Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội

Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội

fff

LUẬN’VĂN THẠC SỲ KỈNH DOANH VÀ QUẢN LÝ

HÀ NỘI – 201.1


NG ĐẠỈ HỌC KINH TẾ


Ế QƯỐC DÂ


I NG


•3

i.

18


HOAN THIỆN CÔNG TÁC E ‘ÔNG CHỪC HÀNH CHÍNH T


THƯƠNG BĨNH V.


)ẰI NGỌ ĐÓI VỚI <

• *

ẠI Rộ LAO Dộng

À XÂ HỘI


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỚC DÂN

t)Al HỌC KTQD TT. THÒNG TIN THƯ VIỀN PHONG LUẬN ÁN. Tự LlẸn

NGUYỀN THỊ HÒNG

s Luận văn hoàn thiên công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội "—

W"

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÀI NGỘ ĐÔI VỚI CỒNG CHỨC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NHÂN LỤC

LUẬN VÃN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TRAN XUÂN CÀU

ĨHS. 1933

HÀ NỘI -2013

YÊU CẦU CÚA HỘI ĐÔNG CHÁM LUẬN VĂN THẠC sĩ về- Nhừng điểm cần sưa chừa bỗ sung trước khi nộp luận văn Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội chính thức cho

Viện Đào tạo Sau đại học

—….                                    ……kỹ*” …………. ky’^f1 ‘”X‘x

………Ậ.IỈĨ……………..ịíưẨ                     ……………………………………………..

. .J* ..Cxìỳ…         ……fàfu£…           ……………..ựlr…         … f.(ư. .. ..ýdị*.. c~ỳ

…..híi L.. Ỉỉ-.ừ. k/…..*.. .6. ỉ). d.A .7…. ưa… Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội L ỉĩĩLi

X..ỈẠ….CÍMA..XC.6 ý

………/Aốxi í. ỉ. Ấi J.… tiX.Xár.Ị……………………………………………………………………….

Chu tịch Hội đồng


Cam kết của Học viên’

PGS.TS. Vù Hoàng Ngân Học viên

Nguyễn Thị Hồng

NHẠN XÉT LUẬN VÃN THẠC SỲ KINH DOANH VÀ QUAN LÝ

Học viên:                   Nguyễn Thị Hồng

Chuyên ngành:               Quán trị nhân lực

Người hướng dẩn khoa học Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội : PGS.TS Trần Xuân cầu

Người nhận xét:             TS Nguyễn Vĩnh Giang

Phân biện 1

rên dề tài:

“Hoàn thiện công tác đài ngộ đối với công chức hành chinh tại Bộ Lao động, Thương binh và Xà hội ”

LÝ nghĩa cua đề tài nghiên cứu

Đài ngộ lao động luôn là một vắn đề đặc biệt quan tám, vừa là một hoạt động cơ bân vừa là công cụ trong quan trị nhân lực nhăm tạo dộng lực, Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội phát huy năng lực, thu hút vã gi ừ chân người lao động trong mọi tô chức… Đối với cơ quan hành chính như Bộ Lao động, Thương binh và Xà hội, việc đài ngộ cho công chửc rất quan trọng, quyết định đến chắt lượng và hiệu quà làm việc, nhất là trong tiến trình cai tiến và nâng cao chất lượng dội ngù công chức nước ta. Tác gia chọn để tài nghiên cứu này lá một chọn lựa thực tiễn và thứ thách.

Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội 2. về nội dung cua luận vAn

Luận văn dà xác định dược nhưng vân đẻ cơ ban về công tác dài ngộ lao dộng: bao gôm xây dựng, triền khai thực hiện, đánh giá chính sách dãi ngộ, phân chia hệ thống đài ngộ dưới hai hình thức: đài ngộ vật chất và tinh than. Luận văn cùng đà chì ra những chì tiêu danh giá hiệu qua công tác đài ngộ: mức độ thu hút, duy trì, nhân viên, kích thích Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội , động viên, đáp ứng nhu cầu cua pháp luật, giá trị thu nhập tăng thêm, sự hải lòng thoa màn cua người lao đỏng trong tò chức hành chính thòng qua cõng việc và môi trường. Đồng thời chi ra được nhừng nhân tỏ ảnh hưởng đến còng tác đãi ngộ đối với công chức trong lô chức hành chính. Dó là nhừng vấn đề lý luận cơ ban làm nền tang cho phân tích thực tiền còng tác đài ngộ trong một cơ quan Bộ.

Luận Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội văn dà phân tích được thực trạng nhừng hoạt động đài ngộ vật chât tinh thân cho còng chức hành chính cơ quan Bộ Lao động, thương binh và Xà hội, chi ra được những kết qua đạt được: lành đạo Bộ quan tâm, da số công chức có thái độ tích cực, lạc quan, yên tâm công tác. Chì ra nhưng hạn chè: ticn lương thàp, phụ thuộc thang bâng lương nhiêu bậc, lăng lương do thâm niên, đánh giá két qua còng Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội việc chưa phù hợp do tiêu chuẩn không rò ràng, chưa khen thường kịp thời, nguồn phúc lợi bị hạn chế bời ngân sách, đào tạo bồi dường công chức hành chinh chưa xuất phát từ thực tế, thiếu biện pháp kích thích ihi đua làm việc hiệu qua

Các giãi pháp nêu ra lập trung chù yêu vào việc xây dựng cơ chê dánh giá thực hiện công việc chính xác, gẩn tiển lương với hiệu qua, năng suất và chất lượng, đa dạng hóa hình Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội thức khen thường, kịp thời, mức thưởng xứng đáng, phân công lao động hợp lý, đào tạo phù hợp, đánh giá công bằng, dề bạt tương xứng, nâng cao kỳ năng quàn lý và xây dựng mòi trường làm việc thân thiện hiệp tác vã hiệu qua vv…. các giai pháp khá da dạng và có cơ sơ thực hiệ n,…

3. về két cấu của luận vãn

Toàn bô luận văn gồm 1 19 trang đánh mảy theo đúng quy dịnh, dược Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội chia thảnh 3 chương. Chương I gồm 34 trang, chương II 57 trang và chương 3 gồm 28 trang, với nội dung đe cập trong từng chương tương đôi lô gíc.

1

Neu hoc viên co trách nhiêm chinh «111.1 theo vén câu ctiíi Hói đônp chàm luán vfln Tron? truone hon khône chinh sua sẽ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội
Luận văn hoàn thiện công tác đãi ngộ đối với công chức hành chính tại bộ lao động thương binh và xã hội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart