Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

54.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

fff

LỜI CAM DOAN

TÔI xin cam đoan luận vãn này là công trinh nghiên cứu cua riêng tôi. Mọi số liệu được sử dụng trong luận vàn lã nhùng thông tin xác thực và có trích nguôn. Các số liệu dùng dê phân tích có nguồn gốc hợp pháp, rò ráng và không có sự chinh sửa.

Kêt quá nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được công bô trong bất kỳ còng trinh nghiên cứu náo khác.

l ôi xin chịu mọi trách nhiệm Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ vê lời cam đoan cứa mình.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Phan Thị Kim Anh

LỜI C ẢM ON

Tôi xin chân thành câm ơn các Quý thầy cô Khoa Kinh tế và Quàn lý nguồn nhân lực -Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Ilã Nội đà tận tâm giang dạy. truyền đạt nhừng kiên thức quý báu cho tôi trong SUÔI thời gian học tập tại trường.

Dặc biệt, tôi xin gũi lời câm ơn sâu sac tới thầy giáo PGS.TS Nguyen Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ Vinh Giang dà tận tình chi bao. hướng dần cho tôi hoãn thành luận vãn.

Xin gừi lời cam on chân thành tới Lành dạo và các thầy cô giáo Viện dào tạo Sau đại học. (háo viên chủ nhiệm k’rp CH21V đà lạo mọi điêu kiện thuận lợi trong quá trinh học tập cua tòi tại trưởng.

Tôi cùng xin chân thành cam ơn các lành dạo. các anh chị em dồng nghiệp cùng cồng tác lại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Diện Biên Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ Phũ đà hét lòng tạo diều kiện, dành thời gian tham gia kháo sát phiếu diều tra phân tích cua tòi và đóng góp ý kicn râl hừu ích giúp lôi hoàn thành luận vãn này.

Xin chân thành cám (Hi!

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Phan Thị Kim Anh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC Tứ MÉT TẤT

DANH MỤC BĂNG BIEU, sơ ĐÕ

TÓM TẤT LUẬN V ẢN

LỜI MỞ ĐÂU

CHƯƠNG Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ 1 CO SÒ LÝ LUẬN VÈ CÔNG TÁC D.áNH GIÁ I Hl ‘C HIÊN

(‘ÔNG VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.4  Các nhân tố ánh hường Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại

ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ dến còng tác ĐGTIICV

 • 1.5.1 Kinh nghiệm vê còng lác DGTHCV lại Ngân hãng TMCP Ngoại ihưong

Việt Nam

 • 1.5.3  Bài học kinh nghiệm rúl ra lừ (‘ông tác IXÌÌ HCV cùa Ngân hàng IMCP Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

Ngoại ihưimg Việt Nam và Ngàn hàng Bưu điện Liên Việt

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH Tllực TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THựC IIIẸN CÔNG VIẸC TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỌI c III NHÁNH ĐIẸN BIÊN PHỦ GIAI ĐOẠN 2013-2015

 • 2.1 Quá trình hình thành phái triền của Ngân hàng TMCP Quần đội -(‘hi nhánh

Điện Biên Phù

 • 2.2  Các nhân tố ảnh hướng đen công lác 1XÌTHCV tại Ngân hàng TMCP Quân

đội – Chi nhánh Điện Biên Phu34 Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

 • 2.3.2  Xây dựng ke hoạch ĐGTHCV lại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi

nhánh Diện Bien Phú

 • 2.3.4  Thực trạng vân dê kiêm ưa. giám sát, đánh giá chài lượng công lác DGTHCV Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ

tại (‘hi nhánh Diện Biên Phù

 • 2.3.5  Thực trạng sử dụng kcl quả IXÌTHCV Irong công lác quán Irị nhân lực cũa

(‘hi nhánh Irong then gian qua

CHƯƠNG 3 GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DGTHCV TẠI NHTMCPQUÂN DỘI – CHI NHÁNH DIỆN BIÊN PHÙ

 • 3.1  Địiìli hướng phát Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ triền cua Chi nhánh Điện Biên Phu trong thời gian tới 74

 • 3.1.1  E)ụili hướng phát triển chung cua toàn hệ thống ngàn hàng TMCP Quân dội

trong thời gian tới

 • 3.1.2  Định hướng phát triển kinh doanh cùa Chi nhánh Điện Biên Phu trong thời

gian tới

 • 3.1.3  Định hướng phát triển nguồn nhàn lực cua Chi nhánh trong thời gian

lới

(‘hi nhánh Diện Biên Phú

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIẸƯ THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC TỪ MÉT TẤT

<<<123>>>

CBNV

(’án hộ nhân viên

ĐGTHCV

ĐGTHCV

KTQD

Kinh tể quốc dàn

MB

Ngân hàng TMCP Quân đội

Luận văn hoàn thiện công tác đánh

Ngân hãng Quân đội

NIITM

Ngân hãng thương mại

RM

Chuyên viên quan hệ khách hàng

SXKI)

Sản xu; it kinh doanh

TMCP

Thương mại cồ phẩn

Tr

Trang

DANH MỤC BÀNG BIẺl, so DỎ

Bàng 2.1: Cơ cấu   lao dộng của Chi nhánh theo trinh độ. IIĐLĐ

Bâng 2.2: Cơ cấu   lao động của Chi nhánh Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện

công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ theo chức nâng, phòng ban 38 Bàng 2.3: Cơ cấu   lao dộng của Chi nhánh theo dộ tuồi và giới tinh

Bàng 2.4: Tinh hĩnh huy dộng vốn của Chi nhánh Điện Biên Phù qua các thời kỳ 41 Băng

rình hình hoạt động tín dụng của MB Diện Biên Phù qua các thời kỳ .. 42 Bàng 2.6: Bang khung trọng số cãc nhóm chi tiêu KPIs

Bâng 2. Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ 7: Báng giao KPIs cho chuyên vicn kế toán

Bàng 2.8: Bâng quy định lý lệ phân phối xếp loại cá nhân theo kết quá hoạt động 52 cùa dơn vị năm 2015

Bâng 2.9: Dánh giá cùa người lao động về công tác kế hoạch DGI HCV

Bâng 2.10: Kốl quâ kháo sál về việc thông tin phân hồi

Bang 2.11: Kết qua diều tra về việc sử Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ dụng kết qua ĐGTIICV cùa nhân viên tại

Chi nhánh

Báng 2.12: Tý lệ chi thướng theo kêl quá xcp loại DGTHCV

Bang 2.13: Ý kiến cùa người cán bộ nhân viên về việc sư dụng kết qua ĐGTIICV cho bân thân

Bàng 3.1: Chi tiêu KPIS bô sung cho cá nhân

Bang 3.2: Chi tiêu KPIS bô sung cho cán bộ quan lý

Bang 3. Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân

đội chi nhánh điện biên phủ 3: Bộ chi tiêu KPIS vị tri chuyên viên quan hệ khách hãng

Sơ dồ 2.1: Cơ cấu tố chức cua Chi nhánh Điện Biên Phu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ
Luận văn hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh điện biên phủ
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart