Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội

49.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội

fff

p—————–‘————————————————–tg

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

vũ THỊ ÁNH TUYÉT

HOÀN THIẸN CÒNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÒNG VIỆC CHO CÁN Bộ, GIẢNG VIỀN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỌNG – XÃ HỒI

( HUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN I .ực

LUẬN VĂN THẠC SỲ

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. vũ HOANG NGÂN

HÀ NỘI, NĂM 2012

LỜI C ẢM ƠN

Luận vàn này là công trinh nghiên cừu nghiêm túc cùa em. song đè củ được kết qua này, em xin gưi lời câm ơn Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội sâu sắc tới cô giáo PGS. TS Vỉi Hoàng Ngân đà tận lỉnh hướng dan vù động viên em trong quá trình nghiên cữu.

Em cùng xin gửi lời câm ơn lói các cán hộ phòng Tô chức càn hộ. cùng như toàn thế cán bộ, giáng viên trường Dại học Lao dộng – Xà hội đa giúp dờ em hoãn thành luận vân này.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC TỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG BIỀU sơ DÒ Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội

TÓM TẤT LUẬN VẰN

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1 Cơ SỞ LÝ LUẠN VÉ CÔNG TẤC ĐÁNH GIÁ Tllực IIIẸN

CÔNG VIỆC CHƠ CÁN Bộ, GIÀNG VIỀN TRƯỜNG DẠI HỌC

 • 1.1.2

số khái niệm liên quan

 • 1.2.1.  Mục dich cua dánh Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán

bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội giá thực hiện còng việc

dịnh chu kỳ đánh giá

1.2.7. Phong vần dánli giá

 • 1.3.  Mối quan hệ giừa đánh giá thực hiện cồng việc với các hoạt động quân trị

nhân lực khác Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội

1.3.1 .Với phân lích công vice

 • 1.3.4 ……….

công tác bố tri và dế bạt nhân lực

 • 1.3.5 …………………………………………………………………………………………………….Với hoạt

động đào lạo và phát triền

 • 1.3.6 ……………………………………………………………………………………………………VỚÍ thủ

lao lao dộng

 • 1.3.7 ……………………………………………………………………………………………………Với kỷ

luật lao động

 • 1.4.1  . Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại

trường đại học lao động xã hội Nhóm nhãn tố thuộc mỏi trường bên ngoài

 • 1.4.2 …………………………………………………………………………………………………..Nhân

thuộc môi trường bên trong

 • 1.5.  Danh giá thực hiện công việc tại các trường Dại học vã bài học kinh

nghiệm cho trường Đại học Lao dộng xã hội

CHƯƠNG 2 PHẤN TÍCH THỤC TRẠNG CÔNG TÁC DÀNH GIÁ TH ực

IIIẸN CÒNG VIẸC CỦA CẤN BỌ, GIÁNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI IIỌC LAO

DỌNG – XÀ HỘI

 • 2.1.  Một số dặc dicm cua trường ĐIILĐ-XII anh hướng den Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội công tác đánh giá thực

hiện công việc cùa cán hộ, giàng x iên- Các nhân lố thuộc môi trường bên trong

 • 2.2.  Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài ánh hưởng den công tác dánh

giá thực hiện công việc cho cán bộ, gìàng viên tại trường Dại học l.ao động- Xã Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội hội

2.2.2.Sự phát triển và dối mới cùa giáo dục

 • 2.3.  Phân tích thực trạng công lác đánh giá thực hiện công việc cùa cán bộ,

  • 2.3.1.  Khái quát chung về Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội công lác đánh giá thực hiện công việc cùa cán bộ,

giăng viên trường ĐIILĐ-XII

 • 2.3.2.  Phàn lích thực trạng cồng lác đánh giá thực hiện công việc của cán bộ,

giàng viên trường ĐHLĐ-XH

 • 2.4. Nhận xél công tác đánh giá thực hiện công việc cùa cán bộ, giàng viên

trường ĐHLĐ-XII

Chưong 3 GIẢI PHẤP Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội HOÀN THIỆN CÔNG TẤC ĐÁNH GIÁ Tllực HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN Bộ, GIẢNG MÊN TRƯỜNG ĐẠI

HỌC LAO ĐỌNG – XÃ IIỌI

 • 3.1.3

dựng và hoãn thiện chương trinh giáng dạy

 • 3.1.4 ………………………………………………………………………………………………….. Nghiền

cứu khoa học và hợp tác quốc tê

 • 3.1.6.   Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại

trường đại học lao động xã hội (‘ác hoạt động khác

 • 3.2.  Giài pháp hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện cồng việc cho cán bộ,

giảng viên trường DHLD-XH

 • 3.2.1.  Xây dựng các vãn bàn phân tích còng việc trong dánh giá thực hiện còng ■việc.. 79

 • 3.2.2.  Hoàn thiện nội dung của công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ,

3.2.3.SỨ dụng kcl quá đánh giá thực Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội hiện công việc trong các hoạt động quán

trị nhàn sự cua trường Đại học Lao dộng xà hội

 • 3.2.4. l áng cường cơ sỡ vật chài phục Vụ cho các hoạt động quán trị trong trường Đại học Lao

dộng xã hội

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẤT

Ký hiệu

CB

ĐIILĐ- Luận văn hoàn thiện

ĐGTIICV

GV

PTCV


Diễn giải

Cán bộ

Đại học Lao động- Xà hội

Đánh giá thực hiện còng việc

Giang viên

Phàn tích công việc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội
Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho cán bộ, giảng viên tại trường đại học lao động xã hội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart