Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

54.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

Add your review

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRIrờ.NG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

NGUYỀN THỊ THẢO

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI LƯƠNG HƯU VÀ TRỌ CẤP BẢO HIỀM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỀM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

( huyên ngành: KINH TÉ PHÁT TRIÉN Mã ngành: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIÉN

Người hướng dân khoa học: TS. NGUYÊN TĨTỊ ĨĨOA

HÀ NỘI – 2020

LỜI C AM ĐOAN

Tác giã đà đọc và hiếu về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tác giá cam kết răng nghiên cứu này do chinh lác già tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự tiling thực trong học Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Tác giá luận văn

Nguyễn Thị Thào

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

D ANH MỤC CÁC TƯ MÉT TÁT

DANH -MỨC BÀNG BIẺU, HÌNH, HỌP

TÓM TẤT LUÂN VÃN THẠC sĩ

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1 CO SỜ LÝ THUYÉT VÈ CÒNG TẤC QUÀN LÝ CHI LƯƠNG

Hưu VÀ TRỢ CẤP BÁO HIÉM XÃ HỢI

 • 1.1.  Bao hiểm xã hội và quán lý Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu

và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh chi bào hiểm xã hội

 • 1.2.  Nội dung cùa công tác quàn lý chi trà lương hưu và trợ cấp Bão hiểm

xă hội

 • 1.2.1. Khái niệm công tác quán lý chi lương hưu và trợ cấp Bão hiềm xà hội.. 12

 • 1.2.2. Nội dung công tác quân lý chi lương hưu và trợ cấp Bão hiểm xà hội Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh … 13

 • 1.2.3. Các yêu cầu đối với công tác quan lý chi lương hưu và trợ cấp Bào hiềm

xà hội

 • 1.3.  Các nhân tố ánh hưởng tói cóng tác quan lý chi lương hưu và trợ cap

bào hiêm xả hội

1.3.2…………………………………………………………………………………………

Nhóm nhàn tố từ bên ngoài

CHƯƠNG 2 THỰC trạng công tấc Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh QUÂN LÝ CHI LƯƠNG Hll VÀ TRỢ CẤP BÀO HIEM XÂ HỌI TẠI TĨNH lù TĨNH GUI ĐOẠN 2015 -2019… 24

 • 2.2.  Thực trạng công tác quán lý chi lirong hưu và trợ cấp Báo hiểm xã hội

tại Bão hiểm xã hội tinh Hà Tĩnh

2.2.1. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh Quy trình tổ chức chi trà lương hưu, trợ cấp Báo


hiểm xà hội trên địa bàn

tính Hà Tĩnh

2.3. Thực trạng các nhân tố ành hường đến quan lý chi Bào hiểm xã hội tại

Bảo hiểm xã hội tinh Hà Tĩnh

 • 2.3.2. Nhóm nhàn tố Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ

cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh từ bên ngoài

 • 2.4. Đánh giá chung về công tác quán lý chi lưong hưu và trợ cấp bao hiểm xã hội51

 • 2.4.1. Đánh giá công tác quán lý chi lương hưu và trợ cấp bào hiểm xà hội theo

các yêu cầu

CHƯƠNG 3 GLÀI PHÁP HOÀN THIỆN ( ÔNG TÁC QUẢN LÝ ( III

LƯƠNG Hll VÀ Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh TRỢ CẤP BÀO HIẺM XÃ HỌI TẠI TỈNH HẢ TĨNH …61

 • 3.1. Định hưóng hoàn thiện công tác quàn lý chi lương hưu và trợ cấp Bào

hiếm xã hội của Bào hiểm xã hội Hà Tĩnh

 • 3.1.2.  Định hướng hoãn thiện công tác quăn lý chi trã lương hưu và trợ cấp bào

hiểm xà hội

 • 3.2. Giái pháp hoàn thiện công tác quan lý chi trá lương hưu và trợ cấp bâo Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

hiểm xã hội

 • 3.2.1.  Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng yêu cẩu chi trà lương hưu

và trợ cấp bào hiềm xà hội

 • 3.2.2.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào còng tác quán lý chi trá

lương hưu và trợ cấp bào hiềm xà hội

 • 3.2.3. Nâng cao năng lực cùa cán bộ và nhân viên thực hiện chi trà lương hưu

và trợ cấp Bào hiểm xà hội

 • 3.2.4.  Tăng cường hiệu quá công Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh tác kiềm tra, kiểm soát

68

 • 3.2.5.  Tăng cường sự phối hợp giữa các bên trong quán lý và phối hợp thực

hiện chi trà lương hưu, trợ cấp Bão hiểm xà hội trên địa bàn tinh Hà Tĩnh

KÉT LƯẶN

TÀI LIỆl THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẮT

<<<123>>>

TỪVIÉTTẮT

Ý NGHĨA

BHXH

Bảo hiếm xà hội

BHYT

Báo hiềm y tề Luận văn hoàn thiện công tác auản lý chi lương hưu và trơ cấn bảo

NLĐ

Người lao động

SDLIĐ

Sử dụng lao dộng

QLNN

Quân lý nhã nước

UBMTTQ

Uỷ ban mặt trận tố quốc

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh
Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart