Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

53.000

Category:

Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

fff

Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

fff

Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

fff

Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

fff

Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

fff

Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

fff

Bộ GIÁO DỰC và ĐÀỌ TẠỌ TRUỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ……….    0O0………

NGUYỄN HOÀI NAM

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHAM TRONG KINH DOANH GẠCH MEN CERAMIC ỏ CÒNG TY CÔNG NGHIỆP BÊ TÒNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

LUẬN VẢN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI 2004

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

•f *1* *1*         •!*    *£*      *ĩ* *ĩ*

•,» »Ị» »ĩ Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng »     eỊ» »Ịw »Ị»

NGUYỄN HOÀI NAM

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

TRONG KINH DOANH GẠCH MEN CERAMIC Ở CÔNG TY

CÔNG NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỤNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành : Quân trị Marketing

Giáo viên hướng dần khoa học: PGS.TS NGUYỄN VIẾT LÂM

ĐẠI HỌC KTQDpj.

TRUNG TÂM                  4406

THÔNG TIN THƯ VIỆN

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC BẢNG BlỂư


4 Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

DANH MỤC HÌNH VẺ                                         4

MỎ DẦU                                                5

CHƯƠNG 1: Những cơ sở lý luận về chính sách sản phẩm trong hệ 8 thống marketing – mix của doanh nghiệp.

 • 1.1 Chính sách sản phẩm – một bộ phận quan trọng trong hệ thống 8 marketing -mix của doanh nghiệp

 • 1.1.1 Khái niệm về sản phẩ’m theo quan diem marketing                8

 • 1.1.2 Vị trí và mối quan hệ giữa chính sách sản phẩ’m với cấc 11 chính sách khác trong hệ thống marketing – mix

 • 1.2  Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩ’m trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng Các bộ phận hựp thành cùa chính sách sản phẩ’m và các quyết dịnh 12 có liên quan

 • 1.3.4 Soạn thảo chiến lược marketing cho Luận văn hoàn thiện chính sách sản

phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng sản phẩm mới

 • 1.3.7  Triển khai sản xuất hàng loạt và quyết định tung hàng hoá 23 mới ra thị trường

CHƯƠNG 2: Thực trạng về chính sách sản phẩm trong kinh doanh 27 gạch men ceramic tại Công Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng.

 • 2.1 Khái quát về thị trường gạch men ceramic và tình hình sàn xuất kinh 27 doanh gạch men ceramic của Công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

  • 2.1.1  Khái quát về thị trường gạch men ceramic.                        27

  • 2.1.2  Tinh hình sản xuất kinh doanh gạch men ceramic của Công 29 ly còng nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

   • 2.1.2.1  Giới thiệu chung về công ty                                      29

   • 2.1.2.2  Cơ cấu tổ chức bộ máy quản Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩ’m

trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng lý             29

 • 2.1.2.3  Qui trình sản xuất gạch men ceramic lại công ty                 31

 • 2.1.2.4  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 33 nhũng năm gần đây

 • 2.2 Thực trạng về các yếu tố cấu thành chính sách sân phẩm cùa Công 36 ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng

<<<123>>>

2.2.1

Đặc tính sản phẩm

37

2.2.2

Bao gói sản phẩm

46

2.2.3

Nhãn hiệu sản phẩm

49

2.2.4

Dịch vụ kem theo sản phẩm

52

2.3 Thực trạng về quá Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩ’m trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng trình phát triển sản phẩ’m mới tại Công ly công 54 nghiệp bê lông và vật liệu xây dựng

CHƯƠNG 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh 60 doanh gạch men ceramic tại Còng ty còng nghiệp bè tông và vật liệu xây dựng.

 • 3.1.1 Những dự báo về môi trường kinh doanh và thị trường   gạch 60

men ốp lát ceramic tại Việt Nam

 • 3.2 Giải pháp hoàn thiện các yếu Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong

kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng tố cấu thành chính sách sản phẩm

 • 3.3.3  Quy trình phát triển sản phẩ’m mới

  • 3.4 Các giải pháp kêì hợp Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩ’m trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng từ phía các chính sách khác của hệ thống 73 market ing-mix

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng THAM KHảO

PHẦN PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG BlỂư

Bảng 1: Doanh thu, lợi nhuận sau thuế từ năm 1998-2003

Bảng 2:   Năng lực sản xuất và tiêu thụ của công ty

Bảng 3:   Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu.

Bảng 4:   Số lượng các biên bản khiếu nại khách hàng

Bâng 5:   Giá bán gạch viền, Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩ’m trong kinh

doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng gạch chân tường hiện nay của công ty.

Bàng 6:   Số lượng mẫu mới tung ra thị trường từ 2003 tới 6.2004

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1:   Ba mức độ của sản phẩ’m hàng hoá

Hình 2:   Các giai đoạn trong chu kỳ sống của sân phẩ’m

Hình 3:   Năng lực sản xuất, sản lượng lieu thụ gạch ốp lát Việt Nam 27

Hình 4:   Sơ Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩ’m trong kinh doanh gạch men

ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng đồ tổ chức các phòng ban trong công ty

Hình 5:   Sơ đổ’ sản xuất gạch men ceramic

Hình 6:   Doanh thu đối với gạch men từ nãm 1998- 2003

Hình 7:   Lợi nhuận sau thuế đối với gạch men lừ năm 1998-    2003

Hình 8:   Năng lực sản xuất và tiêu thụ của công ty từ năm 1996-2003 36

Hình 9:   vỏ bao sản phấm gạch Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩ’m trong

kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng ốp lát CMC 48

Hình 10: Nhãn hiệu sản phẩ’m gạch ốp lát CMC                            49

Hình 11: Dòng chảy sản phẩ’m trong kênh phân phối                       75

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng
Luận văn hoàn thiện chính sách sản phẩm trong kinh doanh gạch men ceramic ở công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart