Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÔC DÃN

LÊ THỊ HUỆ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CHO NHÂN VIÊN MỚI TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN Lực

LUẬN VẪN THẠC SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. VŨ THI MAI

HÀ NỘI. NĂM 2014

LÒI C AM ĐOAN

TÔI xin cam đoan luận vãn này là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Mọi số liệu dược sứ dụng trong luận vãn Là nhũng thông tin xãc thực vã có trích nguồn. Các số liệu Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong dùng đê phân lích có nguồn gốc hợp pháp, rò ràng và không có sự chinh sửa.

Kcl quá nghiền cứu trong luận vãn là trung thực và chưa được cõng hô Irong bàl kỳ công trinh nghiên cứu não khác.

ròi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình.

TÁC GIÀ LUẬN VĂN

Lê Thị Huệ

LỜ1 C AM ON

Tôi xin chân thành cam ơn các Quỵ thầy cô Khoa Kinh tế vã Quản lý nguồn nhân lực -Irường Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong Dại học Kinh rê Quốc Dân Hà Nội đà lận lâm giáng dạy, truyền đạt nhùng kiến thức quý báu cho tòi trong suốt thời gian học tập tại tnrỡng.

Đặc biệt, tòi xin gui lõi cam ơn sâu sắc tói Cô giáo – PGS.TS Vù Thị Mai dã lận lình chi báo, hướng dan cho lôi hoàn ihành luận văn.

Xin gửi lòi câm on chân thành tói Lành đạo và các thầy cò giáo viện đào tạo Sau dại học. Giáo viên chu Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong nhiệm lóp CII21V dà tạo mọi diều kiện thuận lọi trong quá trình học tập của tỏi tại trường.

Tòi cũng xin chân thành cảm ơn các lãnh dạo. các anh chị em dồng nghiệp củng công tác lại Ngân hàng TMCP Tiên Phong đà hết lòng tạo điều kiện, và đóng góp V kiến rất hữu ích giúp tôi hoàn thành luận vân này.

Xin chân thành câm ơn’

TÁC GI A LUẬN VĂN

Lê Thị Huệ

MỤC LỤC

LÒI CAM ĐOAN

LỜI Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong CẦM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẦT

DANH MỤC BÀNG BIẺU, BIẾU DÒ, sơ DỎ

TÓM TẦT LUẬN VĂN

LỜI MÔ ĐÀU

CHƯƠNG 1 TÒNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cừu VÀ PHƯƠNG

PHẦP NGHIÊN CỨU

 • 1.1  Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên

phong Các cóng trình nghiên cứu- Các luận án thạc sĩ

CHtrơNG 2 LÝ LUẬN CHƯNG VẺ ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP 13

 • 2.1.3  Vai trò cùa hoạt động đào tạo Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong 15

 • 2.2  Các yếu tố anh hương đến công tác Đào tạo nhân viên mới cùa Doanh nghiệp…. 16

 • 2.3.4  Xây dựng chương trinh đào tạo và lựa chọn phương Luận văn hoàn thiện công tác

đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong pháp đào tạo

 • 2.4  Kinh nghiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ờ một số doanh nghiệp ….28

 • 2.4.3  Bãi học kinh nghiệm rút ra từ việc đào tạo nhân viên mới cúa Ngân hàng

TMCP Á Châu Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong và tập đoàn FPT:

 • 2.5  Sự cần thiết hoàn thiện công tác Dào tạo cho nhân viên mới tại Ngân hàng

TMCP Tiên Phong

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THựC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN

VIÊN MỚI TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

đông chiến lược

 • 3.1.4  Giãi Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp

tiên phong thường:

 • 3.2  Các yếu tô ảnh hường đến hoạt động dào tạo nhân viên mới cùa Ngân

hàng TMCP Tiên Phong

 • 3.3  Một số đặc diêm cùa Ngân hàng có anh hướng đến công tác đào tạo và

phát triên nhân viên mới

 • 3.3.2  Cơ cấu tô chức và nhiệm vụ cúa các phòng ban: Luận văn hoàn thiện công tác đào

tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong 46

I 3.4 Thực trạng công tác đào tạo nhân viên mới tại Ngân hàng…………………………..54

3 .4.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo

 • 3.4.4  Xây dựng nội dung chương trình Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân

viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong đào tạo

3 .4.6 Chi phí đào tạo

 • 3.5 Đánh giá về cóng tác đào tạo cho nhân viên mới tại Ngân hàng TMCP

Tiên Phong trong những nãm qua

CHƯƠNG Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong 4 GÌẢI pháp hoan thiện CÔnG tác đào tạo cho

NHÂN VIÊN MỚI TẠI TPB ĐẾN NÃM 2020

 • 4.2.1  Hoàn thiện còng tác xác định nhu cầu đào tạo cho cán bộ nhân viên Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong mới…. 93

 • 4.2.4  Nàng cao. tập trung vào đào tạo nhân viên băng cách xây dựng môi trường lâm

việc và hướng dần hoạch định cho tương lai của các nhân viên mới

 • 4.2.7  Tâng nhận thức về tầm quan Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên

mới tại ngân hàng tmcp tiên phong trong cùa đào tạo và tố chức đào tạo

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong
Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo cho nhân viên mới tại ngân hàng tmcp tiên phong
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart