Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

52.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

fff

LÒI C AM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tòi.

Các số liệu, kết qua nêu trong luận vãn lã trung thực và chưa từng dược ai còng bỏ trong bât kỳ công trình nào khác.

I ác già luận van

MỤC LỤC

LÒI CAM ĐOAN

DANH MỤC Tư V1ÊT TẢT

DANH MỤC SO Đỏ BÁNG B1EU

LỜI MỚ ĐẤU……………………………………………………………………………………………………..I

CHƯƠNG 1: CO so LÝ LUẬN VÊ Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam CONG TÁC DANH GIÁ mực HIỆN CONG VIỆC ……………………………………5

 • 1.1 Khái niệm, mục (lích và tầm quan trọng cua đánh giá thực hiện công việc…5

 • 1.2.2  Các yêu ló C(T hãn câu thành hệ’ thong đánh Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông

thôn việt nam giá thực hiện công vice

 • 1.4  Kinh nghiệm về đánh giá thực hiện công việc các Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam doanh nghiệp trong

và ngoài nưức, bài học rút ra đổi với Chi nhánh Dống Da thuộc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GĨÁ THI re HTẸN CÔNG VĩẸC TẠI CHI NHÁNH ĐONG ĐA THUỘC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIF.P VÀ PHÁT

TRIÉN NÔNG THÔN VIỆT NAM………………………………………………………..31

 • 2.1 Tổng quan về Chi nhánh Đống Đa thuộc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thốn Việt Nam……………………………………………………………………………….31

 • 2.1.1 Lịch sử Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam hĩnh thảnh và phát triền, vai trò. sứ mệnh cùa chi nhánh Đống Đa thuộc Ngàn hàng Nông Nghiệp và Phát Triền Nông Thôn Việt Nam…………………………………………….31

ill

 • 2.1.2  Nội dung hoạt động kmh doanh tại Chi nhánh Đông Đa thuộcNgân hàng

Nông Nghiệp vả Phát Triền Nòng Thôn Việt Nam

 • 2.1.3  Cơ cấu tổ chức vã bộ máy quan lý tại Chi nhánh Đổng Đa thuộc Ngân

hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

 • 2.1.4  Đặc diem về nguồn nhân lực Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện

công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong Chi nhánh

 • 2.2.1  Quá trinh đánh giá thực hiện công vice tại (’In nhánh Dồng Da thuộc Ngân

hàng Nồng Nghiệp và Phát Triên Nông Thôn việt Nam

 • 2.2.2  Việc sũ dụng các kèl quà đánh giá thục hiện công việc tại (’hi nhánh Dông

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam Đa thuộc Ngân hãng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam …73

 • 2.2.3 Nhận xét chung về công tác dánh giá thực hiện công việc tại Chi nhánh Đổng Da

thuộc Ngần hàng Nông Nghiệp và Phát rriền Nồng Thôn việt Nam………………88

CHƯƠNG 3: GĨÃĨ PHÁP HOÀN THTẸN CÔNG TÁC ĐÁNH GĨÁ THỰC HTẸN công

VIỆC TẠI CHI NHÁNH DÓNG DA THUỘC NGÂN HÀNG NONG NGHIỆP VÀ PHÁT TRĨẼN NÒNG THÔN VĨẸ.T NAM………………………………………101

 • 3.1 Phtrong hướng phát triển kinh doanh và tầm nhìn Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam từ nã IU 2010 den 2020 .101

 • 3.2 Quan điềm vã phướng hướng về đánh giá thực hiện công việc trong hoạt dộng quan trị nguồn nhân lục cùa chi nhánh Đống Đa thuộc Ngân hàng

Nông Nghiệp và Phát Triên Nông Thôn Việt Nam

 • 3.3 Giai pháp hoàn thiện công tác dánh giá thực hiện công việc tại Chi nhánh Dồng

Da thuộc -Ngán hãng Nông Nghiệp và Phát Triên Nông Thôn Việt Nam

 • 3.3.1  Việc xây dựng hoàn thiện lieu chuân thực hiện công việc Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam 104

 • 3.3.6  Một số giai pháp hoãn thiện việc ứng dụng kết qua ĐGTHCV trong dáo

tạo cán bộ, nhân viên

 • 3.3.8  ủng dụng phương pháp thê diêm cân bang (BSC) và Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi số đo lường hiệu

suất (K.PI) vào đánh giá nhân viên

 • 3.4.1 ……………………………………………………………………………………………….

Khuyến nghị dối vói NHNo Việt Nam

KÉT LUẬN

TẢI LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỤC

DANH MỤC Từ VIẺT TẤT

NHNo&PTNT NHNo Luận văn hoàn thiện cônơ

ĐGTIICV


: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nòng Thôn

: Ngân hàng Nông Nghiệp

: Đánh giá tỉiực hiện còng việc

DANH MỤC Sơ DỜ BẢNG BIẺƯ

Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giừa các yếu lố trong hệ thống ĐGTHCV

Sơ đồ 2.1: Mò hình cơ cấu tổ chức tại NHNo Đống Đa

Bàng 1.1: Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng

Bâng 1.2: Phương pháp xếp hạng lù cao xuống Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam thỉìp

Bàng 1.3: Phương pháp cho diêm

Bâng 1.4: Phương pháp so sánh cặp

Bâng 1.5: Phương pháp thang dừ dành giá dồ hơạ

Bâng 1.6: Phưomg pháp đánh giá hăng ihang đo dựa trên hành vi

Bang 2.1: Nguồn vốn huy dộng tại C hi nhánh Đống Đa thuộc Ngân hãng Nông

Nghiệp và Phái Iriền Nông I hôn việt Nam qua các Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam năm 2007-2012…. 34

Bang 2.2: Dư nợ tại Chi nhánh Đống Da thuộc Ngàn hàng Nòng Nghiệp vả Phát

Triền Nông Thôn Việl Nam qua các nàm 2007-2012

Bang 2.3: Tình hình kinh doanh NIINo Đống Đa năm 2012

Báng 2.4: Cơ câu nguôn nhân lực ihco độ luôi cùa NHNo Dông Da giới tinh cua NIINo Đống Đa 13

Bang 2.5: Cơ cấu nguồn nhân lực theo Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam


Bâng 2.6: Ca câu   nguôn nhân  lực ihco trình độ học vân NHNo Dông Da

Bang 2.7: Cơ cấu   nguồn nhân  lực theo trình dộ tiếng anh. vi tinh cuaNIINo Đống

Đa

Bàng 2.8: Nội quỵ lao dộng cùa NIINo Đổng Đa

Báng 2.9: riêu chuân giao dịch khách hàng

Báng Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam 2.10: Tiêu chuẩn thực hiện quy trình nghiệp vụ

Báng 2.11: riêu chuàn quán lý

Bang 2.12: Chi tiêu kế hoạch kinh doanh phòng kế toán – ngân quỳ năm 2012

Bang 2.13: Chi tiêu huy dộng vốn cá nhân theo quy dinh cua NHNo Việt Nam

Bâng 2.14: Chi tiêu kế hoạch kinh doanh vị iri giao dịch viên năm 2012

Băng 2. Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam 15: Báo cáo kết quã thực hiện công việc tháng 2 năm 2012

Báng 2.16: Ban chi tiết vi phạm tiêu chuẩn thực hiện công việc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại chi nhánh đống đa thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart