Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội

55.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội

fff

•»•’•*•<*/* TVUTKMdl Wk«» MR l<S|I

V ,l»Ặĩ >IỌC HJQWt rfe Qlĩỏc IIÂM j

*ĩỉ’ Cj

HÍỈVYẾN THỊ THU HA

j|

|l


HOÀN THIỆN CONG TÁC 0À0 TẠO THUYÊN VIÊN TẠI CỐNIÍ ĨY CÓ PHẦN VẶN fÁi BIỀN BẮC HA NÕI

TKlTíATỈ ĐẠI HỌC KDS1I TÊ QUổC I>ÂX

NGUYỄN THỊ THU HÀ

DAI HỌC KTQD

TT. THÔNG TIN THƯ VIỆN

PHÒNG LUẬN ÁN-TƯLIỆU

HOÀN THIỆN Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THUYÊN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN bắc hà nôi

Chuyên ngành’ Quàn trị nhàn lực

LUẬN VẪN THẠC SỸ QUÀN TRỊ KINH DOANH

1ffí. 6555

Người hướng dàn khoa học:

PGS.TS. TRÀN THỊ THU

Hà I¥ội – 2011

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam doan đảy là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận văn là trung thực, có Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội nguồn gốc rồ ràng.

TÁC GIẢ

NGUYẺN THỊ THU HÀ

LỜI CẢM ƠN

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, được phép cùa Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và dưới sự hường dần tận tình của các thây giáo, cò giáo, luận văn thạc sỳ “Hoàn thiện công túc đàu tạo Thuyền viên tại công ty cồ phần vận tai biến bắc” đầ được hoàn thành.

Tác già xin gửi lời cảm ơn Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội đến các thầy cò giáo của khoa Kinh tế vả Quản lý nguồn nhàn lực, đặc biệt là PGS.TS. Trần Thị Thu đà tận lình hướng dần, giúp đờ tác giả trong suốt thời gian qua.

Xin càm ơn Ban lành đạo và các phòng ban công ty cố phần vận tài biến bắc đă tạo mọi diều kiện giúp đờ tác giả thu thập tài liệu, nghiên cứu thực tế để hoàn thành đề tài nghiên cứu.

Xin càm ơn các bạn đọc đă Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội quan tâm đen đề tài này, tác giả rất mong nhận dược ý kiến đóng góp của các bạn.

TÁC GIÁ

NGUYỀN THỊ THU HÀ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤCCÁCCHỮVIÉTTẢT

DANH MỤC BẢNG VÀ sơ ĐÓ

TÓM TẤT LUẬN VĂN LÓI MÓ ĐÀU 1

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ HOÀN TH1ẸN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THUYÊN

VIÊN CỦA CÔNG TY VÀN TẢI 5

  • 1.1.1. Nguồn nhân lực Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty

cổ phần vận tải biển bắc hà nội

  • 1.2. Điềm giống nhau và khác nhau giừa đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo Thuyền

viên

  • 1.5. Nội dung Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần

vận tải biển bắc hà nội công tác Đào tạo

  • 1.6. Sự can thiết hoàn thiện còng tác đào tạo thuyền viên tại công ty cồ phan vận tải

biển bâc

bẳc………………………………………………………………………………………………………….26

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THựC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THUYÊN VIÊN

CỦA CÔNG TY CÓ PHÀN VẬN TẢI BIẺN BÁC 28

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội
Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart