luận văn hành chính so sánh

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

luận văn hành chính so sánh

luận văn hành chính so sánh

fff

luận văn hành chính so sánh

fff

luận văn hành chính so sánh

fff

luận văn hành chính so sánh

fff

luận văn hành chính so sánh

fff

luận văn hành chính so sánh

fff

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

MỒN HÀNH CHÍNH SO SÁNH

ĐẺ BÀI

“Khi bàn tới giãi pháp tư nhân hoá, David Osbome và Ted Gaeble đà nhận xét. Tư nhân hoá là một mủi tên trong bao đựng tên cua chinh phu nhưng hoàn toàn rõ ràng là. tư nhân hoá không phai là toàn bộ sự tra lời nói chung, hãy phân tích nhận định trên"

luận văn hành chính so sánh HẢ NỘI 2011

I. Phần mở đầu

Hoạt động quàn lý ra đời từ khi có xà hội loài người, có lao động tập thê , có sự phàn công và hợp tác lao động, xà hội này càng phát triên, cùng với sự phát triên của xà hội loài người và quy mô cùa các tô chức ngày càng mờ rộng, hoạt động quan lý ngày càng phức tạp, nó đòi hôi nhưng người quan lý phai có trình độ, chuyên môn nhất định, luận văn hành chính so sánh do đó trong quán lý bat đau có sự phân còng và chuyên môn hoá lao động ngày càng cao. Một xu hướng thay đỏi quan trọng trong quan lý phàn chia thành hai nhóm hoạt động, nhóm thứ nhất là những hoạt động có tinh quyết định đen xứ mệnh cùa tỏ chức, nhóm thứ hai là nhừng hoạt động có tinh chap hành và điêu hành cua tò chức và nhóm này nó đòi hỏi tính chuyên môn hoá cao được gọi là hoạt động hành chinh, như vậy luận văn hành chính so sánh hoạt dộng hành chính là một bọ phận của hoạt động quan lý. thực tiễn hoạt động hành chính đà đặt ra nhiêu câu hỏi cho các nhà khoa học. nhà hành chính là. làm thế nào đé chấp hành tốt các quyết định cùa giới chu hoặc giới quyên lực. làm the nào đê điêu hành một tô chức hoặc xã hội một cách kinh tế, hiệu lực. hiệu quả và còng băng.

Trong quá trinh tìm kiêm câu trà lời cho nhùng câu hoi trên luận văn hành chính so sánh đà xuât hiện hiểu còng trình nghiên cứu, tỏng kết về hành chinh như: Nghiêncứu về hành chinh cua Woodnow Wilson. Hành chính và chính trị cùa Frank Goodnow, thuyết hành chính chung và trong công nghiệp cùa Henry Fayol. lý luận về tô chức kinh te và xà hội của Max Weber…Ket quà là sự ra đời một ngành khoa học đó là khoa học hành chính hay hành chính học, với nhừng mò hĩnh hành chính, được áp dụng vào quăn lý duy trì luận văn hành chính so sánh trật tự xà hội. nhàm nâng cao hiệu lực. hiệu qua cùa nen hành chính, mồi quốc gia khác nhau, luỳ thuộc vào điêu kiện, hoàn cánh mụ c tiêu chinh trị mà có sự vận dụng mò hình có sự khác nhau.

11. Nội dung

11.1 .Các khái niệm tư nhân hóa. xà hội hóa.

Quá trinh hình thành các khái niêm lư nhân hóa. sự tham gia của khu vực tư nhân, quan hệ dồi tác công luận văn hành chính so sánh tư

Khi mới bát đầu “mở cửa’ lĩnh vực dịch vụ công cộng đô thị cho khu vực lư nhân vào đầu lư, các nhà làm chính sách gọi đó là quá trinh lư nhân hóa. Sau mộl thời gian, người ta nhận thấy cách gọi dó không thích hợp lẩm vì kinh doanh hàng hóa công cộng không hoàn loàn giống với kinh doanh hàng hóa tư, và chính quyền vẫn có trách nhiệm báo đàm cung ứng đầy dù dịch vụ công cộng đô thị dù rằng luận văn hành chính so sánh việc sân xuất chúng dã chuyền giao cho khu vực tư nhân. Do đó người ta thay từ tư nhân hóa bàng từ sự tham gia cũa khu xực tư nhân. Tuy vậy, cụm từ nãy vẫn chưa phan ánh đúng thực chất cua chính sách thu hút tư nhàn vào lĩnh xyc dịch vụ công cộng nên khoang vài chục năm gằn đây người ta dùng cụm từ quan hệ đoi tác công-tư (PPP). Cách gọi này the hiện quan lie binh đảng cùng chia SC lợi luận văn hành chính so sánh ích. trách nhiệm và rúi ro (có the gọi lai là 3 chia sê) giừa chinh quyền, bên cung ứng vả cộng dồng tiêu dùng dịch XỊI.

Trong chuyên văn quốc le người ít dùng từ “xă hội hóa" trong trường hựp tương tự mà dùng chu yếu trong xẵ hội học dế chi quá trình một hiện tượng, hãnh vi hay quan diêm từ một số ít người lan rộng ra trong xà hội.

ĨT.2 Sự khác biệt giừa tư nhân luận văn hành chính so sánh hóa vã quan hệ dối tác công-tư

Tư nhân hóa và xà hội hóa đều dề cập đen quá trình mở cứa một ngành hay một lĩnh xực thuộc sờ hừu nhà nước, do Nhà nước nẩm dộc quyển, cho khu xực phi nhã nước (tư nhân, cộng dồng, thành phần nước ngoài…) tham gia với nhiều hĩnh thức. Tuy vậy giữa hai khái niệm đó vần có sự khác nhau rất lớn. không chi vi bên tham gia là khu vực tư nhân luận văn hành chính so sánh mà thôi (trong tư nhân hóa) hay bao gồm nhiều thành phần hơn. kể cả cộng đồng (trong xà hội hóa), mà chù yếu là ở mối quan hệ giửa chinh quyền với bên cung ứng dịch vụ. Trong tư nhân hóa, sau khi đà chuyên giao công việc kinh doanh (đầu tư xây dựng, vận hãnh công trinh và phân phối dịch vụ) cho tư nhân thì chính quyền chi còn làm công việc quan lý nhà nước thông qua các công cụ luật luận văn hành chính so sánh pháp, hành chính, tài chính (thuế), mọi rũi ro kinh doanh đều do tư nhân gánh chịu. Trong xà hội hóa. mà cụ thề lã hĩnh thức đối tác công-tư. ngoài trách nhiệm quan lý nhã nước chinh quyền còn lã một bên đối tác tham gia có quyền lợi và trách nhiệm rò ràng. Có thể nói thực chất mối quan hệ dó là “quan hệ ba chia sê”, tức lã cùng chia sẽ lợi ích. cùng chia sẽ trách nhiệm luận văn hành chính so sánh và cùng chia sé rủi ro. Mức độ chia se trong từng mặt có thể nhiều ít khác nhau tùy theo mô hình ppp được lựa chọn áp dụng, nhưng tựu trung vần phái bao gồm cã ba mặt đó.

Mò hình ppp cho phép vận dụng cơ chế thị trường vào lĩnh vực cung ứng dịch vụ còng cộng. Việc lựa chọn đối tác tư nhân thường dược thực hiện thông qua đấu thầu đê thúc đẩy cạnh tranh.

II.3 Tư nhân hóa ớ các luận văn hành chính so sánh nước Tây Âu

Tinh hĩnh tư nhân hoá ơ Tây Âu Khoáng mười năm trước, mọi người đều cho rằng, tư nhân hoá là một phương pháp tốt đê cai thiện tinh hình kinh tế châu Âu. Các chinh phũ thuộc các đàng phái khác nhau dều đà lựa chọn con đường tư nhân hoá do cựu Thủ tướng Margaret Thatcher vạch ra. Bằng cách chuyến các tài sán thuộc sờ hừu nhà nước sang sờ hừu tư nhàn, thòng qua việc bán các cồ phiếu, có thế luận văn hành chính so sánh mang lại hiệu quã kinh tế cao và qua đó thu được nhiều tiền cho ngân sách nhà nước.

Quá trinh tư nhân hoá đà có nhưng tác động rò ràng. Tại Anh. các công ty nhà nước tạo ra 12% GDP năm 1979. nhưng chi tạo ra 2% GDP năm 1997. Lúc đó. thậm chi Chính phủ thuộc Đãng Xà hội Pháp cũng chấp nhận tư nhân hoá. Trong thời kỳ 1997-2002. Chinh phũ cùa Thú tướng Jospin thuộc Đãng Xã luận văn hành chính so sánh hội tiến hãnh tư nhân hoá còn mạnh tay hơn các chính phu tiền nhiệm. Chính phu Jospin đà phát hành lằn thử nhất 7,1 tý USD cô phiếu đề tư nhân hoá công ty viền thông nhà nước France Telecom trên thị trường chứng khoán năm 1997, sau đó lại phát hãnh lần thử hai 10.4 tỳ USD cỗ phiếu đè tiếp tục tư nhân hoá công ty này.

Tuy vậy, đến nay, số lượng tư nhân hoá ở châu Âu đà giâm. luận văn hành chính so sánh Tại một số nước, bao gồm Hà Lan và Đức. các kế hoạch tư nhân hoá cơ sớ hạ tầng như bưu điện, sân bay và đường sắt đà bị hoàn hoặc đinh chỉ. Tại Italia, Chính phu cua Thủ tướng Silvio Berlusconi, một nhàn vật nhiệt thành với tư nhàn hoá, đà không tham gia vào quá trinh tư nhân hoá. Qúa trinh này đà bị ngăn chặn bơi cuộc tranh luận về các hậu quà chính trị do tư nhân hoá gây ra. ơ luận văn hành chính so sánh Pháp, việc cánh ta chiếm da số trong Nghị viện đà mang lại xung lực mới cho chương trinh tư nhân hoá bị ngăn lại, nhưng vần có nhiều người lo ngại răng, chính sách tư nhân hoá sỗ gây tác động không tốt về mặt chinh trị.

Tư nhân hoá dược tiến hành kém tích cực hon trước lã do thái độ của các nước châu Âu đối với tư nhân hoá đà có sự thay đồi đáng kể. Anh quốc, là nước đầu tiên tiến hành luận văn hành chính so sánh tư nhân hoá, bị phê phán là đi quá xa trong việc bán hệ thống dường sẳt và dề ra các “sáng kiến tài chinh tư nhàn" trong ngành Dịch vụ y tế và Vận tái. Việc bán một phần hệ thống kiêm soát vận tai hàng không cũng gây ra nhiều cuộc tranh luận.

Các vấn để tồn tại trong tư nhân hóa

Việc tiếp tục tư nhân hoá còn gặp khó khăn bơi lợi ích nhà đầu tư đà không được bào đâm khi họ mua luận văn hành chính so sánh cô phiếu trong nhùng vụ tư nhân hoá trước đây. Chẳng hạn, các nhà đầu tù’ cổ phiếu viễn thông France Telecom và Deutsche Telecom đã bị cháy túi đến mức họ có thế không mua cổ phiếu nữa trong thời gian tới. Điểu này đặt ra câu hoi các chinh phu có thê lãm gi đè lấy lại lòng tin cùa nhã đầu tư. Trong khi đó, các chinh phu cùng phai tim cách giám bớt cô phần của minh trong các còng ty này. Thi dụ, luận văn hành chính so sánh Chính phủ Italy đang xem xét khã năng phát hành loại trái phiếu chuyến đôi đê thu hút tiền và đồng thời cho phép các nhà đầu tư có thê chuyên tiền gốc trái phiếu sang cố phiếu. Đây có thê là một cách đè tránh lặp lại vấn đề như đà xày ra đối vởi Công ty Enel.

ơ Pháp, Chính phu cánh hừu mới bầu với Thu tướng Jean-Pierre Raffarin đà có nhiều kế hoạch tư nhân hóa. Bộ trưởng Tài chinh Francis Mer đà gợi luận văn hành chính so sánh V rằng, các phần sờ hừu nhã nước trong các công ty Hàng không Air France và công ty Điện tư Thales có thè được bán đi, đê thu về 5 tý Euro (4.7 tỳ USD). Lành đạo công đoàn nói rảng, Chinh phũ dã xem xét khã năng bán một nữa cổ phần của minh trong Công ty Gaz de France, trị giá 7 tý USD, và nhà nước chi còn nắm giữ 10% cô phần trong Ngân hàng Credit Lyonnais, một công luận văn hành chính so sánh ty đà tư nhân hóa năm 1999.

Ong Gibbs (Công ty J.P.Morgan) nói rằng, Chính phu sè phái có cách lãm phủ hợp với tửng đối tượng tư nhàn hóa. tùy theo đặc diêm kinh doanh cua họ. Chảng hạn, Ngân hàng Credit Lyonnais có thể bị thanh lý thông qua sự chuyển nhượng thương mại cho một định chế tài chính khác, chứ không bán nó trên thị trường chứng khoán. Việc tư nhàn hóa Công ty Viền thông Telecom luận văn hành chính so sánh được tiến hành theo các diều kiện thị trường, nhưng việc bán Công ty Air France lại có thề được quy định tủy theo tinh hĩnh hoạt dộng trong những năm vừa qua.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “luận văn hành chính so sánh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Dung sai (Nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực thi chính sách ứng dụng công nghệ thông tin tại ubnd quận long biên, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đầu tư phát triển kinh tế tỉnh phú thọ thực trạng và giải pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phạm thế duyệt (18103193) quyển đồ án tốt nghiệp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
75.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh phú thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp tái cấu trúc marketing mix nhằm xuất khẩu mặt hang trang sức mỹ ký của công ty tnhh shinhan vina
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
luận văn hành chính so sánh
luận văn hành chính so sánh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart