Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

54.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

fff

fli————————————;—————-H———————————-ta

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN

VŨ THỊ THÙY DUNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỌ CÔNG CHỨC TẠI TỈNH ĐIệN biên

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

LUẬN VĂN THẠC SỸ

NGƯỜI HƯỚNG DÂN KHOA HỌC: TS. võ NHẢT TRÍ

Hà Nội, Năm 2012

44

ít


LỜI CẢM ƠN

Đẽ hoàn thành chương trinh cao học Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên và viết luận vãn này. tôi xin chân thành càm ơn đến các thầy cô trường Đại học Kinh tế quốc dân, đặc biệt là nhừng thầy cò trong khoa Kinh tế và Quán lý nguồn nhân lực đà tận tình hướng dần, giúp đờ dạy bão cho tòi suốt thời gian học tập tại trường.

Tôi xin gứi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Vò Nhất Trí đà dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hướng dần nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận vãn Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên .

Đỏng thời, tôi cũng xin câm ơn các anh. chị và ban lành đạo sở Nội vụ tinh Điện Biên, Văn phòng UBND tinh Điện Biên. Cục Thống kê Điện Biên cùng các Sở. ban. ngành, phòng… tinh Điện Biên đã tạo điều kiện cho tòi điều tra khão sát để có dừ liệu viết luận văn.

Mặc dù tôi đà có nhiều cố gắng hoàn thiện luận vãn bảng tắt ca sư nhiệt tinh và năng lực của mình, tuy nhiên Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên không thê tránh khói những thiếu sót. rất mong nhận được những đóng góp quí báu của các thay cô và các bạn.

Hà Nội, tháng 12 năm 2012

Học viên

Vũ Thị Thùy Dung

LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là Vù Thị Thùỵ Dung, học viên cao học KI9, chuyên ngành Quan tri nhân lực. TÔI xin cam đoan mọi nôi dung, số liệu trong luận vân thạc sì: “Hoàn thiện công tác đào tạo cán b ộ, công Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên chức tại tinh Đi ện Biên" lã do tỏi tư nghiên cứu. kháo sát và thực hiện.

Hà Nội, tháng 12 năm 2012

Học viên

Vũ Thị Thủy Dung

.MỤC LỤC

LỜI CẤM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC CHƯ VIẾT TẤT

DANH MỤC BÀNG BIỀU

TÓM TÃT LUẬN VÃN I HẠC SỸ

PHẤN MỚ ĐẤU

NỘI DUNG

CHU’O’NG 1: SÒ LÝ LUẬN VÈ DÀO I ẠO CẤN BỘ CÔNG CHƯC Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

 • 1.3.1.   Nội dung đào tạo Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại

tỉnh điện biên CBCC

 • 1.5.2.   Sụ cần thiết cua công tác dão tạo CBCC19 Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍ( H I Hực TRẠNG CÔNG TÁC DÀO TẠO CÁN BỘ

CÔNG CHỨC TÍNH ĐIẸN BIÊN Gl.ư ĐOẠN 2007-2011

 • 2.1.    Một số dặc dicm cùa tinh Điện Bien ánh hường den công tác dào tạo

cBcC ……………………………   ?………………………..’.

 • 2.1.2.   Tình hình phát triển kinh tề- xã hội

 • 2.1.3.   Đặc điểm vãn hỏa – xà hội……………………………………………………………….31

 • 2.1.4.   Dặc điểm về dân Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh

điện biên số và lao động…………………………………………………………………………………….32

 • 2.2.     Thực trạng công tác đào tạo CBCC tại tình Điện Biên giai đoạn 2007 -2011

………………………………………………………………..’………..……….’.

2.3. Những mặt tích cực vã những hạn chế cùa công tác đào tạo CBCC tại tinh Điện Biên giai đoạn 2007 – 2011 …

 • 2.3.1.   Những mật tích Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh

điện biên cực đà đạt được

 • 2.3.2.   Nhừng tồn tại trong công tác đào tạo CBCC ờ tính Điện Biên trong thời

gian qua

CHƯƠNG 3: MỘT SÓ GIẢI PHÁP VÀ KHUYÊN NGHỊ ĐÓI VỚI CÒNG TẤC ĐÀO TẠO CÁN BỌ CÒNG CHỨC TẠI TÌNH ĐIỆN BIEN

 • 3.1.    Phuong hướng phát triên kinh tế – xã hội và đào tạo CBCC cùa

tình Điện Biên

 • 3.1.1.   Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội tinh Điện Biên 5 năm 2011 -2015.83 Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

 • 3.2.     Một số giài pháp đối với công tác đào tạo CBCC cùa tình Điện Biên … 86

 • 3.2.1.   Có sự phân còng, phân cấp rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong

chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo CBCC

 • 3.2.2.   Xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chuân chức danh làm cơ sớ đê đánh giá,

bố trí. sir dụng hiệu quã đội ngũ CBCC

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên

 • 3.2.4.   Đòi mới nội dung, hĩnh thức, phương pháp đào tạo nhàm nâng cao

lương đào tạo CBCC

 • 3.2.6.   Hoàn thiên cơ chế. chinh sách tạo đông lực nhảm khuyến khích CBCC

tự học. hình thành một xã hội học tập, học tập thường xuyên

 • 3.2.7.   Quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán

bộ công chức tại tỉnh điện biên dội ngũ CBCC cấp xà

 • 3.3.     Một số kiến nghị về công tác đào tạo CBCC tình Điện Biên hiện nay. 102

 • – Bộ Nội vụ vả các Bộ, Ngành Trung ương can tham mím cho Chinh phù

sớm bô sung, hoàn chinh tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch, chức danh CBCC theo những yêu cầu mới trong hội nhập quốc tế

bảng cách tàng thêm chi tiêu và kinh phi đào tạo CBCC hàng năm cho tinh. ……………………………………………………………..

 • – Các Bộ can quan tâm hơn nừa tới công tác đào tạo CBCC tinh Điện Biên

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên 1

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên
Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ công chức tại tỉnh điện biên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart