Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

Add your review

Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

fff

Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

fff

Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

fff

Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

fff

Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

fff

010c


Ỏfl JVfl ỈAÍ3IG ONỈỎHl 311INIIM ONíìA


VH 9MQ(I WVHcI Í1A


NỈVQ 3010 31 HMD! 3ỎH IVG 9


3552 LV. ThS ĐHKTQD


MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TÂT

DANH MỤC Sơ ĐÒ VÀ BẢNG B1ẺƯ

TÓM TÁT LUẬN VĂN

LỜI MỞ DÀU

CHƯƠNG 1. LUẬN CỨ CỦA VÁN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO

THANH NIÊN VIỆT NAM

 • I. Thanh niên và vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội

3

 • 2. Những đặc trưng của lao động thanh niên Việt Nam có liên quan

đến giải quyết việc làm

 • 3. Vai trò của lao động thanh niên trong phát triển kinh tế – xà

hội

 • II. Giải quyết việc làm cho lao động thanh Luận văn giải quyết việc

làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ niên

 • 3. Các nhân tố ảnh hưởng tói giải quyết việc làm cho lao động

thanh niên Việt Nam

 • 2. Tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm của thanh niên

 • 3. Xu hướng phát triền kinh tế Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ -xâ hội của các nước đang phát triển 37 CHƯƠNG 2. THỤC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN VÙNG KINH TẾ TRQNG ĐIẾM BẨC BỘ THỜI GIAN QUA…40

 • 1. Quá trình hình thành và phát triển của Vùng kinh té trọng điểm

Bắc Bộ

 • 2. Đặc điểm kinh tế – xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có

liên quan tó’i giải quyết việc làm cho lao động Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ thanh niên

 • 1. Quy mô lao động thanh niên Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 46

 • 2. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của thanh niên Vùng kinh té

trọng điểm Bắc Bộ

 • 3. Chất lưựng lao động thanh niên Vùng kỉnh te trọng điếm Bắc

Bộ

 • III.  Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng

điểm bắc bộ Thực trạng giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

 • 1. Các chính sách của Nhà nưóc có liên quan đến giải quyết việc làm cho lực lương lao động thanh niên Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ .. 53

 • 2. Tình hình lao động thanh niên Vùng kinh tế trọng điểm Bắc

Bộbị mất việc làm do suy giảm kinh tế

 • 1. Qua các tiêu chí đánh giá Luận văn giải quyết việc làm cho thanh

niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN VÙNG KINH TẾ TRQNG ĐIẾM BẤC BQ ĐẾN NÃM

2020

 • I. Cơ hội, thách thức cho vắn đề giải quyết việc làm cho thanh niên

Vùng kinh te trọng điềm Bắc Bộ

1. Tình hình phát triển kinh té – xã hội Vùng kinh tế trọng điểm

Bắc Bộ

 • 2. Quan điểm phát triền kinh tế – xã hội của Vùng kinh tế Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ trọng

điểm Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

 • 3. Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Vùng kinh tế trọng

điểm Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

 • II. Nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên Vùng kinh tế

trọng điểm Bắc Bộ đến nãm 2020

 • 2. Quan điểm, mục tiêu về giải quyết Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ việc làm cho thanh niên

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

 • 3. Định hưóng giải quyết việc làm cho thanh niên Vùng kinh tế

trọng điểm đến năm 2020

 • III.  Các giải pháp đẩy mạnh giải quyết việc làm cho thanh niên

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan giải quyết việc làm cho thanh niên Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

 • 2. Phát triển kinh tế thúc Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ đẩy tạo việc làm cho thanh niên Vùng

kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

 • 3. Phát triền nguồn nhân lực thanh niên Vùng kinh tế trọng điểm

Bắc Bộ

 • 4. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việc

làm và Đồ án hồ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 -2015

 • 6. Hỗ trợ phát triển thị trường lao động Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ vùng kinh tế trọng điểm

Bắc Bộ

KẾT LUẬN……………..

TÀI LIỆỦ THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart