Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát

Add your review

Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát

Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát

fff

Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát

fff

Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát

fff

Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát

fff

Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát

fff

Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát

fff

LỜI CAM KÉT

Tôi dà dọc và hiếu về các hành VI VI phạm sự trung thục trong học thuật. Tôi cam kêl bang danh dự cá nhân rang nghiên cửu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Học viên

DÔ THỊ THOA

LỜI CẢM ƠN

Đe hoàn thành đề tài luận vãn thạc sỳ và kết thúc khóa học. Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát em xin chân thành câm ơn Trường Đại học Kinh tê Quốc dân đà tạo điều kiện cho em có môi trường học tập tốt trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường

Em xin bày tó lòng biết ơn đối với Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. các thầy cô tham gia quàn lý. giang dạy và tư van cho em trong suốt quá trinh học tập tại trường và nghiên cửu đề tài luận văn nãy.

Em Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát xin gửi lời câm ơn sâu sắc tới toàn thề các thầy cô trong Khoa Kinh tế và Quân lý Nguồn nhân lực- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. dặc biệt lã PGS.TS Vũ Hoàng Ngân đà giành nhiều thời gian và tâm huyết để giúp đờ em trong suốt quá trinh học tập. trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề tâi luận văn thạc sỳ này.

Học viên

Đỗ Thị Thoa

MỤC LỤC

LỜI CAM KÉT

LỜI CÁM ƠN

DANH Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát MỤC TỪ VIẾT TÁT

DANH MỤC BÀNG, BIÉV ĐÒ

TÓM TÁT LUẬN VĂN

MỞ ĐẤƯ

CHƯƠNG 1:CƠ SỜ LÝ THI VÉT VÈ CHẾ DỢ ĐÃI NGỘTRONG DOANH NGHIỆP5

  • 1.1.2. Tầm quan trọng cùa chế độ đài ngộ người lao động trong hoạt động kinh doanh của mồi doanh nghiệp

ỉ. 3. Các nhân ỉố ánh hướng đển chế độ đài ngộ trong doanh nghiệp

1. 3.2. Anh hướng của môi trường bên trong

CHƯƠNG 2:THựC TRẠNG Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát VÈ CHÉ ĐỌ ĐÃI NGỌ NGƯỜI LAO ĐỌNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮƯ HẠN PHÁT TRIẺN THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT27

  • 2.2 Thực Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát trạng vê chê độ đài ngộ cho người lao động trong còng ty TNHH PTTM

Việt Phát

  • 2.2.1.1

độ vẻ liền lương

2.2.1.3

cấp và ượcẩp

  • 2.4.2.  Những tồn tại và nguyên nhân cùa tồn tại trong chế độ dãi ngộ cho

người lao động

  • 2.4.2.2 ……………………………………………………………………………………………..

Những tồn tại của chế độ đài ngộ phi tài chinh

CHƯƠNG 3:GLÚ PHÁP HOÀN TIIIẸN CHÉ ĐỌ ĐÃI NGỌ CIIONGƯỜI

LAO DỘNG Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát TẠI CONG TY TNhH ’pTtM việt phát ……………….’…68

  • 3.1.    Định hướng phát triển cùa công ty và quan điếm đài ngộ người lao dộng

tại (‘ông ly TNHH PTTM Việt Phái Irong thời gian lới………………………………………….68

  • 3.1.1.  Định hướng phát triên chung cua công ty……………………………………………..68

  • 3.1.2.  Quan diêm cùa doanh nghiệp về chế dộ dài ngộ cho người lao dộng ….69

  • 3.2.  Các giãi pháp hoàn thiện che độ đài ngộ cho người lao động lại công ly

TNini PTTM Việt Phát……………………………………………Luận văn hoàn thiện chế độ đãi

ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát 70

3.2.1. (‘ác giãi pháp về đài ngộ lài chính………………………………………………………..70

KÉT LUẠN………………………………………………………………………………………………………85

DANII mục tài LIẸU tham khao

PHI. LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT

<<<123>>>

BGĐ

Ban giám đỗc

BHXH, BHYT, BHTN

Bão hiềm Xã hội. Bào hiếm Y tế. Bão hiêm thất nghiệp

BP

Bộ phận

CBNV

Cán bộ nhân Viên

CT HĐQT

Chú tịch HỘI đồng Quan trị

HCNS

Hành Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triên thương

HĐLĐ

Hợp đồng lao động

NLĐ

Người lao động

TNHH PTTM

Trách nhiệm Hữu hạn Phát triên Thương mại

DANH MỤC BÀNG BIỂU, sơ DÒ

Bang 2 l:Quy mô lao động cua công ty TNHH PTTM Việt Phát giai đoạn 2014-2016.29

Bang 2.2:Cơcấu lao đông theo giới tinh giai đoạn 2014-2016

Bảng 2.3:Cơcấu lao động theo trinh độ Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát trong giai đoạn 2014-2016

Bâng 2.4:Cơcấu lao động theo độ tuổi cùa công ty trong giai đoạn 2014-2016

Bâng 2.5: Báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh lừ năm 2013-2016

Bâng 2.6: Thực ữạng tiền lương tại Công ty

Bang 2.7: Mức thường đối VỚI các hành vi được khen thướng

Bang 2.8: Đánh giá về mức Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu

hạn phát triển thương mại việt phát độ hài lòng về tiền thường tại công ty

Bang 2.9: Các mức phu cắp điện thoại

Bang 2.10: Đánh giá mức độ hài lòng cùa CBNV về chế độ phụ cấp, trợ cấp

Bang 2.11: Đánh giá mức độ hài lòng cùa CBNV về chế độ phúc lợi tại còng ty

Bâng 2.12: Đánh giá mức độ hài lòng về công việc cúa

Bâng 3. Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát 1. Bảng hệ số thành tích điều chinh của còng ty

Bảng 3.2. Bâng quy định mức tiền thưởng

Bảng 3.3. Khoán phụ cấp điện thoại, xàng xe

Bâng 3.4: Bâng đánh giá mức độ hoàn thành công việc của đội ngũ cán bộ quàn lý….83

Biêu đồ 2.1: Mức lương trung binh tháng cua một     số phòng ban bộ phận

Biêu đồ 2. Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát 2: Mức độ hài lòng cúa lao động đối VỚI mức lương hiên tại

Sơ dồ 2.1: Cơ cấu tồ chức của Công ty

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát
Luận văn hoàn thiện chế độ đãi ngộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại việt phát
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart