Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình

55.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình

fff

TRƯỚNG ĐẠI HỌC KINH TÉ aưổc 0AN

TRỊNH THANH PHƯCtNG

HữĂỈI ĨHỈỆN CỐNg ĨAC QUẢN Ỉ.Ý CHI HSÂH SÁCH ĩỉô fiị Ã BÀN ĨÍỈÀHH PHẾ ĨAM OễỆP ĨỈNH NINH 3ỈNM

LUẬN VẲN THẠC sĩ KỈNH TẾ

HÀ Nội, NĂM 2015

LÒÌ CAM ĐOAN

Bàn luận văn này được hoàn thành là cà quá trình nghiên cứu nghiêm túc cùa tôi cùng với sự giúp đờ tận tình của giáo viên hướng dẫn PGS. TS. Lê Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình Huy Đức. Tôi cam đoan các số liệu, kết quả, trích dẫn trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng và trung thực.

Hà Nội, ngày…. thảng…….năm 2015

Học viên

Trịnh Thanh Phương

YÊU CẤU CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC sĩ về: Những diêm cần sửa chữa bố sung trước khi nộp luận văn chính thức cho Viện Đào tạo Sau đại học à Luận vần hoàn .Ci.Ỵ.hU) thiện công tác

J..ùxu.rix   quản lýp.c.hi ngân

,TT….sbu.AU)………………………….. sách trên địa bàn

thành phố tam

điệp tỉnh ninh

/>A.. .7UA… /Lũ.ị. .zlÀùin.bình   ..   .     J……….

.. .fcuU.

Chú tịch Hội đồngCam kết của Học viên

.Eto. JAL. fâ’..                 . IÌÌC.

… iĩLtâ r…………

Luận văn hoàn thiện công tác quản


lý chi ngân sách trên địa bàn thành


phố tam điệp tỉnh ninh bình


Học viênGS.TS. Ngô Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình Thắng Lọi

Trịnh Thanh Phuong

1 XIA.. kAr. ..;Ar. «A »»<nk nk;Am nkỉr.k .k«~ ..Â.. nẲ.. LIA; z«Ànr. z.kÁm I..An ‘TVnnr. tnrXn/. k,.« L-kAn/. nkỉnk <..’»« »2

CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dộc lặp – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

BẢN NHẶN XÉT LUẬN VàN thạc

  • 1. Dề tài: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa hàn thành pho Tam Điệp tỉnh Ninh Bình

  • 2. Học viên cao học: Trịnh Thanh Phuong

  • 3. Chuyên ngành: Kinh tế phát triền

  • 4. Nguôi nhận xét: TS. Nguyễn Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình Dăng Bình – Phàn biện II

Theo Quyết dinh của Hiộu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc thành lập hội dồng chấm luận văn thạc sì, sau khi nghiên cửu Luận văn, tôi có ý kiến nhận xét như sau:

  • 1. Sự phù họp giữa tên đề tài, nội dung và chuyên ngành

Nội dung của luận văn "Hoàn thiện công tác quán lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố Tam Diệp tình Ninh Bình " phù hợp với tên dề tài Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình và chuyên ngành kinh tế phát triên.

  • 2. Sự cần thiết và ý nghĩa khoa học, thực tiễn

Việc hoàn thiện công tác quàn lý chi ngân sách trên địa bàn thành phô Tam Diệp tỉnh Ninh Bình là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhất là vô thực tiền.

Dồ tài có hướng nghiên cứu riêng, không trùng lặp với các công trình nghicn cứu dã công bố mà tôi dược biết, the hiện dược nỗ lực, cô găng và tâm huyết của Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình tác già.

  • 3. những mặt đưọc và dóng góp mói chù yếu của luận văn

Thứ nhắt, với hơn 90 trang nội dung chính, báo cáo tồng hợp của luận văn được bổ cục khá chặt chè, logic, với hàm lượng thông tin khá phong phú và toàn diện liên quan đến chù dề chính là hoàn thiện công tác quàn lý chi ngân sách trân địa bàn thành phố ‘I’am Điệp tỉnh Ninh Bình.

Thứ hai, phương pháp nghiên cứu tương đối phù hợp Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình với đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Thừ ha, dã xây dựng được cơ sở lý luận, hình thành khung lý thuyết vê công tác quàn lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện, trong đó đã chỉ rõ các tiêu chí dánh giá, nhân tố ảnh hường khách quan và chủ quan.

Thứ tư, phân tích, làm rõ dược thực trạng công tác quản lý chi NSNN trên địa bàn thành phố Tam Điệp giai đoạn 2010-2014, chỉ ra những Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình ưu diêm, hạn chê và nguyên nhân. Nội dung phân tích, dánh giá khá công phu, chi tiết, với nhiều số liệu minh họa.

Thừ năm, tác giả đà nêu ra các căn cứ, quan điểm, mục tiêu và phương hướng hoàn thiện công tác quàn lý chi NSNN thành phố Tam Diệp. Bốn nhóm giải pháp và ba kiến nghị được đưa ra sát với thực tiễn và có tính khà thi, cần được lãnh đạo tinh Ninh Bình quan tâm chỉ Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình dạo.

Thứ sáu, kết quà nghiên cứu có khà năng áp dụng cao và rất hữu ích đoi với công tác quản lý NSNN nói chung và công tác quàn lý chi NSNN thành phố Tam Diệp nói riêng; dồng thời có giá trị tham khảo dối với cơ quan, tồ chức và những người quan tâm, nghiên cứu về vấn dè này.

  • 4. Một số điểm hạn chế và gợi ý đối với tác giá luận văn

về cơ bản, luận văn có nội dung Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình và kết quà nghiên cứu tot, tuy nhiên còn một sô hạn chẻ, khiếm khuyết có thê khắc phục hoặc có thê hoàn thiện thêm nêu có các nghicn cứu tiếp theo, cụ thê như sau:

– Các nhân tó chủ quan đề cập năng lực, trình độ, nhưng chưa đè cập den phẩm chất dạo dức, ý thức kỷ luật, trách nhiệm của cán bộ, nhất là tiêu cực, tham nhũng, làng phí sẽ ảnh hường đến kết quà quản lý chi Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình NSNN. Công nghệ quàn lý chi NSNN được nêu ờ cơ sờ lý luận là một nhân tố chủ quan, nhưng chưa được làm rõ ở phần trực trạng, nguyên nhân.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
Luận văn hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart