Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng

fff

LV.Ths

ĐIÍKTQD


BỘ GĨÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DẰN

ĐÀo KHANH VÂN

HOÀN THỈỆN CÔNG ĩẲc QUAN ứ CHẢI LƯỢNG SAN PilAM Ổ CÔNG ĨY GIAY BÃI BANG

LUẬN VẤN THẠC SỸ QUÀN TRị KỈNH DOANH

HÀ NỘI – 20C4

LỜI CẢM ƠN

Tòi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới thầy giáo GS. TS. Nguyền Đình Phan, người đà chi bào tận tinh và hướng dần tôi hoàn thành bàn luận văn này.

Tôi cùng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo PGS. TS. Trần Thọ Dạt. PGS. TS. Lè Còng Hoa. PGS. TS. Ngô Thị Hoài Lam. ThS. Ngu yen Kim Hoa cùng toàn thè giáo viên khoa Quàn trị Kinh doanh Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng Công nghiệp và Xây dựng Cơ bân. khoa Sau đại học Trường Dại học Kinh tế Quốc dân đă giúp đờ và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho luận văn.

Tôi xin gữi lời câm ơn tới Ban lãnh đạo và tập the cán bộ công nhân viên Công IX Giấy Bải bằng đã khuyến khích và lạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tôi dược thực hiện bàn luận văn này. • • *

Cuối cùng, tôi cũng xin được bày lô lòng biết ơn tới Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng tất cà người thân, bạn bè dà động viên và tạo điêu kiện giúp tôi hoàn thành khóa học.

Hà nội, tháng 10 năm 2004

Đào Khánh Vân

MỤC LỤC

PHÀN MỜ ĐÀU………………………………………………………………………

Chương 1: NHÙNG VÁN DÊ LÝ LUẬN cơ BẢN VÉ QUÂN LÝ CHÁT

LƯỢNG SẢN PHẢM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 • 1.1.1.1  Quan niệm về chất Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản

phẩm ở công ty giấy bãi bằng lượng sàn phẩm

 • 1.2.1.2  Hệ thống QLCL và mạng lưới quá trinh Luận văn hoàn thiện công tác

quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng :

 • 1.2.2.2 ……..…….

dung của bộ tiêu chuẩn

 • 1.2.2.3 …………………………………………………………………………………………

Các bước áp dụng ISO 9000

 • 1.2.3.3  Lợi ích cùa việc áp dụng ISO 14000 Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng 22

 • 1.2.4.1………………………………………………………..

dung cơ bân cùa TQM

‘   1.2.4.2

quyết thành công trong việc áp dụng TQM

Chương 2: THỤC TRẠNG CÔNG TÁC QUÀN LÝ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẢM

Ờ CỒNG TY GIÂY BẰ1 BÂNG

 • 2.1        Khái quát chung về công ty Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng

sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng GBB

cơ sờ vật chắt kỹ thuật:

cơ cấu tồ chức của Công ty GBB

 • 2.2       Thực hạng công tác quàn lý chât lượng sân phàm ở công ty Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng GBB trong

thời gian năm qua:

 • 2.2.7    Còng tác kiêm tra, kiêm soát chất lượng và các còng cụ sư dụng trong"

kiêm soát chất lượng sàn Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng phàm

 • 2.2.7.2   c ác phương pháp đang được sữ dụng đè đánh giá chắt lượng san

phàm

 • 2.3       Nhừng ưu diêm vã hạn chẽ trong quàn lý chất lượng sân phâm tại còng

ty GBB ………..7……………………………………………………7… ….

 • 2.3.2   Nhừng  hạn chế và nguyên nhân Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất

lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÒNG TÁC QUÀN LÝ CHAT LƯỢNG SÀN PHÀM ớ CÔNG TY GBB

 • 3.1.2   Áp dụng thêm một sỏ mò hình quàn lý chất lượng: ISO 14000 và

TQM…………………………………………………………………..

 • 3.1.2.1   Lợi ích cùa việc Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản

phẩm ở công ty giấy bãi bằng áp dụng ISO 14000

 • 3.2.2.1   Thuận lợi và khỏ khăn khi áp Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất

lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng dụng ISO 14000

• 3.2.3.2 Các biện pháp thực hiện:

 • 3.2.5    Nâng cao nhận thức toàn diện về quàn lý Luận văn hoàn thiện công tác quản

lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng chất lượng sân phẩm

 • 3.2.9    Sấp xếp lại lực lượng lao động và tâng cường đào tạo, phát triền nhân

lực

 • 3.2.10   Xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn đồng bộ và nâng cao khả năng đo

lường chính xác Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU tham khảo

PHỤ LỤC………………………………………….

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng
Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty giấy bãi bằng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart