Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

49.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

fff

Bộ Glto Dực VÀ ĐÀO TẠO TRUÔNG DẠI HỌC KINH TÉ QữÓC DÂN — G8ŨỈK) –’————————————

PHẠM VÃN DUY


7091 LV . ThS ĐHKTỌD


HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DÀO TẠO NHẢM NÂNG CAO NặNg Lực ĐỌI NGŨ CẢN Bộ LÃNH ĐẠO CẮP CHI NHÁNH Tại Nỏân hàng nÔng nghiệp VÀ PHÁT TRIẺN NôNg thôn Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam VIẸT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ


Hà Nội -2012LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Hoàn thiện công tác đào tạo nhăm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu, thông tin nêu Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng, kết quả nghiên cứu của luận văn là trung thực và xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN


Phạm Văn Duy


MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẤT

DANH MỤC BẢNG BIÉU, HÌNH VẼ, Hộp

LỜI MỞ ĐÀU

TÓM TẮT LUẬN VÀN

CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT VÈ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG

CAO NĂNG Lực CÁN Bộ Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam LÃNH ĐẠO CÁP CHI NHÁNH TẠI CÁC

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

7.7.7.   Cán bộ quản lý các cấp trong (loanh nghiệp

ỉ. 1.3.  Hoạt động đào tạo của Agribank

1.1.4. Kết luận

 • 1.2.   Lý thuyết về năng lực cán bộ lãnh đạo cấp Chi nhánh tại các Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Ngân hàng thương mại

 • 1.3.   Lý thuyết về công tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo

cấp Chi nhánh tại các Ngân hàng thương mại

 • 1.3.1.   Nội dung về công tác đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo cắp

Chi nhánh

 • 1.3.2.   Tầm quan trọng công tác đào tạo vởì việc năng cao năng lực Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

cán bộ lành đạo cấp Chi nhánh

1.3.3. Các nhân tổ ảnh hưởng đến công tác đào tạo cản bộ lãnh dạo

cấp Chỉ nhánh

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO

NĂNG Lực ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÁP CHI NHÁNH TẠI AGR1BANK

ĨZI.:

 • 2.1.1.   Yêu cầu về năng lực cần cỏ đối vởi đội ngũ cán hộ lãnh đạo cấp

Chi nhảnh

 • 2.1.2.   Đảnh giá chung về năng lực hiện tại Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp


và phát triển nông thôn việt nam cùa đội ngũ cản hộ lành đạo

cấp Chì nhảnh

 • 2.3.  Thực trạng công tác đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh

đạo cấp Chi nhánh tại Agribank

 • 2.3.3.   Tô chức thực hiện kế hoạch Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm

nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chương trình đào tạo

 • 2.4.  Ket luận về công tác đào tạo nấng cao năng lực đội ngũ cán bộ lânh

đạo cấp Chi nhánh tại Agribank

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHẢM

NÂNG CAO NÀNG Lực ĐỘI NGŨ CÁN Bộ

LẢNH ĐẠO CÁP CHI NHÁNH TẠI AGRIBANK

 • 3.1. Định hướng Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam đối vó’i công tác đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo cắp Chi

nhánh tại Agribank

 • 3.1.1. Cơ sở hoàn thiện công tác dào tạo dối với dội ngũ cán bộ lãnh dạo

cấp Chi nhảnh tại Agribank

 • 3.1.2. Định hưởng hoàn thiện công tác dào tạo dối vởi đội ngũ cán bộ

lãnh đạo cấp Chì nhánh tại Agribank

 • 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực

  đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Chỉ nhánh tại Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông


nghiệp và phát triển nông thôn việt nam Agribank

 • 3.2.   ỉ. Nhỏm giải pháp xây dựng kể hoạch đào tạo dài hạn đối với đội ngũ

cán bộ lành đạo cấp Chi nhảnh

 • 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo đối vói đội ngũ

cán bộ lành đạo cấp Chi nhánh tại Agribank

 • 3.3. ỉ. Hoàn thiện và ban hành chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong toàn hệ

thống

 • 3.3.2. Triển khai đảnh giả năng lực cản bộ theo phương pháp khung

nang Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam lực

 • 3.3.3. Ban hành bộ tiêu chuẩn cho các vị trí công việc trong toàn

hệ thống

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chi nhánh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart