Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)

48.000

Category:

Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)

Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)

fff

Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)

fff

Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)

fff

Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)

fff

Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRUÔNG ĐA! HỌC KÍNH TẾ QUỐC DẰN —–&…………………………….

NGUYỄN MĨNH TÌNH

HOÀN TỉiỊỆN TÁC GIẰ1 PHÁP MARKETING TEONG ;> ‘H HOÀNH THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG . HỤC VỤ NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TẠI "JNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG (AIRIMEX )

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUÀN TRỊ KỈNH DOANH

HÀ NỘI, THÁNG 10 – 2002 Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu

hàng không(airimex)

LỜI CẢM ƠN

Tòi muốn bấy tò lòng biết ơn chán thành tới thày giáo, TS Lưu Ván Nghiêm và ThS Vù Huy Thông – những người đã tán tĩnh hướng dấn tói trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện bân chuyên dè khoa học va luận ván tốt nghiệp.

Tói cùng xin gỉã lời cám ơn sáu sâu sắc tới toàn thể các thày cô giáo của Khoa sau Đại học, Khoa Marketing, các giáng viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dán Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex) dã giúp dỡ tòi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.

Xin câm ơn sự trợ giúp và tạo diếu kiện của Ban Lãnh dạo Cóng ty Xuất Nhập khẩu Hàng không, các đóng nghiệp , bạn bè và gia dinh tòi – những người đã giành cho tỏi những điều kiện tốt nhất trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đẻ tài.

Một lán nữa, xin tràn trọng câm ơn !

NGUYỄN MINH TÌNH

MỤC LỤC

Trang

Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex) PHẤN MỜ ĐẤU

CHƯƠNG I MỘT ỎÓ VẤN DÈ co bẲN VẼ MARKETING VÀ ôự VÂN DUNG TRONG KÍNH DOANH THIẾT

ồl. PHU TÚNG PHƯC vu NGÀNH HÀNG KHỎNC VIÉT NAM TAI CỒNG TY ĂNK HANG KHÔNG

 • 1.2           Thi trưòng hàng hoà tư llẻu sàn xuãt(TLSX ) Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing

trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)                                    vàsư anh hường cua dãc dièm

hành vi mua cùa khách hàng

1.2. ì     Thị trương hàng hoá TLSX

 • 1.2.1.2

Khái quát thưc trang thi trường TLSX trong tương lai gồn

 • 1.3           Thị trường thiết bị, phụ túng Hàng khỏng ò Việt Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing

trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex) nam

1 -3.2    Ngưỏi mua – ngưói bân/ hỏng sàn xuất

CHƯƠNG 2 THỰC TRANG CÁC MOAT DÒNGMARKETING CỦA CÔNG TY ĂUẤT NHÁP

KHẨU ( KNK) HÃNG KHÔNG

 • 2.1           Giới thiệu ve Cõng ty XNK Hàng không và thực trang kinh doanh                    30

 • 2.1.1      Giãi thiẻu vé cổng ty Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết

bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex) XNK Hàng khổng        30

 • 2.1.2.1  Nháp kháu uỷ thóc36 Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết

bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)

 • 2.2.4.4  Chinh sởch xúc tiên hốn Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex) hop

65

CHƯONC 3 HOAN THIÊN      CÁC ClẲl PHAP MARKETING — MIĂ CỦA CỔNG TY

trong thài gian tớỉ

 • 3.1.2      Oãnh giá cnung vé triển vong thi trường vò muc tiẻu cùa Luận văn hoàn thiện các giải pháp

marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex) Còng ty

Sãn phổm dỉch vu

82


 • 3.4.2      Chinh sòch giá cà

  94


  <<<123>>>

  3.4.3

  Chính sách phàn phối

  99

  3.4.4

  Chính sach xúc tiến hổn hơp

  103

  3.4.5

  Yếu tô’ con người

  108

  3 Luận văn hoàn thiện

  Nhũng kiên nghị với co quan chú quàn vã Nhà nước

  110

  KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)
Luận văn hoàn thiện các giải pháp marketing trong kinh doanh thiết bị,phụ tùng phục vụ ngành hàng không việt nam tại công ty xuất nhập khẩu hàng không(airimex)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart