Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

54.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

fff

3Ộ GIÁO DỤG VÀ Đ 4o TẠO ’TTỮỜNG ĐẠĨ HỌC KINH TÊ’ QUỐC DẤN


PHẠM VĂN Sộ

HOẰN’ n Công tắc bào tạo và Bồi ĐƯÔNG can BỘ QUẢN LÝ KỈNH DOANH TẠ!

TRƯỚNG BAO TẠO Bồ! DƯỠNG cán bộ

NGÀNHXẲYDỰNG


LUẬN VẲN THẠC sĩ QUAN TRỊ KINH DO.-.NL

HẰNỘI-2000

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN

*******

PHẠM VÀN BỘ I                t-»« – .K’ ‘

K’NK2_(

(——I ‘

Tu 1 yjT! * Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng H«J

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ Bối DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO

BÔI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH XÂY DỰNG

Luận vãn thạc sì quán trị kinh doanh

Chuyên ngành: Quàn trị nhan lực

Người hướng dần khoa hoc:

Thạc sĩ Nguyen Ván Điém Tiến sĩ Vũ Thị Mai

TH s. &20. fa*® ụ.TT W

1 ‘ ỉ AS-I UẠh

ẢLiti Oánt ( Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng ỉn

Q/’C hoàn /hành t/ê /àỉ /ueịn ràn này, /ôi thi fhst’c iff ytean him chỉ thĩn hịn /ình của nhừney neytửi hưíỉnty t/an khoa hoc: ‘ỳhac ìỹ ‘ íỳtcycn ‘lân (£iềrn, 2Ỉien ỹỳ f fl 22hì r //ai; uy ty iáo c/ẽỉ của tỉíiộ môn yuan hi nhtĩn /ực – 2/ỉhra kinh /ò /ao tỉộney, 2/ỉhoa Miff chef hoc, 1’iôn yuan hỉ kinh t Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng /oanh ‘ỉuứney (7tậ học ‘7/ình /òãuôc chin; tác /thònty, /tun, /ộ ÌHỈIH, tỊÌức rièn rà các hạn /te cềid ntyành Hhiẻ/i ‘ỉíưòny c/àc /ạc /di íhtĩỉHy cán hệ xây f/ưnfỊỊ !ìè/t ựỉáo fỉftc – f/àc /<MìỊ í u /c c/tức cán /(/ – • ‘/!/xây chfcuj; các học riên cỉã rà c/an(y hue lại Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng />fâìn(j; các c/aanh ttyhiệ/t honey nyành xây fftney. . Kỉôi xin chân /hành earn <ĩn fyiti/t cĩĩỉ yuý /áft fỉó.

7’c /ài này f/c cậft cỉến »nộ/ ràn </c yttan /ìọny, nhay cam rà ỉtớĩny f/ct hhó, i’Jtti t/ầ cô fyany uĩỉ nhiều nhtfny hhòny /lánh hhỏi nhừnty /hiếu <7. – ‘ĩôi iâĩ money àựyóỊt Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng ý /ham tyia cảa nhừnty neytẫỉi í/ttan /âm, >À(h/ /tin nừet xèn hân he»ney cảm fn !

‘7/a nôi, atyày 20 /háney (2 nãtn 2000.

2j~ác tyiả /atìn ràn

SPhain ‘làn Jì/.

MỤC LỤC

NỘI DUNG

PHẨN MỎ ĐẦL

CHƯƠNG 1:

Sự CẨN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÀC ĐÀO TẠO VÀ BÓI DƯỠNG CÁN BỘ QUÀN LÝ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐÀO Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng TẠO BÔI DƯỠNG

CÁN BỘ NGÀNH XẢY DỰNG

 • 1.1. MỘT SÔ KHÁI NIỆM CO BAN VÀ MỤC ĐÍCH, Ý NGHÍA CỨA CÔNG TÁC ĐÀO TAO, BÓI DƯỠNG CÁN BỘ QUÀN LÝ KINH DOANH.

 • 1.1.1.  Đào lạo, bổi dường, đào lạo lại.

 • 1.1.2.  Cán bộ quản lý kinh doanh.

 • 1.1.3. Mục đích, ý nghía công lác đào lạo, bổi dưỡng cán bo quản lý kinh doanh.

 • 1.2. SỰCẤN thiết PIỈÀI dào tạo và Bổi DƯỠNG CÁN BÒ QUAN LY KINH DOANH NGÀNH XÂY DỤNG. Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

 • 1.2.1.  Sự phái Irion của kinh lé – xà hội.

 • 1.2.2. Sư liên bộ của khoa học, kỳ Ihuật, còng nghệ.

 • 1.2.3. Sự dổi mời của khoa học quán lý.

 • 1.2.4. Dặc điểm đội ngủ cán bộ quàn lý kinh doanh ngành xây dưng hiện nay.

 • 1.3. NHŨNG NỘI DUNG CÙA CÔNG TÁC DÀO TAO VÀ BÓI DUÕNG CÁN BÕ QUAN LY KINH DOANH.

 • 1.3.1. Xác định nhu cáu, đối tượng và mục tiêu dào lạo, bói dưỡng.

 • 1.3.2. Lựa chọn nội dung, chương Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng trình dào lạo và bói dưỡng.

 • 1.3.3. Lựa chọn hình thức và phương pháp đào lạo, bói dường.

 • 1.3.4. Xây dựng đội ngù giáo viên.

 • 1.3.5. Đẩu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho trường.

 • 1.3.6.  Tổ chức thực hiện và đánh giá còng lác đào lao, bôi dường.

 • 1.4. LY THUYẾT HỌC TẬP CỦA NGƯÒI LỚN.

 • 1.4.1.  Các nguyên lấc học tập.

 • 1.4.2.  Các đạc điếm học lạp của người lớn.

 • 1.4.3. Các phưcmg pháp đào lạo, bổi dưỡng.

 • 1.4.4. Thúc Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng đẩy học viên là người 27

lớn.

15. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BÓI DUỠNG CÁN BÕ QUÀN LÝ KINH DOANH Ỏ MỘT SỐ TRƯỜNG, KHOA QUẢN TRỊ KINH IX)ANH Ờ VIỆT NAM VÀ TRẼN THẾGIỚL

TRANG

1


3

3

6

10

10

10

11

12

15

16

16

18

18

21

22

22

23

24

25

26

26

 • 1.5.2. Kinh nghiệm công tác đào tạo, bổi dưỡng ờ một sò các trường, viện quân lý kinh doanh trôn thê giới.                                              30

1.6. Sự CẨN THIẾT PHÁI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VA BÓI DƯỠNG

CĂN BÔ QUÁN LY KINH DOANH Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng TẠI TRƯƠNG ĐÀO TẠO BÓI DƯỜNG CAN BÔ 31 NGÀNH XẢY DỤNG.

 • 1.6.1. Đặc điỏm hình thành, phát triển và chức nâng, nhiệm                  I

vụ của Trường dào lạo bôi dường cán bộ ngành xây dưng

 • 1.6.2. Cơ cấu tổ chức của Trường đào tạo bổi dưỡng cán bô ngành xây dựng.

 • 1.6.3.  Kờt quâ đào tạo, bổi dưỡng.

 • 1.6.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện cóng tác đào lạo và bổi dưỡng cán bộ quân lý kinh doanh lại Trường đào tạo bói dường

cán Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng bộ ngành xây dựng.

35

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỔI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG DÀO TẠO BỐI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH XÂY DỤNG.

 • 2.1. PHÀN TÍCH VIỆC XÁC ĐỊNH NHU CẦU, ĐÓI TƯỢNG VÀ MI C TIÊU ĐÀO TAO, BỔI DƯỠNG CÁN BÕ QUÁN LÝ KINH DOANH CUA TRƯỜNG ĐÀO TẠO BÓI DƯỜNG CÁN BỌ NGÀNH XÂY DỤNG.

dường Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng .

 • 2.1.2.  Phan tích việc xác định mục tiẻu đào tạo, bói dường cán bo quan lý

kinh doanh.

 • 2.2. PHÀN TÍCH NỘI DƯNG, CHƯƠNG TRÌNH DÀO TAO VÀ BÓI DƯỠNG. 43

 • 2.2.1.  Phân tích nội dung, chương trình các hyp đào lao, bôi dường

quản lý.

 • 2.2.2.  Phân tích nội dung, chương trình các lớp tạp huan, hói thào.

 • 2.2.3.  Phân lích nội dung, chương trình các lớp đào lạo ngoại ngừ và tin học

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng 46

 • 2.3. PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC DÀO TẠO, BỚI DƯỠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP

GIẢNG DẠY DANG THỰC HIÊN.

 • 2.3.2.  Các phương pháp giàng dạy.

 • 2.5. PHẢN TÍCH VỂ cơ SỚ VẬT CHAT KỶ HIƯẬT VÀ CÔNG TÁC PHỤC vụ. 58

 • 2.5.1.  Nơi làm việc của các phòng, ban, bộ mỏn.

 • 2.5.3.  Thư viên. Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng 59

 • 2.5.5.  Công tác phục vụ.

 • 2.6. PHÀN TÍCH QUÁ TRÌNH XÂY DỤNG, Tổ CHỨC, THựC HIÊN VÀ

ĐÁNH GIÁ CÁC KHOÁ HỌC.

 • 2.6.2.  Tổ chức và quân lý việc thực hiộn kè hoạch giáng day và

học tập.

/ọ

, 2.6.3.  ‘1 ai liệu phục vụ cho việc giảng dạy Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo

và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng và học tập.

63

 • 2.6.4. Đánh giá các khoá học.

CHƯƠNG 3

MÓT SỐ GIAI PHÁP CHI YẾU DÉ HOÀN THIÊN CÔNG TÁC BÀO TẠO

VÀ BÓI DƯỠNG CÁN BÕ QUÀN LY KINH DOANH TAI TRƯƠNG DÀO

TẠO Bổi DƯỠNG CÁN BÔ NGÀNH XÂY DỰNG.                             67

 • 3.1. HOÀN THIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH NHƯ CẤU, ĐÓI TƯỢNG VÀ Mực III’ư DÀO

TẠO, BỐI DƯỠNG.                                                           67

 • 3.1.1. Kiên nghị VC phương pháp xác định nhu cẩu, đói tượng đào lạo Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng , bổi dường.

-7/1

 • 3.1.2.  Kiên nghị vổ phương pháp xác định đói tượng đào tạo, bổi dường.

 • 3.1.3.  Kiên nghị về xác định mục tiỏu các khoá học.                        72

  • 3.2. HOÀN THIỆN Nỏl DƯNG CHƯƠNG TRÌNH, NÀNG CAO CHAT LƯỢNG TÀI LIỆU BÀI GIANG.

   • 3.2.1. Đàm bào tính khoa học, cập nhật phù hợp với diêu kiện Việt Nam, hoà nhạp với khu vực và thê giới.

   • 3.2.2. Dầu tư thoả đáng cho việc xây dựng nội dung chương trình Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng ,

tài liệu, bài giảng, giáo trình. .                                                  ‘5

 • 3.3. DỔI MỚI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, BỔI DƯỠNG VÀ PHƯƠNG PH ÁP GIÀNG

I A Y                                 ’                                                            76

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng
Luận văn hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart