Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải

54.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải

fff

8650


TRƯỜNG DẠĨ HỌC KINH rí. ọróc DÂN

BẠNG THỊ HỎNG DỊ ẸP

HOÃN THIỆN CÔNG TÁC OÀ.O TẠO NGƯỞN NB vN í .ục ĨẬI CHỈ NHÁNH KHƯ vực UÂ< BỌ < ỪA CÔNG ■»» V

CÒ PH N Ô TÔ TRÌH

LƯẬN VÂN THẠÍ SY Ki.NTI TỂ

LỜI CAM ĐOAN

Tỏi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu cua ban thân, các sô liệu, kẻt quá trình bày trong luận vãn là hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bố trong bàt kỳ công trình luận văn nào trước đây.

Tác giá luận Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải văn

Đặng Thị Hồng Diệp

CONGHÒAXẦ HÔI CHÙ NGHĨA VIETNA M

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ‘ ________ _»»»__

Hà Nội, ngày 23 thảng 12 nảm 2013

NHẬN XÉT LUẬN VÀN THẠC SỸ QUÀN TRỊ KINH DOANH

Tên đề tài luận văn:        Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chì

nhánh khu vực Bắc Bộ cùa công ty cồ phần Ô tô Công ty CP ô tô Trường Hài Hài

Chuyên ngành:           Kinh Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân

lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải tế lao động

Học viên:               Đặng Thị Hồng Điệp

Giáo viên hướng dẫn:      POSTS’. Nguyễn Vĩnh Giang

Người nhận xét:          TS. Lê Thị Mỹ Linh – Viện QTKD (Phản biện ỉ)

Sau khi nghiên cứu luận vãn Thạc sỹ Kinh tê lao động với đề tài ,JLoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhăn lực tại chi nhảnh khu vực Bắc Bộ cùa công ty cô phần Ô tô Trưòng Hải Hải” cùa học viên Đặng Thị Hồng Điệp Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải, tôi có một số nhận xét sau:

 • 1. Tính cấp thiết của đề tài:

Học viên đã viết chưa thật thuyết phục vể lý do nghiên cửu đề tài này. Cụ thể tác giả mới chi nêu về tẩm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực nói chung và đâ nêu nguyên nhân chính cẩn nghiên cứu đề tài là chính sách đào tạo nhân sự còn hạn chế, hiệu quả hoạt động đào tạo chưa cao nên tác giả đâ chọn nghiên cửu hoàn thiện Hoàn thiện Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải công tác đào tạo nguồn nhăn lực tại chì nhánh khu vực Bấc Bộ cùa công ty CP ô tó Trường Hải Hãi. Trong phạm vi hiểu biết của tôi, tên đề tài phù hợp với chuyên ngành KTLĐ và không trùng lặp với các đề tài khoa học cũng như các luận vãn, luận án đã và đang được nghiên cửu ở nước ta.

 • 2. Kểt cấu luận văn:

“ Luận ván khá dài: 91 trang không kể phần tài liệu tham khảo và phụ lục. Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải Ngoài phẩn mở đầu và kết luận, luận văn dược chia làm 3 chương theo kết cấu truyền thống.

– Chương 1: Tác già đâ nghiên cứu và khái quát cơ sờ lý thuyết về công tác đào tạo trong tồ chức. Luận văn cũng đẫ nêu rô khái niệm, nội dung cuả công tác đào tạo nguồn nhân lực, các yếu tố tác động tới công tác đào tạo nguôn nhân lực trong doanh nghiệp Các nội dung trong chương là cần thiết vả logic để làm Luận văn hoàn thiện

công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải cơ sở cho nhừng phân tích và đánh giá ở chương 2.

 • – Chương 2: tác già đă nêu đặc điểm tại chi nhảnh khu vực Bâc Bộ của công ty cổ phần ô tô Trường Hài ành hường tới công tác đào tạo, phân tích rồ thực trạng về công tác đào tạo tại Cóng ty CP ô tô Trường Hải và nêu được nhừng ưu và tồn tại cũng như nguyên nhân của tồn tại trong công tác đào tạo tại Công ty. Đây là cơ sở cho giải Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải pháp của chương 3.

 • – Chương 3: trên cơ sở phân tích hiẻu rõ phương hướng hoạt động, mục tiêu phát triển của chi nhảnh khu vực phía Bẳc của Công ty CP ô tô Trường Hải tác giả luận văn đã đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhàn lực tại Công ty CP ô tô Trường Hải. Đó là các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đào tạo, hoàn thiện quá trình lập kể hoạch đào Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải tạo, hoàn thiện quá trình thực hiện hoạt động đào tạo. Một sổ giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn

Luận văn có bố cục logic, kết cấu hợp lý

 • 3. Tồn tại

 • –  Trang 2: phẩn mục tiêu nghiên cứu: cần chinh sửa viết đầy đủ, không viết chi nhánh….

 • –  Kết quà trà lời ở các bảng kết quà khảo sát dùng từ tuyệt tối, tương đối gây khỏ hiểu, cần thêm chữ „số” tuyệt đối, số tương đối Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải

 • –  Tác giả viết chưa rỗ phương pháp nghiên cứu (trang 3) không rồ cách chọn mầu như thế nào?

 • –  Bảng hỏi phong phú, tuy nhiên tác giả mới chi dùng phương phảp đếm đơn giản để phán tích dừ liệu, nếu tác giả thành thạo các công cụ phần mềm thì cỏ thể khai thác, phân tích, so sánh nhiều nội dung nừa (ví dụ : so sánh sự khác nhau về ý kiến giửa các phòng, độ tuổi, nam nử, giữa Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải cán bộ và nhân viên , thám niên). Nhiều câu hỏi mà sự trà lời chi lả phỏng đoán ví dụ câu 25: đảnh giá về hiệu quà đào tạo: nểu không thì lượng chi phí bỏ ra so với hiệu quả: cao hơn, ngang bằng, thấp hơn, – người trả lời -CBCN thường không biết vê chi phí đào tạo. Nhiều nội dung của bảng hỏi không được phân tích trong luận văn

 • –  Nhiều phần trong chương lý thuyết chưa rỗ nguồn

 • – Phần Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải tóm tẩt luận văn: thiếu một đoạn về lý do nghiên cứu quá dài, phần phương pháp nghiên cứu nên đê ngay sau mục tiêu nghiên cứu chứ không nên để ở cuối, cẩn bồ xung rõ thêm về giải pháp

 • – Luận vãn còn lỗi chính tả và lỗi phân tích ví dụ: bảng 2.1: cột số tương đổi năm 2011,2012 cao học cỏ 4, 5 người cho mồi năm tương ứng nhưng tỷ lệ % lại chi là 0%- tác giả cần Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải sửa.

Biểu đồ 2.1 không có nghĩa về trình độ lao động vì không rỗ đơn vị tính (cẩn sửa) Một số phẩn trùng lẩp: ví dụ xác định nhu cẩu đào tạo lại đẻ dưới phần đánh giá về quá trình tổ chức thực hiện đào tạo vd tr 45,

Thiếu phân tích thống kẽ vê số ngày đảo tạo binh quàn cho một nhân vién ở chi nhánh, sự phù hợp với nhu cầu

 • 4. Đánh giá chung

– Tác già Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải đà công phu thu thập số liệu, tài liệu, phân tích sâu thực tiễn công tác đào tạo tại Công ty CP ô tô Trường Hải đào tạo nguồn nhân lực. Đặc biệt tác giả đã kết hợp phương pháp nghiên cứu truyền thống với khào sát thực tiền góp phần cho kết luận nghiên cứu có tính khách quan. Luận văn thề hiện sự chù động, nghiêm túc và tự tin cùa tác giả trong công tác nghiên cứu khoa học.

 • 5. Kết ỉuận.

Luận văn Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải là một công trình khoa học công phu, nghiêm túc. Luận văn đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng cùa chương trình thạc sỳ quản ưị kinh doanh. Nểu bào vệ tốt, tác giả luận văn hoàn toàn xứng đáng được cấp bằng Thạc sỳ Kinh tế lao động của Trường Hải đại học Kinh tế Quốc dân

Câu hỏi:

1. Nêu cụ thể hơn về phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo, với 4 mức độ đánh giá hiệu quả đào tạo Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải thì Công ty CP ô tô Trường Hài của bạn đang làm ở mức nào và cần tập trung vào mức độ nào?

Người nhận xét

TS. Lê Thị Mỹ Linh

2

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải
Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh khu vực bắc bộ của công ty cổ phần oto trường hải
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart