Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam

fff

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam

fff

7331

LV . ThS ĐHKTQD

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan răng, bân luận văn “Hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha-Motor Việt Nam” là công trình nghiên cửu độc lập, do chính tôi hoàn thành. Các tài liệu tham khào và trích dần dược sử dụng trong luận văn này đều nêu rõ xuất xử tác già và được ghi trong danh mục các tài liệu tham khảo, các số liệu đểu được phép công bố.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam đoan này.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2012

Người thực hiện

Trần Thị Thanh Vân

Mực LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG, HÌNH

TÓM TẢT LUẠN VĂN

LỜI MỜ ĐÀU………………………………………………………………………………………………….1

CHƯƠNG 1: TÒNG QUAN NGHIÊN cứu VÀ LÝ LUẬN CHUNG VẺ CÔNG TÁC KÉ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ PHUONG PHÁP SẢN XUẤT TINH GỌN………………..

…………………………………5

 • 1.1.  Khái niệm về công tác kế hoạch sàn xuất trong doanh Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch

sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam nghiệp

 • 1.4.  Phương pháp sản xuat tinh gọn – nhân tố ảnh hường đến công tác kế hoạch Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam sản xuất và

ycu cẩu nội dung công tác ke hoạch sàn xuất đáp ứng phương pháp sàn xuất tinh gọn

 • 1.4.2.  Yêu cầu đật ra với công tác kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp thực hiện

phương pháp sàn xuất tinh gọn

1.5

nhân tố khác ành hường tới kế hoạch sàn xuất trong doanh nghiệp

 • 1.5.2.  Nhừng Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ

tùng yamaha motor việt nam nhân tố khách quan

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC trạng công tác ké hoạch sản XUÁT tại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG YAMAHA-MOTOR

VIỆT NAM

Nam………………………………………………………………………………………………………………….34

 • 2.1.2.  Cơ cấu tồ chức của công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha-Motor Việt

Nam Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam 35

 • 2.1.3.  Thị trường, sản phấm cùa công ty TNHH sàn xuất phụ tùng Yamaha-Motor

Việt Nam

 • 2.1.4.  Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH sàn xuất phụ tùng Yamaha – Motor

Việt Nam giai đoạn 2006-2012

 • 2.2. Thực trạng công tác kế hoạch sân xuất của công ty TNHH sàn xuất phụ tùng Yamaha-Motor

Việt Nam

2.2.2 Phàn tích công Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam tác kế hoạch sàn xuất của công ty

2.2.3. Dánh giá chung công tác kế hoạch sàn xuất tại công ty

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH SẢN XƯÁT TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XƯÁT PHỤ TÙNG YAMAHA-MOTOR VIỆT NAM

 • 3.2. Những thuận lợi/khó khăn của công ty TNHH sàn xuẩt phụ tùng Yamaha-Motor

Việt Nam khi thực hiện theo phương Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam pháp sàn xuất tinh gọn

 • 3.3.6.   Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam Nâng cao năng lực theo dồi, đánh giá của bộ phận kế hoạch và bộ phận

liên quan

 • 3.4.  Đe suất lộ trình hoàn thiện công tác kế hoạch sàn xuất theo phương pháp sàn xuất

linh gọn

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẺ

 • I. BẢNG

Bảng 1.1: Ví dụ bảng kế hoạch sản xuất một nhóm Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam hàng của công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha-Motor Việt Nam……………………………………………………………………………………………..16

Bàng 1.2: Bảng so sánh phương pháp sản xuất tinh gọn với phương pháp sàn xuất hàng loạt

Bảng 2.1: Kế hoạch và thực tế lượng thành phẩm bán hàng cúa công ty hai quý đầu nâm 2012

Báng 2.2: Đơn hàng trung kỳ cua công ty TNIIII sản xuất phụ tùng Yamaha- MotorViệt nam …

Bảng 2. Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam 3: Kế hoạch sản xuất chi tiết 30K-1 w công đoạn tiện bánh răng theo ngày

Bảng 2.4: Ke hoạch và thực tế sản xuất cùa mà hàng 30K-1W tại còng đoạn tiện bánh răng ngày 19/09/2012 và 20/09/2012

Báng 2.5: Kế hoạnh và thực tế sàn xuất của mà hàng 30K-1W từ ngày 17/09 đến ngày 22/09 năm 2012

Bảng Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam 2.6: Kế hoạch vã thực tế sán xuất cùa mà hàng 52M-AM từ ngày 17/09 đến ngày 22/09 năm 2012

Bảng 2.7: Tỳ lệ kiếm ke từ năm 2006 đen năm 2011 của Công ty TNHH sàn xuất phụ tùng Yamaha-motor Việt Nam

 • II.

Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tồ chức công ty TNHH sàn xuất phụ tùng Yamaha-Motor .35 Việt Nam . 35 Hình 2 Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha

motor việt nam .2 : Do thị biêu thị sản lượng thành phâm sản xuất giai đoạn 2006-2011

Hình 2.3: Đồ thị biếu hiện doanh thu và lợi nhuận sau thuế cùa công ty giai đoạn 2006-2011

Hình 2.4: Sơ đồ tỏ chức bộ máy kê hoạch sàn xuất

Hình 2.5: Quy trinh kế hoạch sàn xuất cùa công ty TNHH sàn xuất phụ tùng Yamaha-Motor Việt

Nam

Hình 2 Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam .6: Sơ đồ quá trình sàn xuất cùa mã hàng 30K-1 w

Hình 3.1: Quy trình công tác ke hoạch sản xuất mới

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam
Luận văn hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất tại công ty tnhh sản xuất phụ tùng yamaha motor việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart