Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng

53.000

Category:

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng

fff

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng

fff

g

LV-TĩịS

ĐHKTQD

<)>

TRẦN XUÂN LươMĨa í I TRUNG TÁM __ I TU LiẸUĨT.ĩHU VIÊN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỊCH VỤ KẾ HOẠCH HOÁ (ỈIA ĐÌNH Ó THÀNH PHỐ HÀI PHÒNG

LƯẬN ÁN THẠC Sĩ KINH TẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯÒNG DAI HOC KINH TẾ ouốc DÂN

ị TRƯÒNY-5 Hộc"*”;

TRẦN XUÂN LCONCHAf –

I TRUftG TAM I ‘ VJ_ UẸƯĨT.THŨ_VỈẸN

HOÀN THIỆN CÓNG TÁC QUÁN LÝ DỊCH VỤ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH Ó THÀNH PHÓ HAI PHÒNG

LUẬN ÁN THẠC sỉ KINH TE

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ LAO ĐÒNG VÀ DÃN số

MẢ Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng Sô :

NGƯỜI HƯỚNG DÂN: PGS. TS. NGUYỄN DINH cử

ĩ NU*? TÁM T ữữ THƯ Ị      LÚÂN_ÁN-LUẬN SA* g

NHỮNG CHỮ VIẾT TẤT TRONG LUẬN ÁN

BPTT : Biện pháp tránh thai.

BVBMTE/KHHGĐ : Bao vệ bà mẹ tre em kè hoạch hoá gia đình

BCS: Bao cao su

CBR : Tý suất sinh thô.

CPR : Tý lệ các cạp vợ chóng sừ dụng biện pháp tránh Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng thai

DB : Dự báo

DCTC : Dung cụ tử cưng (Vòng tránh thai )

DS-K.HHGĐ : Dãn sò – kẻ’ hoạch hoá gia đình

DV-KHHGĐ : Dịch vu kẽ hoạch hoá gia đình

DHKN: Điều hoà kinh nguyệt

HĐTN : Hợp đông trách nhiệm

LĐ: Lao đọng

MCPR : Tỷ lệ các cập vợ chổng sử dung biện pháp tránh thai hiện đại.

PTTT: Phương tiện tránh (hai.

SD BCS : Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng Sử dụng bao cao su

SD TTT : Sử dụng thuốc tránh thai

TTXH : Tiêp thị xà hội

TVK/XTN: Tính vòng kinh/ Xuất tinh ngoài âm đạo.

TW: Trung ương.

UBDS – KHHGĐ : Uỷ ban dãn sô và kê hoạch hoá gia đình

UBQGDS và KHHGĐ: uỷ ban Quốc gia Dàn só và KHHGĐ

UBK.H: uỹ ban kê hoạch

UBND : Uy ban nhân dân.

MỤC LỤC

Mờ đáu

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng 4

Chuông 1. cơ sơ LÝ LUẬN NGHIÊN cứu QUAN LÝ DỊCH VỤ KHHGĐ

1.1 Các khái niệm

  • 1.2. Kinh nghiệm quan lý dịch vu KHHGĐ

ở một số địa phương và nước ngoài .

  • 1.2.1. Quản Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia

đình ở thành phố hải phòng lý DV-KHHGĐ của                    Hà Nội.

18

Chuông 2 : PHÀN TÍCH THỰC trang quàn lý DICH vụ KHHGĐ o THANH PHÓ

HAI PHONG TRONG GIAI DOAN 1993.1999.

  • 2.1. Những đạc điếm tự nhiên, kinh té – xà hôi và dân sỏ của

Hai Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng phòng có tác động đến quàn lý dịch vụ KHHGĐ.

Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIAI PHÁP HOÀN THIEN CÔNG TÁC

QUẢN LY DỊCH vu KHHGD ơ HAI PHÒNG GIAI ĐOAN 2000-2010.

  • 3.1. Định hướng phát triển kinh tê – xả hội chủ yêu đến

núm 2010 cua Hái phòng.

  • 3.2. Dự báo nhu CÀU dịch vụ KHHGĐ đèn Luận văn hoàn thiện công tác quản

lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng năm 2010.

  • 3.5.2. Vận dụng chính sách, cụ thè hoá chính sách phù hợp HP 84

  • 3.5.4. Táng cường Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá

gia đình ở thành phố hải phòng công tác kiêm tra, giám sát, đánh giá.

KÉT LUẬN

Tài liệu tham khào chủ   yếu.

Phụ lục.

95

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng
Luận văn hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ kế hoạch hoá gia đình ở thành phố hải phòng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart