a

Báng 2.1: vị Iri quan Irăc môi trường không khi diêm công nghiệp linh s<m l.a nãm 2008, 2010

Bang 2.2: Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp

tỉnh sơn la  Tiêu hao nhiên liệu trong một ca sán xuất tại KCN Mai Sơn

Bang 2.3:   Tiêu hao nhiên liệu trong  một ca sán xuất tại CCN Bó Bun

Báng 2.4:  Mức ôn phái sinh lù hoại   động cúa các ihicl bị xây dựng

Báng 2.5:   Ước lính ihài lượng các chầl ô nhiêm không khi khi các KCN, CCN linh

di vào hoạt dộng

Bâng 2 Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la .6: Vị trí quan trắc mòi trưởng nước tại các diềm công nghiệp tập trung

Bàng 2.7: Phàn tích chất lượng môi tnrờng nước tại các điếm còng nghiệp 2010…40 Báng 2.8. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa cháy tràn

Bâng 2.9: Ước tính tông lượng nước thài và thái lượng các chat ô nhiễm trong nước thãi khi các KCN, CCN linh đi vào hoạt động

Băng 2 Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh

sơn la . 10. Thãi lượng các chất ô nhiễm trong nước thãi sinh hoạt khi không cỏ hệ thống xử lý ………………………………………………………………………………………………………………………..44 Bang 2.11: Tinh hĩnh chi ngân sách cấp tinh giai đoạn 2008 – 2009 cho sự nghiệp tải nguyên môi trường (triệu đồng)………………………………………………………………………………………..54

Bâng 2.12. l ồng họp các lác động môi trường của KCN Mai Son và CCN Bó Bun… 64 Bâng 3.1. Quy trình lông ghép vân đè môi trường vào quy hoạch Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la sữ dụng đàl do chưong trình

SEM LA thực hiện

 • II. DANH MỤC BIEV ĐÓ

Biêu dồ 2.1: Biểu dồ tiếng ồn tại các diêm công nghiệp tinh năm 2010 (dBA)

Biêu dồ 2.2: Hàm lượng bụi lơ lưng tại các diêm công nghiệp tinh năm 2010 (pgnr)

Biêu đô 2.3. I hành phần châl ihâi rán công nghiệp trên địa bàn linh nàm 2009 (%) …45 Biêu dồ 2.4 Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh

sơn la : Dự báo khổi lượng chất thai lẩn trên toàn tinh dến năm 2020…………………………….48

 • III. DANH MỤC IIÌNTI VẺ

Hình 1.1. Mô hình phái triên bền vừng……………………………………………………………………12

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la
Luận văn giải pháp về môi trường cho sự phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh sơn la
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart